rachunkowość test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rachunkowość test  - strona 1 rachunkowość test  - strona 2 rachunkowość test  - strona 3

Fragment notatki:


Wariant I
1. Bilans jest rachunkiem (zestawieniem): a)* środków gospodarczych i źródeł ich powstania b) gospodarczych i przychodów c) środków gospodarczych i efektów działalności jednostki
2. Konta kosztów: a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda początkowe c)* nie mają sald początkowych ani końcowych
3. Która operacja zmienia sumę bilansową: a) zakup materiałów za gotówkę b)* zakup towarów z odroczonym terminem płatności c) zrealizowanie obcego czeku
4. Saldo końcowe CT konta "rozrachunki" oznacza: a) nieopłacone na koncie okresu zobowiązań jednostki b) nie otrzymane na koncie okresu należności jednostki c) nadwyżki i należności nad zobowiązaniami jednostki d)* nadwyżkę zobowiązań nad należnościami jednostki gospodarczej na koncie okresu
5. Wynik na działalności operacyjnej to: a)* wynik na sprzedaży operacyjnej skorygowany o przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej b) wynik brutto na działalności gospodarczej skorygowany o straty i zysk nadzwyczajny c) przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty działalności zasadniczej
6. Kryterium uszeregowania aktywów w bilansie jednostki gospodarczej to: a)* płynność b) wartość c) wymagalność 7. Które z poniższych składników majątku trwałego nie podlega amortyzacji: a) komputery b) wartości  niematerialne i prawne c)* udziały i akcje d) budynki e) wszystkie z powyższych są amortyzowane
8. Naliczone karne odsetki od kredytów bankowych są: a) stratami nadzwyczajnymi b) pozostałymi kosztami operacyjnymi c)* kosztami finansowymi
9. Stan kapitałów zmienia się w wyniku: a) poniesionej straty netto b) udzielonej przez właściciela długoterminowej pożyczki c)* zaciągnięcia kredytu bankowego
10. Wynik brutto na działalności gospodarczej pojawia się: a)* wyłącznie na rachunku zysków i strat b) zarówno na bilansie jak i na rachunku zysków i strat c) tylko w bilansie
11. Aktywa i pasywa w bilansie: a)* prezentowane są w ujęciu pieniężnym b) mogą być wyrażone w rachunku zysków i strat c) przedstawione są w jednostkach naturalnych
12. Do pasywów jednostki gospodarczej należą m.in.: a) kapitał podstawowy, zaciągnięty kredyt krótkoterminowy, obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa b) kapitał zapasowy, zaciągnięta pożyczka, weksle obce c)* zysk netto, zaciągnięta pożyczka krótkoterminowa, wyemitowane własne obligacje
13. Składnikami majątku trwałego są m.in. a)* udzielone pożyczki długoterminowe i środki trwałe w budowie b) środki pieniężne, udzielone pożyczki długoterminowe, należności c) długoterminowe  ???
14. Zużycie posiadanych surowców to dla jednostki gospodarczej: a) wydatek b) jednocześnie koszt i wydatek

(…)

… brutto na działalności gospodarczej wynosi 2000 przychody finansowe 200 koszty finansowe 100 starty nadzwyczajne 500 zyski nadzwyczajne 1000 podatek dochodowy 32 % a)* 740 b) 1100 c) 1020
17. W bieżącym okresie koszty w przedsiębiorstwie wytwórczym kształtowały się następująco: koszty materiałów bezpośrednich 1000 koszty robocizny bezpośredniej 700 koszty sprzedaży 300 koszty wydziałowe 200 koszty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz