Przetwarzanie sygnałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przetwarzanie sygnałów  - strona 1 Przetwarzanie sygnałów  - strona 2 Przetwarzanie sygnałów  - strona 3

Fragment notatki:


„ PRZETWARZANIE SYGNAàÓW ”    Pytanie egzaminacyjne nr 1  treĞü pytania:  Próbkowanie sygnaáu  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   w poáączeniu z kwantyzacją daje sygnaá  cyfrowy      Pytanie egzaminacyjne nr 2  treĞü pytania:  Czy znając dyskretne wartoĞci sygnaáu moĪna z nich odtworzyü  sygnaá analogowy?  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   Zawsze moĪna      Pytanie egzaminacyjne nr 3  treĞü pytania:  Twierdzenie Shannona  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   zakáada ograniczone widmo i dostatecznie  drobną dyskretyzacjĊ      Pytanie egzaminacyjne nr 4  treĞü pytania:  Aliasing  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi    jest wynikiem niespeánienia jednego z  zaáoĪeĔ tw. Shannona      Pytanie egzaminacyjne nr 5  treĞü pytania:  Filtr antyaliasingowy jest filtrem  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi    stosowanym przed próbkowaniem      Pytanie egzaminacyjne nr 6  treĞü pytania:  Analiza czĊstotliwoĞciowa sygnaáów dyskretnych  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   odpowiada z-transformacie na kole  jednostkowym      Pytanie egzaminacyjne nr 7  treĞü pytania:  Dyskretna transformacja Fouriera  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   sáuĪy do wyliczania widm sygnaáów  analogowych      Pytanie egzaminacyjne nr 8  treĞü pytania:  DFT  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   przeksztaáca widmo sygnaáu dyskretnego  w sygnaá w dziedzinie czasu      Pytanie egzaminacyjne nr 9  treĞü pytania:  IloĞü próbek dyskretnego widma  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   jest taka sama jak iloĞü próbek w  dziedzinie czasu      Pytanie egzaminacyjne nr 10  treĞü pytania:  Macierz przeksztaácenia DFT jest  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi   poprawnoĞü odpowiedzi 1.  kwadratowa      Pytanie egzaminacyjne nr 11  treĞü pytania:  Szybka transformacja Fouriera  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi   wymaga iloĞci mnoĪeĔ proporcjonalnej  do liczby próbek sygnaáu pomnoĪonej  przez logarytm z liczby próbek      Pytanie egzaminacyjne nr 12  treĞü pytania:  Szybka transformacja Fouriera  numer odpowiedzi  treĞü odpowiedzi  poprawnoĞü odpowiedzi    oparta jest na schematach motylkowych      Pytanie egzaminacyjne nr 13 

(…)

… odpowiedzi
poprawnoĞü odpowiedzi
Pytanie egzaminacyjne nr 15
Z-transformacja
treĞü pytania:
numer odpowiedzi
treĞü odpowiedzi
poprawnoĞü odpowiedzi
zamienia splot dwóch sygnaáów w iloczyn
ich z-transformat
Pytanie egzaminacyjne nr 16
Z-transmitancja jest
treĞü pytania:
numer odpowiedzi
treĞü odpowiedzi
poprawnoĞü odpowiedzi
modelem matematycznym filtru
cyfrowego
Pytanie egzaminacyjne nr 17
Jaka jest z-transformata dyskretnego impulsu Diraca?
treĞü pytania:
numer odpowiedzi
treĞü odpowiedzi
poprawnoĞü odpowiedzi
1
z
Pytanie egzaminacyjne nr 18
Charakterystyki czĊstotliwoĞciowe filtrów cyfrowych otrzymuje siĊ
treĞü pytania:
numer odpowiedzi
treĞü odpowiedzi
poprawnoĞü odpowiedzi
dzieląc widmo sygnaáu wyjĞciowego
przez widmo sygnaáu wejĞciowego
Pytanie egzaminacyjne nr 19
Funkcją parzystą jest charakterystyka…
…:
numer odpowiedzi
treĞü odpowiedzi
poprawnoĞü odpowiedzi
oznaczany jest akronimem FIR
Pytanie egzaminacyjne nr 22
Projektowanie filtru FIR polega na
treĞü pytania:
numer odpowiedzi
treĞü odpowiedzi
poprawnoĞü odpowiedzi
wyznaczeniu elementów elektronicznych,
z których bĊdzie on zbudowany
Pytanie egzaminacyjne nr 23
Metoda Remeza sáuĪy do
treĞü pytania:
numer odpowiedzi
treĞü odpowiedzi
projektowania…
Walczak: Teoria sygnaáów. Wydawnictwo Politechniki ĝląskiej,
Gliwice 1999.
5. Wáodzimierz Kwiatkowski: WstĊp do cyfrowego przetwarzania sygnaáów. Warszawa 2003.
6. Dag Stranneby: Cyfrowe przetwarzanie sygnaáów. BTC 2004.
7.Tomasz ZieliĔski: Cyfrowe przetwarzanie sygnaáów. WKà 2005.
ANALOGOWE UKàADY ELEKTRONICZNE cz. II
1. Generator LC lub RC generuje na swoim wyjĞciu przebieg sinusoidalny poniewaĪ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz