Publikowanie aktów prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publikowanie aktów prawnych - strona 1

Fragment notatki:

PUBLIKOWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH
Ustawy i inne akty normatywne zawierają reguły postępowania po- wszechnie obowiązujące, tzn. takie, które odnoszą się do wszystkich. Wszyscy "_sż mogą być zainteresowani w poznaniu ich treści. Państwo chcąc wymagać od obywateli przestrzegania przepisów powinno im umożliwić zapoznanie BS z nimi Celowi temu służy publikowanie (ogłaszanie) aktów normatywnych. Akty normatywne publikowane są w specjalnych organach prasowych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
Podstawową rolę odgrywają: Dziennik Ustaw, Monitor Polski. Oprócz nich ukazują się dzienniki urzędowe poszczególnych ministerstw, przeznaczone do ogłaszania instrukcji i podobnych aktów. Dziennik Ustaw i Monitor Polski noszą nazwę organów promulgacyjnych.
Kolejne numery Dziennika Ustaw (Dz. U.) i Monitora Polskiego (M. P.) ukazują się nieregularnie, w miarę potrzeby. Decyduje o tym ilość materiału normatywnego.
Ogłoszenie aktu normatywnego w organie promulgacyjnym nie tylko ma na celu umożliwienie zapoznania się z nim, ale ma zarazem charakter prawny. Ogłoszenie jest mianowicie z reguły warunkiem ważności aktu normatywnego. Ustawa czy rozporządzenie nie obowiązują, jeśli nie zostały uprzednio we właściwej formie ogłoszone. Wynika to m.in. z reguły, że akt normatywny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że sam stanowi inaczej.
W Dzienniku Ustaw publikuje się: a) ustawy, b) rozporządzenia, c) w niektórych przypadkach uchwały Sejmu.
W Monitorze Polskim ogłasza się pozostałe akty normatywne: a) uchwały, b) zarządzenia.
Powołując się na jakiś przepis prawny należy przytoczyć źródło, w którym opublikowany został akt normatywny, numer kolejny i pozycję. Na przykład: Art. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. nr 41, poz. 324).
Urzędowe opublikowanie aktu normatywnego nie jest oczywiście równo- znaczne z rzeczywistym zapoznaniem społeczeństwa z zawartymi w nim przepisami, trudno byłoby bowiem wymagać od przeciętnego obywatela regularnego czytania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. W tych przypad- kach, w których państwu szczególnie zależy na powszechnej znajomości przepisów, wykorzystane zostają środki masowego przekazu (prasa codzienna i periodyczna, radio, telewizja). Za ich pośrednictwem przepisy są komen- towane, wyjaśniane. Tak było np. z kodeksem drogowym, którego powszechnej znajomości wymaga interes społeczny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz