Psychopatologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychopatologia - strona 1

Fragment notatki:W zwięzłej notatce poruszono m.in. następujące tematy: zaburzenia pamięci, zaburzenia spostrzegania, zaburzenia myślenia, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia aktywności (motywacji) oraz zaburzenia świadomości. W opracowaniu pojawiły się również takie terminy jak m.in.: hipermnezja, hipomnezja, amnezja, ekmnezja, omamy, parahalucynacje, urojenia, obsesje A także: syntymia, paratymia, hipertymia, hipotymia, atymia, katatymia, stereotypie, perseweracje, iteracje, manieryzmy, grymasowanie.

Z A B U R Z E N I A P A M I Ę C I
Zaburzenia ilościowe (dysmnezje)
Zaburzenia jakościowe (paramnezje)
allomnezje
pseudomnezje
Hipermnezja
Hipomnezja
Amnezja
Ekmnezja
Iluzje pamięci
Kryptomnezje
Złudy utożsamiające
Konfabulacje
Omamy pamięci
Z A B U R Z E N I A S P O S T R Z E G A N I A
Spostrzeganie
Zmienione
Nierozpoznane
Błędnie rozpoznane
Falszywe (bez bodźca)
zniekształcenia
deficyty zmysłowe
iluzje
omamy i omamy rzekome
parahalucynacje
Z A B U R Z E N I A M Y Ś L E N I A
Myślenie, język, porozumiewanie się
Treść
Forma
Tok
Struktura i funkcja
Myśli nadwartościowe
Urojenia
Automatyzmy psychiczne
Myśli natrętne (obsesje)
Spowolnienie/przyspieszenie
Otamowanie
Natłok(kantyzm)
Rozwlekłość
Stereotypie, perseweracje, iteracje
mutyzm
Zubożenie myślenia (alogia)
Myślenie paralogiczne
Myślenie nieskładne
Myślenie niekomunikatywne
Rozkojarzenie
Splątanie
Z A B U R Z E N I A E M O C J O N A L N E
Emocje (uczucia)
Typ nastroju
Dynamika
Wysycenie
Obiniżenie (nastrój depresyjny, dysforyczny, dystymiczny)
Podwyższenie (Nastrój maniakalny, eyuforyczy, moria tyczny, ekstatyczny)
Lęk
Złość (dysforia)
Zobojętnienie
Spłycenie
Zubożenie
Zaleganie, lepkość
Chwiejność, nietrzymanie
Syntymia
Paratymia
Hipertymia
Hipotymia
Atymia
Katatymia
Z A B U R Z E N I A A K T Y W N O S C I ( M O T Y W A C J I )
Motywacja
Ogólny poziom
Formy
ruchowa
impulsywna
Intencjonalna
Napęd zmniejszony
Napęd zwiększony
poziom ruchliwości
zmiany
poziom impulsywności
zmiany
poziom zainteresowań
zmiany wzorców
Aktywność impulsywna
Poziom
Zmiany
Motywowane emocjami
Motywowane popędami
Motywowane nawykami
Impulsywność wzmożona
Impulsywność ograniczona
Impulsywność emocjonalna
Impulsywność popędowa
Nawykowe działania
Natrętne impulsy
Fobie (nawykowe unikanie)
Aktywność ruchowa
Ogólny poziom
Zmiany
Zahamowanie/pobudzenie ruchowe
Naręctwa ruchowe (kompulsje), stereotypie, perseweracje, iteracje, parakinezy (niedostosowanie ruchowe
Aktywność intencjonalna
Poziom
Zaburzenia wzorcowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz