Pytania typu prawda-fałsz - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania typu prawda-fałsz - egzamin - strona 1 Pytania typu prawda-fałsz - egzamin - strona 2 Pytania typu prawda-fałsz - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - PRAWDA-FAŁSZ
Wybierz zdania prawdziwe.
ZESTAW_1
Makroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów w skali globalnej Polityka fiskalna zajmuje się m.in. ustalaniem stopy procentowej w bankach Majątek Narodowy przedstawia się za pomocą strumieni przepływów dóbr i usług PNB-r jest to wielkość obliczana w cenach z okresu bazowego Poziom rozwoju gospodarczego mierzy się wysokością wytworzonego w ciągu roku DN przypadającego na 1 mieszkańca DN, jest to całość dochodów wypłaconych właścicielom ludzkich i fizycznych zasobów wytwórczych za wykorzystanie tych zasobów w danym czasie Funkcja redystrybucyjna podziału DN wyraża ostateczne skutki ekonomiczne i kształtuje procs równowagi Schemat bilansu gospodarki narodowej stworzył Oskar Lange Zmienne zewnętrzne tzw. endogeniczne, są to wszelkiego rodzaju narzędzia polityki fiskalnej, monetarnej, dochodowej, zagranicznej Przeciętna skłonność do konsumpcji pokazuje udział konsumpcji w dochodach gospodarstwa domowego Wzrost zagregowanej podaży można uzyskać, np. poprzez wzrost cen czynników wytwórczych Równowaga globalna będzie istniała, np. wówczas, gdy część towarów jest dotknięta niedoborem, a inne mają nadwyżkę Bezrobocie dobrowolne wyróżnione zostało przez ekonomię klasyczną Zgodnie z prawem Okuna, przy 15% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić może 28-32%
Średnia stopa bezrobocia w Polsce kształtuje się obecnie na poziomie bezrobocia naturalnego ZESTAW_2
Pojęcie interwencjonizmu państwowego wprowadził J.M.Keynes
Histereza pojawia się w gospodarce, jeżeli jej równowaga długookresowa zależy od tego, co działo się z nią w krótkim okresie Gdy podaż pracy jest większa od popytu, to występuje często stosowanie przez pracodawców dużej ilości godzin nadliczbowych Inflacja jest to utrzymujący się spadek cen na rynku Inflacja ciągniona przez popyt (CPI) pojawia się wtedy, gdy są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów i rosną ceny tych zasobów na rynku Krzywa Phillips'a pokazuje zależność między stopą opodatkowania dochodów a wielkością wpływów do budżetu państwa Jedno z założeń J.M.Keyns'a mówi, że gospodarka może funkcjonować tylko z pełnym wykorzystaniem czynników wytwórczych Zasób charakteryzuje pewien proces odbywający się w gospodarce, w danym czasie PNB, są to wszystkie dobra i usługi wytworzone przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem

(…)

… procesów równowagi W.Leontief stworzył schemat bilansu gospodarki narodowej. Napływ kapitału w gospodarce następuje wówczas, gdy są udzielane pożyczki i zakup aktywów rzeczowych i finansowych za granicą przez krajowych nabywców Krańcowa skłonność do konsumpcji stanowi tę część dodatkowego dochodu, która jest konsumowana Wzrost zagregowanego popytu można osiągnąć poprzez, np. wzrost wydatków importowych Równowaga ogólna będzie wtedy, gdy w jednej części badanego okresu jest nierównowaga popytowa, a w drugiej podażowa Popyt na pracę zgłasza każde gospodarstwo domowe Bezrobocie strukturalne obejmuje liczbę pracowników, którzy z różnych powodów zmieniają pracę i przejściowo, w okresie poszukiwań nowych miejsc pracy, są bezrobotnymi Zgodnie z prawem Okuna, przy 11% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić może 16-20% Jeżeli podaż pracy jest większa od popytu może wystąpić zatrudnianie w skróconym czasie Inflacja czysta oznacza, że nie ma zmian w strukturze cen, wszystkie rosną w jednakowym tempie Inflacja ciągniona przez popyt (CPI) pojawia się wtedy, gdy są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów i rosną ceny tych zasobów na rynku Indeksjacja, jest to powiązanie płac (emerytur, rent) z indeksem cenowym Cykl średniookresowy Juglara trwa ok. 10-20 lat Przyczyną endogeniczną cykliczności rozwoju wg Kaleckiego, są zmiany inwestycji i zmiany w wartościach majątku trwałego Podatek VAT podnosi cenę sprzedaży i obciąża producenta Do podatków wspólnych zaliczamy: podatki przychodowe i dochodowe Operacje bierne bankowe, jest to gromadzenie środków pieniężnych i tworzenie kapitału pożyczkowego Kredyt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz