Rachunkowość - opracowanie bilansu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - opracowanie bilansu - strona 1 Rachunkowość - opracowanie bilansu - strona 2 Rachunkowość - opracowanie bilansu - strona 3

Fragment notatki:1. Przyjęto zakupiony środek trwały na podstawie otrzymanej faktury i dowodu OT (VAT
naliczony nie podlega odliczeniu).
2. Otrzymano fakturę za zakupiony środek trwały:
a) wartość netto,
b) naliczony VAT.
3. Przyjęto do uŜywania zakupiony środek trwały.
4. Zakupiono środek trwały wymagający montaŜu, przebudowy, modernizacji itp.
5. Przyjęto do uŜywania środek trwały po zakończeniu prowadzenia czynności związanych z
jego budową montaŜem, przebudową, modernizacją itp.
6. Otrzymano środek trwały w formie darowizny.

1. Zaksięgowano planowy odpis amortyzacyjny (umorzeniowy) wartości niematerialnych i
prawnych.
2. Zaksięgowano odpis amortyzacyjny (umorzeniowy) od wartości firmy.
3. Ujęto odpisy aktualizujące wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych z
tytułu utraty wartości na skutek:
a) utraty gospodarczej przydatności,
b) likwidacji lub wycofania z uŜywania składnika aktywów na skutek zdarzeń losowych.

ŚRODKI TRWAŁE
Objaśnienia do schematu 4.2.:
1. Przyjęto zakupiony środek trwały na podstawie otrzymanej faktury i dowodu OT (VAT
naliczony nie podlega odliczeniu).
2. Otrzymano fakturę za zakupiony środek trwały:
a) wartość netto,
b) naliczony VAT.
3. Przyjęto do uŜywania zakupiony środek trwały.
4. Zakupiono środek trwały wymagający montaŜu, przebudowy, modernizacji itp.
5. Przyjęto do uŜywania środek trwały po zakończeniu prowadzenia czynności związanych z
jego budową montaŜem, przebudową, modernizacją itp.
6. Otrzymano środek trwały w formie darowizny.
7. Otrzymano środek trwały jako aport do spółki (wkład niepienięŜny).
8. Ujawniono nieobjęte ewidencją środki trwałe podczas inwentaryzacji.
9. Przekwalifikowano efekty własnej produkcji i przekazano do uŜywania na potrzeby
jednostki jako środki trwałe.
10. Pobrano towary z własnej sieci handlowej i oddano do uŜytkowania jako środki trwałe
Objaśnienia do schematu 4.4.:
1. Przekazano nieodpłatnie środek trwały w drodze darowizny:
a) dotychczasowe umorzenie,
b) nadwyŜka wartości początkowej nad umorzeniem,
c) naleŜny podatek VAT.
2. Postawiono w stan likwidacji środek trwały (wartość początkowa).
3. Przeprowadzono likwidację środka trwałego:
a) dotychczasowe umorzenie,
b) wartość netto (likwidacja spowodowana zdarzeniem mieszczącym się w ogólnym
ryzyku gospodarowania),
c) wartość netto (likwidacja wywołana konsekwencjami zdarzenia losowego),
d) wartość netto (likwidacja spowodowana prowadzeniem budowy nowego środka
trwałego).
4. Likwidację zakończono (wartość początkowa).
5. Przekazano środek trwały jako aport w zamian za udziały w innej jednostce:
a) dotychczasowe umorzenie,
b) wartość netto.
6. Stwierdzono niedobory środków trwałych:
a) dotychczasowe umorzenie,
b) nadwyŜka wartości początkowej nad umorzeniem.
1. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w wyniku przeprowadzonej
aktualizacji wyceny.
2. Zwiększenie odpisów umorzeniowych środków trwałych na skutek przeprowadzonej
aktualizacji wyceny ich wartości początkowej.
3. Zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych w wyniku przeprowadzonej
aktualizacji wyceny.
4. Zmniejszenie odpisów umorzeniowych środków trwałych na skutek przeprowadzonej
aktualizacji wyceny ich wartości początkowej.
ŚRODKI TRWALE W BUDOWIE
Objaśnienia do schematu 4.6.:
1. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia budowy środka trwałego (faktura):


(…)

… ujawnione niedobory kasowe:
a) wymagające wyjaśnienia,
b) bezsporne, obciąŜające kasjera.
7. Zaksięgowano ujawnione nadwyŜki kasowe:
a) wymagające wyjaśnienia,
b) bezsporne, uprzednio wyjaśnione.
8. Zaksięgowano na dzień bilansowy róŜnice kursowe:
a) dodatnie,
b) ujemne.
Objaśnienia do schematu 5.3.:
1. Otrzymano środki z tytułu:
a) spłaty zaległych naleŜności przez odbiorców,
b) zrealizowanych przelewów…
… związane z ich nabyciem (np.:
opłaty sądowe, patentowe, notarialne itp.),
b) koszty obsługi zobowiązań finansowych (np.: prowizje, odsetki) zaciągnięte w celu
dokonania zakupu praw majątkowych i związane z tym róŜnice kursowe.
4. Otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych w formie aportu.
5. Zaksięgowanie kosztów prac rozwojowych zakończonych powodzeniem.
6. Nieodpłatne otrzymanie wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz