Rachunkowość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4186
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - strona 1 Rachunkowość - strona 2 Rachunkowość - strona 3

Fragment notatki:

Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowych jednostki gospodarczej.
Przyjmując, że rachunkowość jest systemem ewidencyjnym, na który składają się: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość, otrzymalibyśmy pierwsze przybliżenie pojęcia rachunkowości, gdyż do XIX w. Pojęcie rachunkowości było identyczne z pojęciem księgowości.
Współczesne ujęcie rachunkowości
W małych przedsiębiorstwach występuje z reguły rachunkowość retrospektywna, natomiast w przedsiębiorstwach średnich i dużych zintegrowana rachunkowość retro i prospektywna.
Rachunkowość retrospektywną można traktować jako system deterministyczny, gdyż poszczególne jej elementy można ustalić z pełną dokładnością.
Rachunkowość prospektywna dotyczy przyszłości, a więc elementów planistyczno - optymalizacyjnych o charakterze probablistycznym. Rachunkowość prospektywna musi gromadzić nie tylko informacje wewnętrzne charakteryzujące parametry majątkowo - dochodowe danego podmiotu, ale również informacje dotyczące otoczenia, a więc rynku zbytu i zaopatrzenia w czynniki produkcji i kapitału. Wykorzystuje ona w dużym zakresie aparaturę pojęciową i wielkości liczbowe z rachunkowości retrospektywnej, która stanowi swego rodzaju system bazy wiedzy dla rachunkowości prospektywnej.
Rachunkowość jest szczególnym systemem informacyjno - kontrolnym o charakterze retro i prospektywnym dostosowanym do celów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego (organizacji).
Rachunkowość makroekonomiczna jest szczególnym systemem informacyjno - kontrolnym, który ma monopol na ustalanie wyniku finansowego (zysk lub strata) i kondycji finansowej podmiotu gospodarczego (majątek, kapitały własne i obce).
Rachunkowość finansowa a zarządcza.
Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie (podmiocie gospodarczym), który dostarcza dane liczbowe do określenia jego kondycji finansowej. Rachunkowość finansową prowadzi się według standardowych wymagań, określanych z reguły przez przepisy prawne, sprawozdawczość finansową, na którą składają się:
bilans (bilans majątkowy); rachunek strat i zysków (bilans wyników); sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Sprawozdawczość finansowa jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników zewnętrznych (inwestorzy, kredytodawcy), ale również dla użytkowników wewnętrznych.
Rachunkowość zarządcza jest to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierowników w procesie podejmowania decyzji i kontroli.


(…)

… składają się cena i koszty zakupu.
Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans
Pierwszym teoretykiem, który sklasyfikował zdarzenia w 4 podstawowe grupy na przełomie XIX i XX w. Był J.F. Schar:
1. operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie aktywów, jeden składnik aktywów zwiększa się, a drugi zmniejsza się o wartość operacji. Np. wpłata gotówki z kasy do banku lub wpływ należności od odbiorcy…
… podwójnego księgowania.
Podwójne księgowanie polega na tym, że zdarzenie gospodarcze wycenione w jednostkach pieniężnych, rejestrujemy na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma. Zasadę podwójnego księgowania, można realizować albo w formie tradycyjnej na kontach albo w formie zapisu macierzowego. Zapis podwójny w ujęciu macierzowym opiera się na podwójnej interpretacji wartości każdego zdarzenia. Każdemu zdarzeniu gospodarczemu przypisujemy pewną wartość. Zgodnie z koncepcją Leonteffa, wartości rejestrowane na stronie Winien są wykazywane w kolumnach, a wartości rejestrowane na stronie Ma w wierszach. Natomiast zgodnie z koncepcją L. Gomberga wartości wykazywane w wierszach są interpretowane jako dodatnie (strona Winien), a wartości wykazywane w kolumnach są interpretowane jako ujemne…
…: polega na tym, aby poprzez właściwą klasyfikację pozycji bilansowych oraz odpowiednią ich szczegółowość umożliwić odbiorcom informacji jak największą czytelność bilansu. Konstrukcja bilansów w Polsce jest ustalona w załącznikach do ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r.
2. Zasada ciągłości bilansowej: polega na tym, że należy zapewnić, aby bilans zamknięcia był równoczesny z bilansem otwarcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz