Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - strona 1

Fragment notatki:

Rach. zysków i strat (wariant porównawczy)
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:
Przychód ze sprzedaży produktów.
Zmiana stanu produktów
Przych. ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt wytw. świadczeń na własne potrzeby jednostki.
Koszty działalności operacyjnej
Wart. sprzedanych prod. i materiałów
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
Pozostałe przychody operacyjne.
Przychody ze sprzedaży majątku trwałego
Dotacje Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wartość sprzedanych składników majątku trwałego.
Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) na działaln. operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe.
Dywidendy z rynku udziałów.
Odsetki uzyskane
Pozostałe
Koszty finansowe
Odpisy aktualizujące wartość finans. majątku trwałego oraz krótkoterm. pap. wartościow.
Odsetki do zapłacenia
Pozostałe
Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
Zysk (strata) netto (L-M)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz