Rachunkowość - definicje (5 stron)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - definicje (5 stron) - strona 1 Rachunkowość - definicje (5 stron) - strona 2 Rachunkowość - definicje (5 stron) - strona 3

Fragment notatki:


RACHUNKOWOŚĆ
Rachunkowość - to proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania ekonomicznych informacji dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych.
Rachunkowość finansowa - ogniskuje się na specyficznych potrzebach zewnętrznych decydentów takich jak: akcjonariusze, dostawcy, banki, instytucje rządowe, służy zewnętrznym użytkownikom
System rachunkowości - seria kolejnych etapów polegających na analizie, zapisie, pomiarze, sumowaniu, klasyfikowaniu, raportowaniu i interpretowaniu zdarzeń ekonomicznych i ich efektu na organizację oraz przygotowaniu sprawozdań finansowych, służy wewnętrznym użytkownikom, radzie nadzorczej, zarządzającym, administratorom
Bilans Majątkowy - finansowy obraz na dany dzień, moment czasu
Elementy bilansu: aktywa - zasoby firmy, co do których spodziewany jest ich przyszły wzrost, lub które spowodują przyszłe przepływy pieniężne; zobowiązania - z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy), kapitał własny - pozostałe roszczenia aktywów po odjęciu zobowiązań
Każda transakcja mająca miejsce w firmie ma wpływ na postać bilansu majątkowego.
Każda transakcja ma wpływ na dwa elementy bilansu, by zachować równość pasywa=aktywa
Transakcje zapisywane są na kontach , które sumują wszystkie zmiany dla danego aktywa, zobowiązania czy kapitału własnego. Obroty jest to suma wszystkich zapisów po jednej stronie na koncie.
Dla każdej transakcji księgowy musi ustalić: które konto zostaje zmienione, czy salda się zwiększają czy też zmniejszają, kwotę o którą zmienia zapis
Zapasy - dobra trzymane przez firmę na sprzedaż klientom
Zobowiązania bieżące - zobowiązanie, które wynika z zakupu dóbr lub usług na kredyt
Zapis połączony - transakcja, która wpływa równocześnie na więcej niż dwa konta
Wierzyciel - ktoś, komu jednostka jest winna pieniądze
Dłużnik - Ktoś kto jest winny pieniądze
Spółki kapitałowe - akcyjna i z o.o. - stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialność ograniczoną; inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością; Cechy + - ograniczona odpowiedzialność, łatwy transfer własności, łatwość w pozyskaniu nowego kapitału, ciągłość istnienia (gdy zmieniają się właściciele) cechy negatywne: możliwość podwójnego opodatkowania, kapitał własny w akcyjnych - kapitał akcyjny ( składa się z dwóch części - kapitał podstawowy (wg wartości nominalnej zwykle sprzedawane są drożej niż nominalnie) i kapitał agio (przewyższający nominalną, różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a wartością nominalną akcji), w z o.o. kapitał zakładowy

(…)

… finansowych bardziej szczegółowiej, raport biegłego rewidenta (audytora)
Biegły rewident (egzaminy: auditing, teoria rachunkowości, prawo, praktyka rachunkowości)
Audit zawiera: testowanie zapisów księgowych. Testowanie systemu kontroli wewnętrznej, inne procedury kontrolne jeśli uznane są za potrzebne
Opinia rewidenta dołączana jest do sprawozdań finansowych
Zysk -różnica między przychodami a kosztami…
…..., udzielenie pożyczki.
Działalność finansowa - działania związane między innymi z pozyskiwaniem zasobów jako pożyczkobiorca lub jako emitent akcji, wpływy: pożyczki od kredytodawców, emisja papierów wartościowych, obligacji, wydatki: spłaty pożyczek, odkupienie papierów, akcji, płatność dywidend.
Dwa sposoby liczenia przepływów operacyjnych: bezpośrednia - przepływy z działalności operacyjnej obliczamy…
…, w której amortyzujemy środek trwały szybciej
Amortyzacja przyśpieszona, najbardziej popularna z degresywnych - obliczana przez podwojenie stopy amortyzacji liniowej i obliczenie iloczynu podwojonej stopy amortyzacji liniowej i wartości netto środka trwałego - oblicz stopę liniowej, podwój ją i ignorując wartość rezydualną pomnóż przez wartość netto aktywa
Należności nieściągalne - złe długi - dłużnicy nie mogą spłacić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz