Rachunek kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - strona 1 Rachunek kosztów - strona 2 Rachunek kosztów - strona 3

Fragment notatki:

Przygotowana w formacie doc, ma 12 stron. W jej treści pojawiają się następujące tematy: pojęcie rachunku kosztów jako systemu przetwarzania, charakterystyka zasad rachunkowości, próg rentowności, ujęcie ilościowe, ujęcie wartościowe. W notatce pojawiają się także takie pojęcia jak przykładowo: system informacyjny rachunkowości, rachunek kosztów, ogólna metodologia rachunkowości, pomiar wartościowy procesów zużycia zasobów mająt?kowych przedsiębiorstwa i pracy żywej, rachunkowość finansowa i zarządcza - powiązanie z rachunkiem kosztów, segmenty rachunkowości, proces ustalania kosztów, wykorzystanie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, cele rachunkowości kosztów, zastosowanie rachunku kosztów, wykorzystanie informacji, procesy decyzyjne i kontrolne. Ponadto w treści notatki: zasada memoriału, współmierności, periodyzacji, istotności, ciągłości, ostrożnej wyceny, wyższości treści nad formą, kontynuacji działalności, wyznaczanie progu rentowności, krótkookresowy charakter analizy, segmentowa analiza progu rentowności, koszty stałe dotyczące całego przedsiębiorstwa. W notatce także: próg rentowności w ujęciu wartościowym, kwotowa marża bezpieczeństwa, rozpatrywany poziom przychodu ze sprzedaży, wartościowy próg rentowności, procentowa marża bezpieczeństwa, rozpatrywany poziom przychodu ze sprzedaży i inne.

SPIS TREŚCI:
2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA
System informacyjny rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem zainteresowania są ponoszone w jednostce koszty. Podsystemem tym jest systematycznie prowa­dzony rachunek kosztów stanowiący integralną część systemu rachunkowości jednostki. Szczególne miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości wynika z miejsca i roli informacji dotyczących kosztów w zbiorze informacji ekonomicznych przedsiębiorstwa.
Rachunek kosztów stanowi wyodrębniony podsystem systemu informacyj­nego rachunkowości zajmujący się ustalaniem, w różnych przekrojach, wyra­żonej w pieniądzu wartości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej oraz usług obcych poniesionych w ustalonym czasie i z określonym przeznaczeniem. Systematycznie prowadzony rachunek kosztów dostarczający informacji o kosztach minionych okresów bazuje na ogólnej metodologii rachunkowości i wykorzystuje różnorodne jej procedury. Podstawą tworzenia tych informacji jest udokumentowany pomiar wartościowy procesów zużycia zasobów mająt­kowych przedsiębiorstwa i pracy żywej, o których to procesach informacje podlegają przetwarzaniu w systemie informacyjnym rachunkowości. Powiązanie systematycznie prowadzonego rachunku kosztów z rachun­kowością finansową i z rachunkowością zarządczą jest ukazane schematycznie na rys.:
Przedstawione na tym rysunku prostokąty obrazują zbiory informacji generowanych przez rozpatrywane segmenty rachunkowości. Częścią wspólną tych zbiorów są informacje powstające w systematycznie prowadzonym rachunku kosztów, które stanowią segment informacji wykorzystywanych zarówno przez rachunkowość finansową jak też przez rachunkowość zarząd­czą. Istota tego rachunku jest przedstawiona szerzej w następnym podrozdziale. Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działal­ności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji.
Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębior­stwa i pracy ludzkiej. Tak

(…)

… przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości można stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelność obrazu jednostki;
zasada ciągłości - polegająca na stosowaniu w kolejnych latach przyjętego sposobu postępowania (w szczególności dotyczy to sposobów wyceny składników majątku);
zasada ostrożnej wyceny (ostrożności) - przejawiająca się w sposobie podejścia do:
- sposobów wyceny…
… i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty;
zasada współmierności - według której w księgach rachunkowych i wyniku finansowym należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i związane z tymi przychodami, a więc współmierne do nich koszty ich osiągnięcia;
zasada periodyzacji - która wymaga podziału zdarzeń…
… jest bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa.
Procentowa marża bezpieczeństwa jest wyrażonym w procentach stosun­kiem kwotowej marży bezpieczeństwa do rozpatrywanego poziomu przy­chodów ze sprzedaży. Wyraża to następujący zapis:
MB
MB% =-------- x 100%
S
gdzie:
MB% - procentowa marża bezpieczeństwa,
MB - kwotowa marża bezpieczeństwa,
S - Rozpatrywany poziom przychodu ze sprzedaży.
Procentowa marża bezpieczeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz