Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw-zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw-zagadnienia wstępne - strona 1 Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw-zagadnienia wstępne - strona 2 Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw-zagadnienia wstępne - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
WYKŁAD 8.10.2010
Jedną z podstaw ustrojowych naszego państwa jest zasada wolności gospodarczej znajdująca swój wyraz w art. 20 Konstytucji stanowiącym, że społeczna gospodarka oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy...
Prawa i obowiązki podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej wynikają z szeregu aktów prawnych, najmniej jednak podstawowe i zasadnicze kwestie tego zagadnienia objęte są ustawą z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie.
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach innych usług związanych z pobytem turystów.
Przedsiębiorca- to przedmiot prowadzący działalność gospodarczą. Do grupy tej zalicza się osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. (art. 4.1)
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. ( art. 4.2)
W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wyróżnione zostały następujące pojęcia:
mikroprzedsiębiorca mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
Za mikroprzedsiębiorce uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 2.000.000 Euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczał równowartości w złotych 2.000.000 Euro. (art. 104)
Za małego przedsiębiorcę

(…)

… z tych lat nie przekraczał równowartości w złotych 43.000.000 Euro.
Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote polskie według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatni dzień roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości
Art. 64.1 Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe- kontynuujących działalność:
banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji
jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych
spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji
pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe spełniły co najmniej 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz