Pytania i odpowiedzi z zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi z zarządzania - strona 1 Pytania i odpowiedzi z zarządzania - strona 2 Pytania i odpowiedzi z zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

1. Co jest charakterystyczn cech bada w ujciu sytuacyjnym? Rzeczywisto wg badaczy TOZ w ujciu sytuacyjnym jest zbyt zoona, aby mona byo stosowa do niej uniwersalne zasady. Std kada badana sytuacja jest wyjtkowa.
2. Dlaczego w fazie trzeciej jednostki sztabowe funkcjonuj na szczeblu organizacji matki? W fazie trzeciej ycia organizacji sprawdzaj si struktury dywizjonalne, nie nastpio jeszcze pene oddelegowanie uprawnie decyzyjnych.
3. Jak zastosowa struktur organizacyjn w warunkach stabilnego otoczenia i wytwarzania wielu wyrobów? Dlaczego? W warunkach stabilnego otoczenia sprawdzaj si struktury mechanistyczne, a w warunkach wytwarzania wielu wyrobów struktury dywizjonalne i macierzowe. Trzeba zastosowa struktur dywizjonaln.
4. Na czym polega kryzys i jaka struktura sprawdzi si w kolejnej fazie szóstej cyklu ycia organizacji? Kryzys polega na wyczerpaniu si moliwoci struktur jednoliniowych. Kolejn struktur powinna by struktura macierzowa.
5. Czy kade dziaanie skuteczne musi by korzystne? Nie.
6. Czy dziaanie moe by nieskuteczne a ekonomiczne? Tak.
7. Kiedy jest sens funkcjonowania organizacji? Kiedy wystpuje nadwyka korzyci przypadajca na czonka zespou, ze wspódziaania z innymi, nad dziaaniem indywidualnym. Nazywa si to efektem synergicznym.
8. Kiedy dziaanie jest skuteczne? Kiedy prowadzi do skutku zamierzonego jako cel.
9. Wymie wszystkie walory sprawnego dziaania polegajce na strzeleniu bramki z karnego. Skuteczno i sprawno w sensie uniwersalnym. (skuteczne, korzystne, ekonomiczne, sprawne w sensie uniwersalnym)
10. Który z walorów sprawnego dziaania jest najwaniejszy i dlaczego? Skuteczno, bo w definicji sprawnoci w sensie syntetycznym wystpuje warunek konieczny minimalnej skutecznoci.
11. Czy kady system jest organizacj? Nie.
12. Czy jednorodne polecenie wykonania danego zadania, które si nie powtórzy jest elementem struktury ? Nie.
13. Czym róni si funkcje kultury od funkcji struktury organizacyjnej? Niczym, obie maj funkcj ograniczajc.
14. Czym róni si normy i wartoci kulturowe od regu organizacyjnych? Zakresem, normy organizacyjne s bardziej sformalizowane.
15. Czy istnieje zbieno midzy konfiguracj (zmienna niezalena) a centralizacj (zmienna zalena)? Tak, jeli struktura smuka to jest scentralizowana, a struktura paska jest bardziej zdecentralizowana.
16. Elementem czego jest zwyczaj spoywania posiku w okrelonej porze? Elementem kultury organizacyjnej i struktury niesformalizowanej.
17. Okrel zaleno midzy stopniem specjalizacji i formalizacji. Uzasadnij. Im wiksza specjalizacja tym wiksza formalizacja. Wynika to z tego, e organizacja o wysokim stopniu specjalizacji ma utrudnion kontrol, zwikszona formalizacja polepsza kontrol.


(…)

…, zmienny stosunek]).
66.Uniwersalne cechy osobowoci, ktrymi odznaczaj si sprawni menederowie (teoria cech przywdczych).
ambicja i energia,
pragnienie przywdztwa,
uczciwo i prawo,
wiara w siebie,
inteligencja,
wiedza techniczna.
67. Podstawowe etapy kontroli.
ustalenie norm (cel i sposb dziaania) i metod pomiaru efektywnoci,
pomiar efektywnoci,
sprawdzenie czy efektywno rzeczywista jest zgodna z normami…
… najmniej wany ze skadnikw stylu zarzdzania?
Wszystkie s wane jednakowo.
23. Jakie skutki powoduje stosowanie (zaspokojenie) czynnikw higieny?
Sprawia, e podwadni nie czuj si niezadowoleni.
24. Jaki jest najwaniejszy element koordynacji wniesiony przez podejcie sytuacyjne?
Integracja wewntrznych aktywnoci. (?)
25. Jaki bdzie stosowany styl zarzdzania w warunkach struktury funkcjonalnej w ujciu Kwiatkowskiego?
Zadaniowy.
26. Jaki bdzie stosowany styl zarzdzania w warunkach struktury dywizjonalnej w ujciu Kwiatkowskiego?
Instruktaowy.
27. Ktra z funkcji zarzdzania jest najwaniejsza i dlaczego?
Planowanie. Okrela cele organizacji, bez celw nie ma organizacji.
28. Jak zminimalizowa wady struktury funkcjonalnej?
Zmniejszy liczb szczebli * przyspieszy podejmowanie decyzji.
29. Co to jest inkrementalizm…
… na swoich pionach.
44. Puapki procesu decyzyjnego.
zjawisko dysonansu poznawczego,
iluzje decyzyjne (ekstrapolacja (kontynuacja), optymizmu (sukces), Kolumba (selekcja), kontroli),
mylenie grupowe.
45. Style zarzdzania wg Likerta (OX). Cechy stylu zarzdzania wg Likerta (OY).
autokratyczny, * dbao o personel,
autokratyczny yczliwy, * stosunki MP,
konsultacyjny, * stopie partycypacji
partycypacyjny…
… planowania.
sformalizowanie,
zorientowanie na otoczenie,
heurystyczno,
adaptacyjno,
zoono i kosztowno.
35. Elementy planowania strategicznego.
okrelenie opcji strategicznych,
analiza otoczenia,
analiza organizacji,
wybr strategiczny,
planistyczne przygotowanie wdroenia strategii.
36. Co to jest Controlling?
jest to system zharmonizowanych dziaa, w zakresie planowania, kontroli, organizowania iszkolenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz