Rachunek kosztów - Koszty prowadzenia działalności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - Koszty prowadzenia działalności  - strona 1 Rachunek kosztów - Koszty prowadzenia działalności  - strona 2 Rachunek kosztów - Koszty prowadzenia działalności  - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNEK KOSZTÓW Rachunek kosztów - proces ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji.
Możemy mówić o:
przedmiocie
Koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej, a więc koszty ponoszone przy wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług oraz przy wykonywaniu określonych funkcji.
podmiocie
Jednostki gospodarcze prowadzące daną działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług.
Cel rachunku kosztów. Podstawowym celem jest dostarczanie organom decyzyjnym wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych o kosztach działalności.
Informacje te potrzebne są przy:
ustalaniu kosztów wytworzenia wyrobów, świadczenia usług;
obliczaniu uzyskanych efektów i wyników;
wartościowej wycenie zapasów;
ustalaniu cen sprzedaży produktów;
ocenie efektywności gospodarowania;
kontroli działalności
podejmowaniu decyzji ekonomicznych.
Rachunek kosztów pełni rolę służebną wobec procesów decyzyjnych i kontrolnych. Podstawowym zadaniem systematycznego rachunku kosztów jest generowanie informacji ekonomicznych potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Informacje te uzyskuje się w wyniku procesów przetwarzania obejmującego procedury właściwe systemowi ekonomicznemu rachunku kosztów.
Podmioty: zużywane wewnątrz systemu rachunkowości;
użytkownicy z jednostki gospodarczej spoza rachunkowości;
użytkownicy zewnętrzni (odbiorcy) spoza przedsiębiorstwa.
Systematycznie prowadzony rachunek kosztów wykorzystuje ogólne procedury stosowane i wykorzystywane w rachunkowości, tj. dokumentowanie operacji gosp., ewidencjonowanie operacji na kontach, inwentaryzowanie składników majątkowych.
Funkcje rachunku kosztów. Wynikają one z ogólnego podejścia do rachunkowości, jak i podsystem rachunkowości.
Informacyjna
Polega na tworzeniu informacji dotyczących kosztów i ich dostosowaniu do potrzeb informacyjnych, użytkowanych w celu formułowania opinii i podejmowania decyzji. Jest ona realizowana na wewnętrznych użytkowników, jak i na adresatów zewnętrznych. Spełnienie przez rachunek kosztów tej funkcji wymaga realizacji, współdziałania 3 innych funkcji:
Rejestracyjna
Podsystem ewidencyjny rachunkowości zajmujący się dokumentowaniem stosowanych składników kosztowych oraz ujmowanie tych składników w ewidencji systematycznej.
Klasyfikacyjna
Związana z dokonywaniem klasyfikacji kosztów zgodnie z zasadami metody bilansowej (ujmowanie kosztów na odpowiednich kontach, tj. kontach kosztów rodzajowych oraz wg miejsc powstawania)


(…)

… zrealizowania podstawowych zadań, dla których jedn. gosp. została utworzona. Składają się z określonych pozycji kosztów, zwykłej działalności oraz z tzw. pozostałych kosztów operacyjnych. Zwykła działalność operacyjna obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową. Koszty dział. prod. to koszty działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów gotowych lub są to koszty produkcji podstawowej związanej…
… produkcji dodanej.
Większość pozycji kosztów rodzajowych to koszty proste, które są wyrazem zużycia pierwotnych czynników produkcji.
Rodzajowy układ kosztów nie obejmuje:
pozostałych kosztów operacyjnych (nie związanych z typową działalnością jednostki), np. koszty związane ze sprzedażą środków trwałych, zapłata kary umownej.
koszty operacji finansowych koszty inwestycji wykonywanych przez jednostki obce…
…. Traktowane są one jako natychmiastowe zużycie i są wciągane od razu w koszty. Do kosztów usług obcych nie zalicza się kosztów usług bankowych, likwidacji środków trwałych (pozostałe koszty operacyjne), usług świadczonych o charakterze kar.
Podatki i opłaty obejmują wszystkie płacone przez jednostki podatki i opłaty o charakterze podatkowym, które stanowią koszt typowej działalności operacyjnej, np. opłaty…
… miary produktu lub jej wielokrotność, dla której oblicza się jednostkowy koszt wytworzenia. Może to być zatem jednostka produktu (wyrób, usługa, półfabrykat, podzespół, jak i grupa produktów) mierzona wspólną jednostką miary lub ich wielokrotnością. Jednostki kalkulacyjne mogą być wyrażone w jednostkach naturalnych lub umownych (nie stosowanych w obrocie handlowym). Przyjęcie jednostki umownej (przeliczeniowej) polega na zastąpieniu jednostki naturalnej inna jednostką miary nie stosowaną w obrocie, np. przeliczenie ilości alkoholu na alkohol o stężeniu 100%. Jednostki naturalne stosuje się do kalkulacji kosztu jednostkowego efektów produkcji jednorodnej. W praktyce stosuje się dość często rozwiązania polegające na przyjęciu zbiorczych jednostek kalkulacyjnych. Tworzy się je zazwyczaj wówczas…
… ewidencji kosztów. Podstawą dokonywania zapisów księgowych są dowody księgowe zawierające treści podlegające ewidencji jako operacje gospodarcze spełniające wymogi formalne.
Ewidencja i rozliczanie kosztów - dostarczają informacji pierwotnych i wtórnych stanowiących podstawę kalkulacji kosztów, ich analizy i prezentacji.
Kalkulacja kosztów wspomagana jest też przez szereg elementów rachunku kosztów: proces…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz