Rachunek przepływów pieniężnych - Okres sprawozdawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek przepływów pieniężnych - Okres sprawozdawczy - strona 1 Rachunek przepływów pieniężnych - Okres sprawozdawczy - strona 2 Rachunek przepływów pieniężnych - Okres sprawozdawczy - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 4.1. Istota i cel rachunku przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych jest kolejnym obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego dla jednostek gospodarczych, których sprawozdania podlegają obligatoryjnemu badaniu i ogłaszaniu. Podstawę prawną w zakresie przepływów pieniężnych stanowi ustawa o rachun­kowości, natomiast zasady sporządzania i prezentacji rachunku przepływów pie­niężnych zawarto w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1 „Rachunek prze­pływów pieniężnych'". Rachunek przepływów pieniężnych ujmuje wszystkie wpływy i wydatki środków pieniężnych jednostki, z wyłączeniem operacji związanych z zakupem lub sprzedażą środków pieniężnych. Informacje o przepływach pieniężnych, czyli zdarzeniach, które mają wpływ na zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w jednostce gospodarczej, pozwalają na ocenę: źródeł pochodzenia oraz wielkości uzyskanych przez jednostkę środków pieniężnych, ich ekwiwalentów, oraz kierunków i wielkości ich wykorzystania w toku działalności jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych powinien umożliwiać przede wszystkim uzyskanie informacji na temat stopnia płynności finansowej jednostki. Istotnym elementem rachunku jest prezentacja aktywności jednostki w ściąganiu należności, a także zdolności do spłaty zobowiązań. Bardziej szczegółowych informacji na temat celowości sporządzania rachunku przepływów pieniężnych dostarcza Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 „Rachunek przepływów pieniężnych", który wskazuje, iż dane zawarte w rachunku umożliwiają ocenę : Istota i cel rachunku przepływów pieniężnych 175 zmian w aktywach netto jednostki gospodarczej, jej struktury finansowej (łącznie z płynnością oraz wypłacalnością), zdolności do wywierania wpływu na wysokość i okres wystąpienia prze­pływów pieniężnych w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i pojawia­jące się możliwości, zdolności do uzyskiwania środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych. Szerzej cele sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych określa standard amerykański (US-GAAP) nr 95, który stwierdza, że informacje w nim zawarte, w połączeniu z odpowiednimi informacjami pozostałych elementów sprawozdania finansowego, powinny pomóc inwestorom, kredytodawcom i innym użytkownikom sprawozdań w ocenie : wpływów i wydatków przedsiębiorstwa podczas okresu sprawozdawczego, zdolności jednostki do generowania w przyszłości dodatnich przepływów pieniężnych netto, zdolności przedsiębiorstwa do regulowania jego zobowiązań, wypłaty dywi­dend i potrzeb dotyczących zewnętrznych źródeł finansowania,

(…)

… bezpośrednio z danych zarejestrowanych na kontach księgo­wych lub z danych zawartych w innych elementach sprawozdania finansowego, tj. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Podstawą sporządze­nia rachunku przepływów pieniężnych nie mogą być wyłącznie bilans oraz rachunek zysków i strat, gdyż są one sporządzane według zasady memoriałowej, zgodnie z którą przychody i koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz