Rachunek zysków i strat - omówienie - Analiza finansowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zysków i strat - omówienie - Analiza finansowa - strona 1 Rachunek zysków i strat - omówienie - Analiza finansowa - strona 2 Rachunek zysków i strat - omówienie - Analiza finansowa - strona 3

Fragment notatki:

Układ, treść i warianty sporządzania rachunku zysków i strat.
RZiS – jest rejestratorem strumieni tworzących WF przed.za okres czasu. Jeżeli bilans jest
fotografią stanu przed.na okresl.moment czasowy to RZiS jest filmem za określony okres
czasu. RZiS grupuje na określonych poziomach najpierw wszystkie przychody lub zyski a
następnie koszty i straty oraz obowiązkowe obciążenia WF.
W konstrukcji RZiS wyróżniamy 4 poziomy:
1.operacyjny;
2.finansowy;
3.nadzwyczajny;
4.wstępnego podziału WF.
Przepisy u.o.r. dopuszcz. 2 warianty RZiS:
1. Porównawczy w którym koszty działalności podstawowej (operacyjnej) oparte są o
rodzajowy układ kosztów, co wymaga dla porównywalności przychodów i kosztów
uwzględnienia po stronie przych.zmiany stanu produktów oraz kosztów zużycia własnych
produktów na potrzeby jednostki;
2.Kalkulacyjny w którym koszty dział.podstawowej operacyjnej są ujęte zgodnie z ich
funkcją jako koszty wytworzenia sprzed.produkt., koszty sprzedazy i KOZ (układ
kalkulacyjny,funkcjonalny).
Aktualnie RZiS sporzadza się w formie jednostronnej tzw.drabinki z wyróżnieniem najpierw
przychodów lub zysków a potem odpowiadających im kosztów lub strat oraz narastająco
WFowego (bez wyników cząstkowych).
W RZiS występ.5 poziomów WF:
1.wynik ze sprzedaży;
2.wynik z działaln.operac.;
3.wynik z dział.gosp.;
4.wynik brutto;
5.wynik netto
które są wykorzystywane w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Wariant porówn. jest
właściwszy dla mniejszych jednostek natomiast kalkulac. dla większych o rozbudowanej
działalności. Obowiązkowo wg.wariantu kalkulacyjnego muszą go sporządzać spółki
giełdowe.
WARIANT KALKULACYJNY
A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów
I. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Przychody ze sprzedaży produktów
B. koszty sprzedanych towarów i produktów
I. wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszt sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk/strata ze sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
II. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk/strata na działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
II. Odsetki uzyskane
III. Pozostałe
K. Koszty finansowe
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych
papierów wartościowych
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych
III. Pozostałe
L. Zysk/ strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)
M. Zyski nadzwyczajne
N. Straty nadzwyczajne
O. Zysk/strata brutto (L+M-N)
P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
R. Zysk/strata netto (O-P)
WARIANT PORÓWNAWCZY
A. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz