Pytania testowe na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2961
Wyświetleń: 5026
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe na egzamin - strona 1 Pytania testowe na egzamin - strona 2 Pytania testowe na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji
obsługuje transakcje:
a) kupna – sprzedaży
b) kredytowe
c) regulowania zobowiązań
2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni
funkcje:
a) Środka cyrkulacji
b) Środka tezauryzacji
c) Miernika wartości
3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma
cechy:
a) stała wartość nominalna
b) stała wartość realna
c) pociąga za sobą koszty transformacji
4. Pieniądz zew. to depozyty:
a) a’ wista w bankach komercyjnych
b) terminy w bankach komercyjnych
c) w banku centralnym
5. Uszereguj według kryterium malejącej
płynności J.R. Hicksa aktywa
a) bieżące, rezerwowe, inwestycyjne
6. Pieniądz to dobro
a) niepodzielne
b) jednorodne
c) niejednorodne
7. Finanse to:
a) zasoby pieniężne
b) procesy podziału wartości majątkowych w
gospodarce publicznej
c) procesy podziału i wymiany wartości
ekonomiczno – społecznych
8. Sfery podziału finansów to:
a) produkcja
b) konsumpcja
c) wymiana i podział
d) inwestycje
9. Zjawiska finansowe to:
a) wszystkie zjawiska pieniężne
b) zjawiska zw. z realizacją funkcji – cyrkulacji, cyrkulacji i środka pieniężnego, - cyrkulacji,
środka płatniczego i tezauryzacji
c) zjawiska pieniężne zw. Z funkcja miernika
wartości
10. Funkcje finansów wynikają wprost z
następujących funkcji państwa
a) zewnętrznej
b) wewnętrznej
c) stabilizacyjnej
d) socjalnej
11. Wymień elementy polityki finansowej
a) wybór celów osiąganych w wyniku gospodarki
finansowej, wybór środków, wybór metod
regulacji celów
12. Krzywa Laffer’a określa zależność między
poziomem
a)
dochodów budżetowych i dochodów ludności
b)
dochodów ludności a ich opodatkowaniem
c)
dochodów budżetowych a stopą
opodatkowania
d)
oszczędzania a dochodami ludności
13. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to:
a) wynagrodzenie za pracę
b) składki ubezpieczeń
c) odsetki kredytowe
14. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to:
a) subwencje
b) darowizny
c) przychody ze sprzedaży
d) spłaty rat kapitałowych kredytu
15. Strumienie pieniężne kredytowe to
a) odsetki kredytowe
b) prowizje kredytowe
c) spłaty rat kapitałowych
d) pożyczki pozabankowe
16. Równomierność natężenia zjawisk
finansowych wg kryterium przedmiotowego
jest charakterystyczna dla finansów:
a) ludności
b) przedsiębiorstw
c) banków
d) ubezpieczeń
17. Kwalifikacja finansowa wpływów
publicznych jest przeprowadzana stosownie
do
a) technik pobierania wpływów
b) finansowej ich natury
c) ich miejsca w budżecie
d) źródła wpływów
18. W skład strategii finansowych wchodzą
następujące instrumenty
a) limity finansowe
b) ulgi podatkowe
c) koncesje
d) reglamentacje cen, dóbr konsumpcyjnych,
inwestycyjnych
19. Cechami strategii finansowej są
a) selektywne oddziaływanie
b) kompleksowość oddziaływania
c) sztywność formuł
d) stabilność parametrów ekonomiczno
finansowych
20. Najbardziej sztywnymi wydatkami są
wydatki publiczne na
a) zbrojenia
b) roboty publiczne
c) wynagrodzenia i świadczenia socjalne
21. Podstawowym źródłem dochodów
publicznych są;
a) dochody z emisji papierów wartościowych
b) wpływy z majątku prywatnego
c) wpływy z majątku publicznego
d) dochody z podatków i opłat
22. Nieodpłatność podatku dotyczy
nieodpłatności
a) bezpośredniej
b) pośredniej
c) żadnej
23. Funkcje podatku są następujące:
a) kosztowa
b) fiskalna
c) stabilizacyjna
d) dochodowa
24. Zgodnie z klasyfikacją podmiotową
podatki dzieli się na;
a) bezpośrednie
b) pośrednie
c) przychodowe
d) celowe
25. Stosownie do kryterium źródła podatki
klasyfikuje się:
a) dochodowe
b) majątkowe
c) pośrednie
d) interwencyjne
26. Podaj przykład stawki kwotowej podatku

27. Krzywa Lorenza dotyczy zależności
między:
a) poziomem dochodów budżetowych a
poziomem dochodów ludności
b)
dochodami budżetowymi a stopą
opodatkowania
1
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
c)
dochodami ludności a stopą opodatkowania
bezpośredniego
d) poziomem oszczędzania a dochodami
budżetowymi
28. Zasady podatkowe wg A. Smitha :
a) elastyczności
b) dochodowości
c) pewności
d) równomierności
29. Obciążenia w czasie z tytułu długu
publicznego(przyszłych pokoleń) są mniej
dotkliwe, gdy był on przeznaczony na
finansowanie:
a) efektywnych inwestycji produkcyjnych
b) konsumpcji indywidualnej
c) bieżącej konsumpcji zbiorowej
30. Bezpieczną granicą zadłużenia w/ g
standardów Unii Europejskiej jest relacja
DP/PNB:
a) 40%
b) 50%
c) 60%
d) 75%
31. Specyfiką polskiej struktury długu
publicznego jest przewaga:
a) zadłużenia wewnętrznego
b) zadłużenie zewnętrznego
c) zobowiązań budżetu centralnego
d) zobowiązań budżetów lokalnych
e) długoterminowych papierów rządowych
32. Do stałych wydatków budżetowych zalicza
się wydatki na:
a) inwestycje bezpośrednio produkcyjne
b) inwestycje pośrednio produkcyjne
c) inwestycje nieprodukcyjne
d) bieżące wydatki na sferę budżetową
33. Zasada zupełności budżetu przejawia się
w:
a) ujęciu budżetu w jednym całościowym planie
b) szczegółowym określeniu dochodów i
wydatków
c) zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków
państwa
34. Aktywne operacje bankowe to:
a) dokonywanie rozliczeń
b) przyjmowanie depozytów
c) udzielanie kredytów
d) przyznawanie gwarancji bankowych
35. Najefektywniejszym sposobem
ubezpieczeń są
a) samo ubezpieczenie
b) rezerwy budżetowe
c) instytucje ubezpieczeniowe
36. Funkcje ubezpieczeń:
a) dochodowa
b) wyrównawcza
c) celowa
d) dystrybucyjna
e) kosztowa
37. Z punktu widzenia przedmiotu
finansowania rozróżnia się kredyty:
a) handlowe
b) bankowe
c) państwowe
d) instytucji międzynarodowych
38. Overdraft to kredyt:
a) przejściowy w rachunku bieżącym
b) przejściowy w rachunku kredytowym
c) w rachunku otwartym
39. Ze względu na specyfikę operacyjną
wyróżnia się banki:
a) kredytu krótko i długoterminowego
b) lokalne i ogólnokrajowe
c) przemysłowe, rolne, budowlane itd.
40. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany
w strukturach:
a) ministerstwa finansów
b) NBP
c) Niezależny
41. Kredyt refinansowy służy finansowaniu:
a) dyskonta weksli
b) wydatków budżetowych
c) inwestycji centralnych
42. CASH FLOW to:
a) zysk netto
b) zysk netto + amortyzacja
c) zysk netto – amortyzacja
d) zysk brutto + amortyzacja
43. Zysk operacyjny to zysk:
a) po opodatkowaniu
b) przed opodatkowaniem
c) po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu
d) zysk brutto – podatek WAT
44. Rachunek CASH – FLOW to zestawienie:
a) pasywów i aktywów
b) przychodów i kosztów
c) wpływów i wydatków pieniężnych
45. Kapitał stały obejmuje:
a) majątek trwały firmy
b) zobowiązania bieżące + zysk netto
c) kapitał własny
d) kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
46. Złota reguła bilansowa to realizacja:
a) kapitału własnego do majątku trwałego
b) majątku obrotowego do pasywów bieżących
c)
zysku netto do pasywów bieżących
47. Restrykcyjna polityka banku centralnego
polega na:
a) obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych
b) podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych
c) kupnie papierów wartościowych
d) podwyżce stóp refinansowych
48. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych
oznacza:
a) spadek potencjału kredytowego banków
komercyjnych
b) wzrost tego potencjału
c) dodatkowe zabezpieczenie płynności banków
komercyjnych
49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza
się finanse:
a) banków
b) firm
c) ludności
d) instytucji ubezpieczeniowych
50. Parametry ekonomiczno – finansowe to:
a) wskaźniki zadłużenia
b) wskaźniki płynności finansowej
c) wielkości niezależne od decydenta,
wartościujące efekt lub nakład
51. Rachunek alokacji dóbr publicznych
opiera się na:
a) pełnym rachunku ekonomicznym
b) niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacjitylko efektów-tylko nakładów
c) rachunku nakładów i wartości użytkowych
52. Redystrybucja bezpośrednia polega
wyrównywaniu dysproporcji dochodów
poprzez:
a) zasiłki, zapomogi
b) obciążenia podatkowe typu pośredniego
c) preferencje cenowe
2
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
53. Zasada równości ofiary wiąże się z
opodatkowaniem dochodów wg.
następujących
kryteriów:
a) jednolite opodatkowanie
b) progresywne opodatkowanie
c) opodatkowanie liniowe
54. Wypieranie kredytu przez papiery
rządowe wiąże się z systemem:
a) opodatkowania firm
b) preferencji, kredytowych w ramach polityki
stabilizacyjnej rządu
c) finansowania deficytu budżetowego poprzez
dług publiczny
55. Podstawową stopą NBP jest stopa
kredytu:
a) refinansowego
b) lombardowego
c) redyskontowego
56. Stopa kredytu refinansowego jest:
a) wyższa od stopy kredytu redyskontowego
b) niższa od stopy kredytu redyskontowego
c) niższa od stopy kredytu lombardowego
57. Celem polityki stabilizacyjnej jest:
a) stabilizacja bilansu handlu zagranicznego
b) optymalne wykorzystanie potencjału
gospodarczego
c) stabilizacja siły nabywczej pieniądza
d) stabilizacja systemu finansów publicznych, w
tym zwłaszcza systemu podatkowego
63. Funkcja tezauryzacyjna pieniądza jest
zdeterminowana jest zdeterminowana jego
funkcja jako:
a) miernika wartości
b) środka cyrkulacji
c) środka płatniczego
64. Banknot to bilet bankowy wymienialny
na:
a) wymienialny na kruszec
b) niewymienialny na kruszec
c) o charakterze pieniądza skrypturalnego
65. Największą płynność mają depozyty na
rachunkach
a) banku centralnego
b) banku komercyjnego
c) ludności
66. Sferami pośredniego – parametrycznego
oddziaływania finansów są:
a) produkcja
b) wymiana i podział
c) konsumpcja i akumulacja
67. Zjawiska pieniężne nie zaliczane do
finansowych to procesy
a) planowania finansowego
b) sprawozdawczości finansowej
c) kredytowania działalności nieprodukcyjnej
68. Wtórny podział PKB odbywa się poprzez
a) budżet
b) firmy prywatne
c) wyodrębnienie dochodów czynników produkcji
d) sektor bankowa kapitałowy
69. Instrumentami rynkowymi polityki
pieniężnej są:
a) stopy refinansowe
b) rezerwy obligatoryjne
c) kurs walutowy
d) limity
70. Stopa redyskontowa banku centralnego
jest
a) wyższa od stopy lombardowej
b) wyższa od stopy refinansowej
c) wyższa od stopy dyskontowej banków
komercyjnych
71. Ekspansywność polityki banku
centralnego jest związana z
a) obniżką stopy refinansowej
b) wzrostem stopy refinansowej
c) sprzedażą papierów rządowych
d) kupnem papierów rządowych
72. Teoretycznie rynkowa stopa procentowa
(rp) mieści się w przedziale stopy
redyskontowej ( rr) i lombardowej (rl)
a) rlrprr
c) rlrr
73. Wymienić wady ubezpieczeń w formie
rezerw budżetowych
58. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A.
Hansena w okresie stanu pełnego
zatrudnienia głównym źródłem finansowania
wydatków publicznych powinny być:
a) dług publiczny zaciągany wśród ludności
b) kredyt w bankach komercyjnych
c) progresywne podatki pośrednie
d) progresywne podatki bezpośrednie
59. Redystrybucyjny typ systemu
podatkowego wg J. Buchanana cechuje się:
a)
dodatnim saldem obciążeń netto w
jednostkach nisko dochodowych
b)
dodatnim saldem w jednostkach
wysokodochodowych
c)
ujemnym saldem w jednostkach
niskodochodowych
d)
ujemnym saldem w jednostkach
wysokodochodowych
60. Funkcjonalna klasyfikacja wydatków
publicznych dotyczy ich ujmowania wg
kryterium:
a) resortów
b) przedmiotu wydatków
c) obszarów / zadań/ działalności państwa
d) podmiotów gospodarowania
61. Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia
się w grupach wydatków:
a) celowych
b) funkcjonalnych
c) politycznych
d) finansowych
74. Ubezpieczenia społeczne różnią się od
gospodarczych ubezpieczeń osobowych
a) przedmiotem ubezpieczenia
b) wysokością odszkodowania
c) związkiem ze stosunkiem pracy
75. Franszyza integralna dotyczy:
a) zwolnienia od wypłaty odszkodowań poniżej
określonej kwoty szkody
b) obligatoryjnego zmniejszenia odszkodowań o
określona kwotę
c)
zakazu wypłaty odszkodowań
76. Wzrost zobowiązań firmy oznacza:
a) powiększenie cash flow
b) zmniejszenie c.f
62. We współczesnej gospodarce rynkowej
dominują następujące transakcje kupna
sprzedaży
a) gotówkowe
b) kredytowe
c) redystrybucyjne
3
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
c) upłynnienie majątku firmy
77. Kapitał obrotowy netto to dodatnia
różnica miedzy:
a) kapitałem stałym a majątkiem trwałym firmy
b)
kapitałem własnym a aktywami bieżącymi
c)
zobowiązaniami bieżącymi a aktywami
bieżącymi
78. Złota reguła bankowa dotyczy:
a) długości cyklu finansowania majątku z obcych
źródeł
b) relacji między aktywami bieżącymi a pasywami
bieżącymi
c) relacji między kapitałem stałym a majątkiem
trwałym
79. Podstawowe tendencje we współczesnej
bankowości to:
a) specjalizacja banków
b) uniwersalizm w działalności banków
c) wzrost roli banków spółdzielczych
80. Według specjalizacji funkcjonalnej
wyodrębnia się banki
a) kredytu długo i krótko terminowego
b) branżowe
c) spółdzielcze, operacyjne, państwowe
81. Ograniczenia kapitałowe przy tworzeniu
nowego banku w Polsce wynoszą:
a) 1 mln ECU
b) 3 mln ECU
c) 5 mln ECU
82. Prawo A Wagnera dotyczy
a) wzrostu sektora prywatnego w gospodarce
b) relacji dochodów budżetowych do skali
opodatkowania
c) wzrostu zakresu wydatków publicznych
83. W warunkach depresji specyficznym
instrumentem interwencji państwa wg A
Hansena są
a) pożyczki rządowe od społeczeństwa
b) pożyczki od banków komercyjnych
c) podatki konsumpcyjne
84. Wydatki czasowe i ostateczne należą do
grupy wydatków:
a) aktywnych
b) neutralnych
c) wyspecjalizowanych
85. Strategie finansowe są technikami:
a) stabilnymi
b) elastycznymi
c) kompleksowymi
d) selektywnymi
86. Najbardziej elastycznymi wydatkami
publicznymi są:
a) roboty publiczne
b) zbrojenia
c) wynagrodzenia i świadczenia socjalne
87. Gros dochodów sektora publicznego
pochodzi z
a) własności publicznej
b) pożyczek
c) podatków i opłat
88. Przykładem parametrów ekonomiczno
finansowych są:
a) limit nakładów inwestycyjnych
b) cena
c) stopa procentowa
d) wskaźniki płynności finansowej
89. Dystrybucja (alokacja) czasowa PKB ma
związek z:
a) samofinansowaniem
b) kredytowaniem
c) subwencjonowanie
90. Wypieranie kredytu przez papiery
rządowe oznacza:
a) zwiększenie możliwości inwestycyjnych sektora
prywatnego
b) zmniejszenie możliwości inwestycyjnych
sektora prywatnego
c) zwiększenie rynkowej stopy procentowej
91. Podstawowym instrumentem kontroli
inflacji przez NBP jest regulowanie
a) stopy procentowej
b) podaży pieniądza
c) kursu walutowego
92. Instrumentami stabilizacyjnej polityki
finansowej państwa są:
a) parametry ekonomiczno finansowe
b) wydatki publiczne i zakup towarów i usług
c) stopa obciążeń netto sektora prywatnego
93. Metodami pobudzenia wzrosty
gospodarczego są
a) spadek obciążeń netto
b) wzrost obciążeń netto
c) wzrost wydatków publicznych
d) spadek wydatków publicznych
94. Dodatni eksport neto to:
a) nadwyżka eksportu nad importem
b) nadwyżka importu nad eksportem
c)
dodatnie saldo bilansu płatniczego
95. Wymień cechy podatku: przymusowe,
nieodpłatne, bezzwrotne,ogólne.
96. Z punktu widzenia przedmiotu
opodatkowania podatki klasyfikuje się:
a) konsumpcyjne
b) celowe
c)
bezpośrednie
97. Biorąc pod uwagę źródła podatku
wyodrębnia się podatki:
a) ogólne
b) celowe
c) majątkowe
d) pośrednie
e) bezpośrednie
98. Przerzucalność podatkowa wiąże się z:
a) obniżką wynagrodzeń
b) podwyżką cen zbytu
c) podwyżką cen zakupu
99. Krzywa Lorenza dotyczy:
a) relacji stopą opodatkowania, a dochodami
budżetowymi
b) relacji między stopą opodatkowania, a
wzrostem PKB
c) redystrybucji dochodów ludności poprzez
podatek progresywny
100. Z punktu widzenia interesów Państwa
wyróżnia się następujące zasady podatkowe:
a) równości
b) powszechności
c) elastyczności
d) pewności
101. Koszty obsługi długu publicznego należą
do wydatków:
a) sztywnych
b) elastycznych
c) inwestycyjnych
102. Tworzenie funduszy parabudżetowych
np. /PFRON/ oznacza odstępstwo od zasady
budżetowej:
a) równowagi
b) szczegółowości
c) jedności
103. Funkcje budżetu są następujące:
a) wyrównawcza
b) fiskalna
4
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
c) kosztowa
d) organizacyjna
104. Zysk operacyjny to :
a) zysk brutto – podatek dochodowy
b) nadwyżka z działalności podstawowej firmy
przed opodatkowaniem
c) zysk netto + amortyzacja
d) zysk netto + odsetki
105. Aktywa bieżące to:
a) środki obrotowe firmy
b) majątek trwały
c) różnica między kapitałem stałym , a pasywami
bieżącymi
106. Metody polityki finansowej to:
a) stymulowanie rozwoju gospodarczego
b) formy opodatkowania gospodarki
c) sposoby dokonywania wydatków pieniężnych
Państwa
d) zapewnienie bezpieczeństwa zew. i wew.
107. Transferami są:
a) podatki i opłaty
b) wynagrodzenia
c) prowizje bankowe
108. Fundusz nabywczy ludności to:
a)
saldo przychodów i wydatków
redystrybucyjnych
b)
wydatki ekwiwalentne skorygowane o saldo
oszczędności
c)
przychody ekwiwalentne skorygowane o
saldo oszczędności
109. Wśród gospodarstw typu emeryckigo
dominują zjawiska finansowe o charakterze:
a) przychodów transferowych
b) przychodów ekwiwalentnych
c) wydatków ekwiwalentnych
110. Większość publicznych przychodów
finansowych ma charakter:
a) transferowy
b) kredytowy
c) ekwiwalentny
d) mieszany
111. Przychodami finansowymi banku są:
a) odsetki
b) prowizje
c) spłaty rat kredytowych
112. Gros wydatków finansowych instytucji
ubezpieczeniowych wiąże się z operacjami:
a) ekwiwalentnymi
b) transferowymi
c) kredytowymi
d) mieszanymi
113. Funkcje ubezpieczeń:
a) lokacyjna
b) stabilizacyjna
c) organizacyjna
d) kompensacyjna
114. Najmniej racjonalnym systemem
zabezpieczania się przed zdarzeniami
losowymi jest:
a) samoubezpieczenie
b) rezerwy budżetowe
c) rezerwy banku centralnego
d) fundusze ubezpieczeniowe
115. Wypłacalność krótkoterminową firmy
odzwierciedla wskaźnik:
a) kapitałowy
b) wiarygodności kredytowej
c) płynności finansowej
a) podziału
b) konsumpcji
c) wymiany
d) produkcji
117. Zasoby płynności gospodarki
odzwierciedla agregat pieniężny:
a) M0
b) M1
c) M2
d) M3
e) M4/L/
118. We współczesnej gospodarce spada rola
pieniądza w funkcji środka:
a) wymiany
b) płatniczego
c) tezauryzacji
119. Zjawiska finansowe charakteryzujące się
brakiem związku między strumieniami
wartości materialnych i pieniężnych to
zjawiska:
a) ekwiwalentne
b) kredytowe
c) redystrybucyjne
d) transfery
120. W następstwie transferu ilość pieniądza
w obiegu:
a) powiększa się
b) zmniejsza się
c) pozostaje bez zmian
121. Transfery należą do zjawisk finansowych
klasyfikowanych jako:
a) podmiotowe
b) przedmiotowe
c) aktywne
d) neutralne
122. Kredytowe zjawiska finansowe są
elementem klasyfikacji:
a) sektorowej
b) podmiotowej
c) przedmiotowej
123. Elementami gospodarki finansowej są:
a) planowanie cash- flow
b) planowanie produkcji
c) ewidencja księgowa
d) planowanie zatrudnienia
124. Zakup papierów wartościowych przez
bank centralny:
a) zwiększa jego aktywa
b) zmniejsza te aktywa
c) zwiększa obieg pieniężny
d) zmniejsza obieg
125. Przejawem polityki restrykcyjnej jest
spadek:
a) stopy rezerw obligatoryjnych
b) stopy rezerw celowych
c) stopy procentowej
d) operacji REVERSE REPO
126. Polityka ekspansywna banku
centralnego przejawia się wzrostem:
a) stopy rezerw obligatoryjnych
b) stopy rezerw celowych
c) stopy procentowej
d) operacji REVERSE REPO
127. Gwarancje Skarbu Państwa mają banki:
a) PBK SA
b) BGK SA
c) PeKao SA
d) PBI SA
128. Tworzenie obligatoryjnych rezerw banku
centralnego jest przejawem następującej
funkcji banku centralnego:
a) banku banków
116. Stosowanie barteru jest ograniczeniem
zakresu działania finansów w sferze:
5
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
b) banku emisyjnego
c) banku państwa
d) banku gospodarki narodowej
129. Elementami systemu bankowego są:
a) rola banku centralnego
b) funkcje nadzoru bankowego
c) polityka stopy procentowej
d) polityka kursowa
130. Tworzenie funduszy pozabudżetowych
jest przejawem zasady:
a) równowagi
b) jedności
c) jawności budżetu
131. Alokacyjna funkcja finansów w obrębie
dóbr publicznych jest realizowana poprzez
kryterium:
a) pełnego rachunku ekonomicznego
b) rachunku tylko nakładów
c) rachunku tylko efektów użytkowych
d) rachunku efektów użytkowych i nakładów
132. Stopa kredytu refinansowego jest:
a) niższa od stopy kredytu redyskontowego
b) wyższa od niej
c) wyższa od stopy kredytu lombardowego
d) niższa od niej
133. Stopa kredytu lombardowego jest:
a) wyższa od stopy redyskontowej
b) niższa od stopy redyskonta
c) wyższa od stopy kredytu refinansowego
134. Elementami jakościowymi kredytu są:
a) zabezpieczenie
b) waluta kredytu
c) okres kredytu
d) prowizja
135. Parametrami ekonomiczno- finansowymi
są:
a) ceny
b) stopy opodatkowania
c) stawki amortyzacji
d) wskaźnik rentowności
e) wskaźnik płynności finansowej
136. W/g Hansena w fazie wzrostu PKB i
oszczędności należy pobudzać gospodarkę
poprzez wydatki publiczne finansowane z:
a) kredytu bankowego
b) długu publicznego
c) progresywnego podatku dochodowego
d) opodatkowania konsumpcji
137. Do finansów scentralizowanych zalicza
się finanse:
a) gmin
b) państwa
c) banków
d) korporacji gospodarczych
138. Ujemny eksport netto danej gospodarki
oznacza:
a) alokowanie jej oszczędności za granicą
b) przypływ pieniądza z zagranicy
c) nadwyżkę importu nad eksportem
139.Elementami polityki finansowej państwa
są:
a) polityka fiskalna
b) polityka stopy procentowej
c) polityka kursowa
d) polityka wydatków publicznych
140. Wykorzystywanie finansów w roli
instrumentu utrzymywania wysokiego
poziomu zatrudnienia jest przejawem ich
funkcji:
a) rozdzielczej
b) stabilizacyjnej
c) alokacyjnej
d) dochodowej
141. Emisja cudzych papierów wartościowych
przez bank komercyjny jest zaliczana do
operacji:
a) finansujących
b) depozytowych
c) zleconych
142. Zanikowy charakter ma w Polsce kredyt
banku centralnego:
a) redyskontowy
b) lombardowy
c) refinansowy
143. Jakościowymi warunkami redyskonta
weksli w banku centralnym są:
a) podpisy 2 wypłacalnych osób
b) ważność weksla do ½ roku
c) handlowy charakter weksla
144. W/g podmiotu gromadzenia wyróżnia się
podatki:
a) ogólne
b) celowe
c) lokalne
145. W/g celów polityki gospodarczej
wyodrębnia się podatki:
a) aktywne
b) fiskalne
c) centralne
d) interwencyjne
146. Krzywa Lorenza dotyczy:
a) wpływu opodatkowania na wzrost dochodów
budżetowych
b) rozkładu dochodów w społeczeństwie przed i
po opodatkowaniu
c) alokacyjnej funkcji podatków w gospodarce
147. W/g standardów UE koszty obsługi
zadłużenia nie powinny rocznie przekraczać:
a) 60% budżetu
b) 60% PKB
c) 3% PKB
d) 3% budżetu
148. Karta kredytowa jest:
a) pieniądzem
b) niepieniądzem
c) środkiem płatniczym
149. Pieniądz w funkcji tezauryzacyjnej:
a) ma stabilną wartość nominalną
b) nie pociąga za sobą kosztów transformacji
c) pociąga za sobą koszty transformacji
d) nie ma stabilnej wartości nominalnej
150. Pieniądz zdawkowy to:
a) bilety bankowe
b) banknoty
c) bilon
151. Odsetki kredytowe są wydatkami:
a) ekwiwalentnymi
b) transferowymi
c) mieszanymi
152. Renty i zasiłki socjalne są dochodami:
a) ekwiwalentnymi
b) transferowymi
c) mieszanymi
153. W obrębie finansów publicznych
dominują zjawiska finansowe o charakterze:
a) ekwiwalentnym
b) kredytowym
c) transferowym
154. Sektorowa klasyfikacja zjawisk
finansowych obejmuje finanse:
a) przedsiębiorstw
b) banków
c) publiczne
d) prywatne
6
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
155. Operacje REVERS REPO:
a) zwiększają pieniądz w obiegu
b) zmniejszają go
c) zwiększają potencjał kredytowy banków
komercyjnych
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
7.
a)
b)
c)
d)
8.
a)
b)
c)
d)
9.
a)
b)
c)
d)
a)
poziomem dochodów budżetowych a
poziomem dochodów ludności
b) dochodami budżetowymi a stopą
opodatkowania
c) dochodami ludności a stopą opodatkowania
bezpośredniego
d) poziomem oszczędzania a dochodami
budżetowymi
12. Zasady podatkowe w/g A. Smitha:
a) elastyczności
b) dochodowości
c) pewności
d) równomierności
13. Obciążenia w czasie z tytułu długu
publicznego (przyszłych pokoleń) są mniej
dotkliwe, gdy był on przeznaczony na
finansowanie:
a) efektywnych inwestycji produkcyjnych
b) konsumpcji indywidualnej
c) bieżącej konsumpcji zbiorowej
14. Bezpieczną granicą zadłużenia w/g
standardów Unii Europejskiej jest relacja
DP/PNB:
a) 40%
b) 50%
c) 60%
d) 75%
15. Specyfiką polskiej struktury długu
publicznego jest przewaga:
a) zadłużenia wewnętrznego
b) zadłużenia zewnętrznego
c) zobowiązań budżetu centralnego
d) zobowiązań budżetów lokalnych
e) długoterminowych papierów rządowych
16. Do stałych wydatków budżetowych zalicza
się wydatki na:
a) inwestycje bezpośrednio produkcyjne
b) inwestycje pośrednio produkcyjne
c) inwestycje nieprodukcyjne
d) bieżące wydatki na sferę budżetową
17. Zasada zupełności budżetu przejawia się
w:
a) ujęciu budżetu w jednym całościowym planie
b) szczegółowym określaniu dochodów i
wydatków
c) zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków
państwa
Klasyfikacja finansowa wpływów
publicznych jest przeprowadzana
stosownie do:
technik pobierania wpływów
finansowej ich natury
ich miejsca w budżecie
źródła wpływów
W skład strategii finansowych wchodzą
następujące instrumenty:
limity finansowe
ulgi podatkowe
koncesje
reglamentacja cen, dóbr konsumpcyjnych,
inwestycyjnych itp.
Cechami strategii finansowych są:
selektywne oddziaływanie
kompleksowość oddziaływania
sztywność formuł
stabilność parametrów ekonomicznofinansowych
Najbardziej sztywnymi wydatkami są
wydatki publiczne na:
zbrojenia
roboty publiczne
wynagrodzenia i świadczenia socjalne
Podstawowym źródłem dochodów
publicznych są (wybrać jeden rodzaj):
dochody z emisji papierów wartościowych
wpływy z majątku prywatnego
wpływy z majątku publicznego
dochody z podatków i opłat
Nieodpłatność podatku dotyczy
nieodpłatności:
bezpośredniej
pośredniej
żadnej
Funkcje podatku są następujące:
kosztowa
fiskalna
stabilizacyjna
dochodowa
Zgodnie z klasyfikacją podmiotową
podatki dzielą się na:
pośrednie
bezpośrednie
przychodowe
celowe
Stosownie do kryterium źródła podatki
klasyfikuje się:
dochodowe
majątkowe
pośrednie
interwencyjne
18. Aktywne operacje bankowe to:
a) dokonywanie rozliczeń
b) przyjmowanie depozytów
c) udzielanie kredytów
d) przyznawanie gwarancji bankowych
19. Najefektywniejszym sposobem
ubezpieczeń są:
a) samoubezpieczenie
a) rezerwy budżetowe
b) instytucje ubezpieczeniowe
20. Funkcja ubezpieczeń:
a) dochodowa
b) wyrównawcza
c) celowa
d) dystrybucyjna
e) kosztowa
21. Z punktu widzenia przedmiotu
finansowania rozróżnia się kredyty:
a) handlowe
b) bankowe
c) państwowe
d) instytucji międzynarodowych
22. Overdraft to kredyt:
10. Podaj przykład stawki kwotowej podatku:
11. Krzywa Lorenza dotyczy zależności
między:
7
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
a) przejściowy w rachunku bieżącym
b) przejściowy w rachunku kredytowym
c) w rachunku otwartym
23. Ze względu na specyfikę operacyjną
wyróżnia się banki:
a) kredytu krótko i długoterminowego
b) lokalne i ogólnokrajowe
c) przemysłowe, rolne, budowlane itd.
24. Nadzór bankowy w R.P. jest usytuowany
w strukturach:
a) ministerstwa finansów
b) NBP
c) niezależny
25. Kredyt refinansowy służy finansowaniu:
a) dyskonta weksli
b) wydatków budżetowych
c) inwestycji centralnych
26. Cash flow to:
a) zysk netto
b) zysk netto + amortyzacja
c) zysk netto – amortyzacja
d) zysk brutto + amortyzacja
27. Zysk operacyjny to zysk:
a) po opodatkowaniu
b) przed opodatkowaniem
c) po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu
d) zysk brutto – podatek VAT
28. Rachunek Cash-Flow to zestawienie:
a) pasywów i aktywów
b) przychodów i kosztów
c) wpływów i wydatków pieniężnych
c) w banku centralnym
37. Uszereguj w/g kryterium malejącej
płynności (w/g J.R. Hicksa) aktywa:
a) rezerwowe - 2
b) inwestycyjne - 3
c) bieżące -1
38. Pieniądz to dobro:
a) niepodzielne
b) jednorodne
c) niejednorodne
39. Finanse to:
a) zasoby pieniężne
b) procesy podziału wartości majątkowych w
gospodarce publicznej
c) procesy podziału i wymiany wartości
ekonomiczno- społecznych
40. Sfery działania finansów to:
a) produkcja
b) konsumpcja
c) wymiana i podział
d) inwestycje
41. Zjawiska finansowe to:
a) wszystkie zjawiska pieniężne
b) zjawiska pieniężne związane z realizacją: funkcji cyrkulacji, -funkcji
cyrkulacji i środka płatniczego, -funkcji cyrkulacji,
środka płatniczego i tezauryzacji
c) zjawiska pieniężne związane z funkcją
miernika wartości
42. Funkcje finansów wynikają wprost z
następujących funkcji państwa:
a) zewnętrznej
b) wewnętrznej
c) stabilizacyjnej
d) socjalnej
43. Wymienić elementy polityki finansowej:
29. Kapitał stały obejmuje:
a) majątek trwały firmy
b) zobowiązania bieżące + zysk netto
c) kapitał własny
d) kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
30. Złota reguła bilansowa to relacja:
a) kapitału własnego do majątku trwałego
b) majątku obrotowego do pasywów bieżących
c) zysku netto do pasywów bieżących
31. Restrykcyjna polityka banku centralnego
polega na:
a) obniżeniu stopy rezerw obligatoryjnych
b) podwyższeniu stopy rezerw obligatoryjnych
c) kupnie papierów wartościowych
d) podwyżce stóp refinansowych
32. Wzrost stopy rezerw obligatoryjnych
oznacza:
a) spadek potencjału kredytowego banków
komercyjnych
b) wzrost tego potencjału
c) dodatkowe zabezpieczenie płynności banków
komercyjnych
33. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji
obsługuje transakcje:
a) kupna- sprzedaży
b) kredytowe
c) regulowania zobowiązań
34. Europian Currency Unit (ECU) pełni
funkcję:
a) środka cyrkulacji
b) środka tezauryzacji
c) miernika wartości
35. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma
następujące cechy:
a) stała wartość nominalna
b) stała wartość realna
c) pociąga za sobą koszty transformacji
36. Pieniądz zewnętrzny to depozyty:
a) a’vista w bankach komercyjnych
b) terminowe w bankach komercyjnych
44. Krzywa Laffer’a określa zależność między
poziomem:
a) dochodów budżetowych i dochodów ludności
b) dochodów ludności a ich opodatkowaniem
c) dochodów budżetowych a stopą
opodatkowania
d) oszczędzania a dochodami ludności
45. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to:
a) wynagrodzenia za pracę
b) składki ubezpieczeniowe
c) odsetki kredytowe
46. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to:
a) subwencje
b) darowizny
c) przychody ze sprzedaży
d) spłaty rat kapitałowych kredytu
47. Strumienie pieniężne kredytowe:
a) odsetki kredytowe
b) prowizje kredytowe
c) spłaty rat kapitałowych
d) pożyczki pozabankowe
48. Równomierność natężenia zjawisk
finansowych w/g kryterium przedmiotowego
jest charakterystyczna dla finansów:
a) ludności
b) przedsiębiorstw
c) banków
d) ubezpieczeń
8
Dr. Jarosław Marczak
Finanse
Pytania testowe na egzamin
49. Do finansów zdecentralizowanych zalicza
się finanse:
a) banków
b) firm
c) ludności
d) instytucji ubezpieczeniowych
50. Parametry ekonomiczno – finansowe to:
a) wskaźniki zadłużenia
b) wskaźniki płynności finansowej
c) wielkości niezależne od decydenta,
wartościujące efekt lub nakład
51. Rachunek alokacji dóbr publicznych
opiera się na:
a) pełnym rachunku ekonomicznym
b) niepełnym rachunku zawężonym do kalkulacjitylko efektów, -tylko nakładów
c) rachunku nakładów i wartości użytkowych
52. Redystrybucja bezpośrednia polega na
wyrównywaniu dysproporcji dochodów
poprzez:
a) zasiłki, zapomogi
b) obciążenia podatkowe typu pośredniego
c) preferencje cenowe
53. Zasada równości ofiary wiąże się z
opodatkowaniem dochodów w/g
następujących kryteriów:
a) jednolite opodatkowanie
b) progresywne opodatkowanie
c) opodatkowanie liniowe
54. Wypieranie kredytu przez papiery
rządowe wiąże się z systemem:
a) opodatkowania firm
b) preferencji kredytowych w ramach polityki
stabilizacyjnej rządu
c) finansowania deficytu budżetowego poprzez
dług publiczny
55. Podstawową stopą NBP jest stopa
kredytu:
a) refinansowego
b) lombardowego
c) redyskontowego
56. Stopa kredytu refinansowego jest:
a) wyższa od stopy kred. redyskontowego
b) niższa od stopy kred. redyskontowego
c) niższa od stopy kredytu lombardowego
d)
ujemnym saldem w jednostkach
wysokodochodowych
60. Funkcjonalna klasyfikacja wydatków
publicznych dotyczy ich ujmowania w/g
kryterium:
a) resortów
b) przedmiotu wydatków
c) obszarów (zadań) działalności państwa
d) podmiotów gospodarowania
61. Wydatki aktywne i neutralne wyodrębnia
się w grupach wydatków:
a) celowych
b) funkcjonalnych
c) politycznych
d) finansowych
57. Celem polityki stabilizacyjnej jest:
a) stabilizacja bilansu handlu zagranicznego
b) optymalne wykorzystanie potencjału
gospodarczego
c) stabilizacja siły nabywczej pieniądza
d) stabilizacja systemy finansów publicznych, w
tym zwłaszcza systemu podatkowego
58. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej
A.Hansenn w okresie stanu pełnego
zatrudnienia głównym źródłem
finansowania wydatków publicznych
powinny być:
a) dług publiczny zaciągany wśród ludności
b) kredyt w bankach komercyjnych
c) progresywne podatki pośrednie
d) progresywne podatki bezpośrednie
59. Redystrybucyjny typ systemu
podatkowego w/g J. Buchanana cechuje
się:
a) dodatnim saldem obciążeń netto w
jednostkach niskodochodowych
b) dodatnim saldem w jednostkach
wysokodochodowych
c) ujemnym saldem w jednostkach
niskodochodowych
9
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz