Pytania egzaminacyjne - Kontrola jakości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Kontrola jakości - strona 1 Pytania egzaminacyjne - Kontrola jakości - strona 2 Pytania egzaminacyjne - Kontrola jakości - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW PYTAO EGZAMINACYJNYCH DO PRZEDMIOTU
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
(wersja styczeń 2011)
1. Z którego systemu filozoficznego koncepcja TQM wywodzi swoje korzenie:
A) systemu stworzonego przez Arystotelesa,
B) systemu stworzonego przez Platona.
Uzasadnij krótko swoją odpowiedź.
2. Które pojęcie jest synonimem „jakości typu”:
A) jakośd produkcji;
B) jakośd zamierzona;
C) jakośd wykonania;
D) jakośd zgodności
3. Które pojęcie jest synonimem „jakości wykonania”:
A) jakośd produkcji;
B) jakośd zamierzona;
C) jakośd projektowa;
D) jakośd typu.
4. Zgodnie z definicją jakości z normy PN ISO 8402:1996, termin „jakośd” odnosi się do obiektu, którym
może byd:
A) wyrób;
B) system;
C) proces
D) organizacja;
E) osoba;
F) każde z w/w pojęd.
5. Międzynarodowa norma terminologiczna ISO 9000:2005 (PN-EN ISO 9000:2006) definiuje „jakośd”
następująco:
A) jakośd jest stopniem spełnienia zbioru wymagao, których całkowite zaspokojenie oznacza osiągnięcie stanu
doskonałości względnej,
B) jakośd to stopieo, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.
6. Która z wymienionych właściwości wyrobu jakim jest np. pralka automatyczna nie jest właściwością
inherentną:
A) liczba programów prania;
B) cena pralki;
C) wymiary pralki;
D) zużycie energii;
E) zużycie wody
7. Która z wymienionych właściwości wyrobu jakim jest konkretny model auta nie jest właściwością
inherentną:
A) okres gwarancji producenta;
B) liczba przełożeo w skrzyni biegów
8. Jedną z przyczyn (i jednym z symptomów) wzrostu wymagao jakościowych na świecie jest chęd
ograniczenia ryzyka rynkowego przy wprowadzaniu nowego wyrobu lub usługi.
Wyjaśnij, z czego to ryzyko wynika.
1
9. Podaj przynajmniej dwie podstawowe różnice pomiędzy tradycyjną i współczesną interpretacją pojęcia
„produktu wadliwego”
10. Azbest, który jako materiał izolacyjno-budowlany wprowadzony został przed laty na rynek, z czasem
okazał się produktem niebezpiecznym ze względu na jego szkodliwośd dla zdrowia ludzi. Do jakiej kategorii
błędu zaliczysz tę wadę:
A) błąd marketingowy;
B) błąd projektowania;
C) błąd rozwojowy (ryzyka postępu);
D) błąd wykonania,
E) błąd informacyjny.
11. Wyjaśnij, na czym polega tzw. błąd zarządzania?
12. Zaznacz prawidłową kolejnośd etapów rozwoju działao projakościowych:
A) sterowanie jakością, kontrola jakości, zarządzanie jakością, zapewnienie jakości;
B) kontrola jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, zarządzanie jakością;
C) zapewnienie jakości, sterowanie jakością, kontrola jakości, zarządzanie jakością;
D) kontrola jakości, zapewnienie jakości, sterowanie jakością, zarządzanie jakością.
13. Gdzie, kiedy i przy produkcji czego wprowadzono po raz pierwszy system części zamiennych ?
A) w Wielkiej Brytanii przy produkcji krosien na początku XIX w.
B) we Francji przy produkcji broni palnej w połowie XVIII w.
C) W Niemczech przy produkcji lokomotyw parowych w połowie XIX w.
14. Który z autorytetów w dziedzinie jakości jest autorem tzw. 14 zasad będących podstawą koncepcji
TQM:
A) Crosby,
B) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz