Pytania i odpowiedzi na egzamin - .Traktat Amsterdamski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - .Traktat Amsterdamski - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - .Traktat Amsterdamski - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - .Traktat Amsterdamski - strona 3

Fragment notatki:

1.Traktat Amsterdamski wymagał dla ustanowienia wzmocnionej współpracy większości (?) państw członkowskich UE. Traktat Nicejski dla ustanowienia wzmocnionej współpracy ustanowił wymóg 8 państw członkowskich, a Traktat Lizboński zwiększa ten pułap do 9 państw członkowskich.
2. Do zasad proceduralnych ustanowienia wzmocnionej współpracy zaliczamy
-konieczność podjęcia jej przez określoną liczebnie grupę państw członkowskich
-zasadę ostateczności
-poszanowanie traktatów i jednolitych ram instytucjonalnych
-zasadę otwartości
-poszanowanie dorobku wspólnotowego oraz środków przyjętych na mocy postanowień traktatowych
-pozostawienie w granicach kompetencji Unii i Wspólnoty i nie obejmowania dziedzin objętych wyłączną kompetencją Wspólnoty
3. Traktat nicejski określił maksymalną liczbę mandatów w Parlamencie na poziomie 732 mandatów, ale w wyniku przyjęcia przez Parlament rezolucji, która nie pozwala na zmniejszenie liczby mandatów w Parlamencie obecnej kadencji, od momentu akcesji Rumunii i Bułgarii do UE liczy on obecnie 785 mandatów.
Do głównych założeń Unii Europejskiej Federalistów, która powstała w 1946r należały:
-ukształtowanie projektowanej Unii Europejskiej jako części składowej przyszłej Unii Państw
-otwartość wobec wszystkich państw
-funkcjonowanie na zasadzie regionalnej organizacji zgodnie z zapisami art. 52 KNZ
-przekazanie przez państwa na rzecz projektowanej Unii części kompetencji suwerennych w dziedzinie politycznej, gospodarczej i wojskowej
-rozwiązywanie w sposób pokojowy wszystkich sporów, które powstaną między jej państwami członkowskimi
4. W sprawach proceduralnych i instytucjonalnych Jednolity Akt Europejski:
Nadał ramy formalnoprawne Radzie Europejskiej
Zwiększył uprawnienia Parlamentu Europejskiego
Stworzył podstawy do powołania przy Trybunale Sprawiedliwości Sądu Pierwszej Instancji
Nadał ramy formalnoprawne Europejskiej Współpracy Politycznej
Wprowadził procedurę współdecydowania
9. Do ogólnych zasad wspólnotowego porządku prawnego zaliczamy:
Pomocniczości
Równowagi i autonomii instytucjonalnej
Kompetencji powierzonych
Proporcjonalności
Pewności prawa
Niedyskryminacji
Szczerej współpracy i lojalności
Solidarności
10. Do kompetencji niewyłącznych WE zaliczamy:
Kompetencje konkurencyjne
Kompetencje ramowe
Kompetencje powierzone
Kompetencje scedowane ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz