Pytania testowe z „analogowych układów elektronicznych cz.II”

Nasza ocena:

4
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z „analogowych układów elektronicznych  cz.II” - strona 1

Fragment notatki:


Pytanie egzaminacyjne nr 36  treĞü pytania:  Kodowanie róĪnicowe  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   jest metodą kompresji sygnaáów      Pytanie egzaminacyjne nr 37  treĞü pytania:  Bezstratna kompresja sygnaáów  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   jest na ogóá bardziej efektywna od  kompresji stratnej    Pytanie egzaminacyjne nr 38  treĞü pytania:  Kodowanie Huffmana  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   jest metodą kompresji sygnaáów      Pytanie egzaminacyjne nr 39  treĞü pytania:  Stratna kompresja sygnaáów  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   opiera siĊ na kwantyzacji sygnaáów      Pytanie egzaminacyjne nr 40  treĞü pytania:  Która z operacji jest nieliniowa?  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   Kwantyzacja skalarna        Literatura   1. http://wavelet.elektro.agh.edu.pl/wyklad/  2. Richard G. Lyons: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnaáów. Wydawnictwa  Komunikacji i àącznoĞci, WKà 1999, 2003.  3. Jacek Izydorczyk, Grzegorz Páonka, Grzegorz Tyma: Teoria Sygnaáów. Helion 1999.  4. Marian Pasko, Janusz Walczak: Teoria sygnaáów. Wydawnictwo Politechniki ĝląskiej,  Gliwice 1999.  5. Wáodzimierz Kwiatkowski: WstĊp do cyfrowego przetwarzania sygnaáów. Warszawa 2003.  6. Dag Stranneby: Cyfrowe przetwarzanie sygnaáów. BTC 2004.  7.Tomasz ZieliĔski: Cyfrowe przetwarzanie sygnaáów. WKà 2005.    ANALOGOWE UKàADY ELEKTRONICZNE  cz. II    1. Generator LC lub RC generuje na swoim wyjĞciu przebieg sinusoidalny poniewaĪ:    w ukáadzie zastosowano obwód rezonansowy LC lub selektywny RC.            2. Generatory Colpitts’a, Hartleya i Meissnera (rysunek poniĪej). Prawdziwe są informacje ?    Aby speániü warunek amplitudowy drgaĔ, ze wzrostem kondunktancji obciąĪenia  GL , w  generatorze Colpitts’a  naleĪy zwiĊkszyü pojemnoĞü  C2 , a w generatorze Hartleya naleĪy  zwiĊkszyü indukcyjnoĞü  L1 .  3. Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje:   W generatorach Pierce’a  rezonator kwarcowy pracuje jako zastĊpcza indukcyjnoĞü   ,   L z o  wartoĞci szybko rosnącej  z  czĊstotliwoĞcią   (praca  w  przedziale pulsacji    Z Z s m  ).    4. Generatory RC ze sprzĊĪeniem zwrotnym. Prawdziwe są informacje ?   W generatorze CR z mostkiem podwójne TT, ujemne sprzĊĪenie zwrotne realizowane  jest poprzez gaáąĨ selektywną typu podwójne TT, a dodatnie poprzez dzielnik 

(…)

… gáĊbokoĞci modulacji,
sygnaá modulujący zostanie scaákowany, a do sygnaáu AM DSB CS dodamy noĞną
przesuniĊtą o kąt fazowy – ʌ/2.
27. Nie są prawdziwe informacje, dotyczące demodulatorów AM:
Synchroniczne detektory kluczowane znajdują zastosowanie do demodulacji
wszystkich rodzajów sygnaáów zmodulowanych: AM, AM-S.C., SSB-S.C. i SSB.
28. Nie są prawdziwe nastĊpujące cechy synchronicznego demodulatora…
… VCO zmieni siĊ ze staáą czasową IJ równą ? o wartoĞü ǻUO
równą?
IJ = 0,5 ms
; ǻUO = 1 V
12. PĊtla fazowa w której zastosowano: wzmocnienie generatora VCO: kG = 2ʌ· 1 [rad]
[MHz] [1/V]; wzmocnienie detektora fazy: kD = 50· 10í 4 [V/rad]; transmitancja filtru
H(Ȧ = 0) = 1. Zakres trzymania tej pĊtli fazowej wynosi:
'ZT 3,14 kHz
13. W przedstawionych generatorach VCO na tranzystorach MOSFET:
ħródáo…
prostowniku Graetza z obciąĪeniem rezystancyjnopojemnoĞciowym (staáa czasowa obciąĪenia IJ = RC >> 20 ms), zasilanym z sieci 230 V
poprzez transformator sieciowy o przekáadni obniĪającej n = 23 (pominąü rezystancje
uzwojeĔ i diod) Ğrednia wartoĞü napiĊcia na rezystancji obciąĪenia w przybliĪeniu
wynosi:
10 V
17. W prostowniku trójfazowym z obciąĪeniem rezystancyjno-indukcyjnym (staáa czasowa
obciąĪenia IJ = L/R >> 20 ms ), zasilanym bezpoĞrednio z sieci 3x230 V Ğrednia wartoĞü
napiĊcia na rezystancji obciąĪenia w przybliĪeniu wynosi:
191 V
18. Zaletą stosowania modulacji przy przesyáaniu sygnaáów są:
MoĪliwoĞü rozdzielenia równoczeĞnie przesyáanych sygnaáów
czĊstotliwoĞci noĞnej (modulatory kwadraturowe).
na
tej
samej
19. Podstawowe rodzaje modulacji analogowych i cyfrowych. Wybierz prawidáowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz