Rachunkowość - mini słownik - Akcja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - mini słownik -  Akcja  - strona 1 Rachunkowość - mini słownik -  Akcja  - strona 2 Rachunkowość - mini słownik -  Akcja  - strona 3

Fragment notatki:

Akcja - papier wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału spółki akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej zyskach w formie tzw. dywidendy oraz do majątku spółki - w razie jej likwidacji.
Akredytywa - forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w obrocie krajowym i zagranicznym, polegająca na wyodrębnieniu przez bank - na wniosek dłużnika (odbiorcy) - określonej kwoty z jego środków na rzecz wierzyciela (dostawcy) w celu dokonania zapłaty.
Aktywa - 1. część (strona) bilansu obejmująca majątek rzeczowy (środki gospodarcze) firmy, jak: środki trwałe, zapasy, środki w rozrachunkach, środki pieniężne. 2. zasoby majątkowe firmy, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej.
Amortyzacja - koszt zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Arkusz rozliczeniowy kosztów - tabelaryczna metoda rodzajowego i podmiotowego rozliczania kosztów; poniesione koszty rodzajowe są rozliczane na miejsca powstawania kosztów (ośrodki odpowiedzialności). Dolna część arkusza może zawierać również rozliczenie kosztów wzajem­nych świadczeń podmiotów wewnętrznych przedsiębiorstwa.
Badanie sprawozdania finansowego - czynności przeprowadzane przez biegłego rewidenta w związku z oceną prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ustaleniem czy przedstawia ono wiernie sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i rentowność badanej jednostki.
Bierne rozliczenia międzyokresowe - kwoty zaliczane do kosztów bieżącego miesiąca, których pokrycie nastąpi w przyszłości; mają charakter rezerw na koszty przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako pozycja pasywów.
Bilans - sprawozdanie finansowe, które jest zestawieniem środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na określony moment i w określonej formie (układzie). Cena ewidencyjna - stała cena (niezmienna przez pewien czas), przyjęta do wartościowej ewidencji rzeczowego składnika majątku.
Cena sprzedaży netto - możliwa do uzyskania w dniu bilansowym cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku oraz powiększona o należną dotację przedmiotową; ceną sprzedaży jest również kurs giełdowy.
Czek - wystawiony w ściśle określonej formie dokument (papier wartościowy), w którym wystawca udziela bankowi pisemnego zlecenia bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty z jego rachunku konkretnej osobie (czek imienny) lub okazicielowi (czek na okaziciela).
Czynne rozliczenia międzyokresowe - koszty ponoszone przez jednostkę dotyczące przyszłych okresów. Mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego lub w okresie kilku lat. Są wykazywane w bilansie jako składnik aktywów.


(…)

…; 2) forma zasilania emitenta w kapitały obce nie dająca uprawnień ich właścicielom do wpływu na działania emitenta.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - pokrywane z wyniku brutto obciążenia jednostki gospodarczej (podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego płacona przez przedsiębiorstwa państwowe, oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa).
Obroty konta…
… finansowych grupy kapitałowej przez jednostkę dominującą na podstawie sprawozdań jednostek należących do grupy (zależnych, stowarzyszonych) za pomocą odpowiedniej metody konsolidacji (pełnej albo praw własności).
Konto - 1. Urządzenie księgowe służące do bieżącego ujmowania operacji gospodarczych w wyrażeniu pieniężnym. 2. Zbiór liczb o określonym sensie ekonomicznym.
Konto analityczne (szczegółowe…
… pozabilansowe - konto syntetyczne nie występujące w bilansie, służące do wyodrębnienia pewnych składników majątku (dzierżawionych, wydzierżawianych, depozytów), zobowiązań warunkowych (gwarancji) lub zapisów uzupełniających określone operacje (środki trwałe w likwidacji).
Konto syntetyczne - urządzenie służące do księgowej ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, co zapewnia…
… i wygospodarowanie zysku w jednostkach handlowych, obejmuje ona: marże detaliczne, stanowiące różnice między ceną detaliczną a hurtową oraz marże hurtowe będące różnicą między ceną hurtową a ceną zbytu.
Materiały - rzeczowe składniki majątku obrotowego zużywane w jednym cyklu produkcyjnym, przekazujące swą wartość produktom pracy; obejmują one surowce, materiały podstawowe i pomocnicze, paliwo, części zamienne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz