Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym - strona 1 Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym - strona 2 Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym - strona 3

Fragment notatki:...Psychologiczne podstawy... 3
Spostrzeżenia osób niepełnosprawnych umysłowo są fragmentaryczne. Może to powodować „bałagan” ( jedne rzeczy mogę być spostrzegane wielokrotnie , inne w ogóle ). Problem w spostrzeganiu związków między elementami przedmiotu. Trudności z zauważeniem przedmiotów w tle , sztywność myślenia. Niektóre elementy mogą być spostrzegane wyjątkowo dokładnie. Bardzo ważna jest barwa , dźwięk , blask. Głębiej upośledzeni widzą nieistotne elementy o dużej sile bodźca. Często opuszczają te części , których nie widać , nie mają głodu poznawczego , widzą tylko wygląd zewnętrzny. Uboga jest analiza spostrzeżeń. Słabe ( albo brak ) różnicowanie spostrzeżeń ( np. nie widzą różnicy między czapką a kapeluszem , kubkiem a filiżanką ). Dla osób niepełnosprawnych umysłowo ten sam przedmiot w różnych pozycjach , widziany pod różnym kątem , może być różnie spostrzegany. Podstawowe dla małych uposledzonych dzieci są bodźce dotykowe. Dotyk ma działanie rehabilitujące , uspokajające. Występuje zaburzenie spostrzeżeń kinestetyczno – ruchowych, dzieci nie mają poczucia własnego ciała , ani orientacji w przestrzeni. Bardzo ważne są doznania słuchowe , poznawania świata powinno być polisensoryczne ( wielozmysłowe )...

...Stadia rozwoju dziecka według Piageta.
1. Faza sensoryczno - motoryczna. W tej fazie pozostają osoby upośledzone w stopniu głębokim lub znacznym. Mogą przechodzić do fazy myślenia konkretno - obrazowej, która składa się z dwóch podokresów:
a. Okres przedoperacyjny od 2-3 do 6-7 r. ż. W tej fazie znajdują się osoby z upośledzeniem znacznym i umiarkowanym. Często tu pojawia się u tych dzieci mowa werbalna. Jest to faza w której nie ma odwracalności myślenia – czyli umiejętność
powrotu do punktu wyjścia. Umiejętność wielopunktowego ujmowania otaczającej rzeczywistości tj.: ujmowania jej jednocześnie z różnych punktów widzenia. Na umiejętność dochodzenia do tych samych rezultatów za pomocą różnych sposobów. ( Przelewamy wodę ze szklanki wysokiej do płaskiego naczynia i zadajemy pytanie;
Czy wody jest tyle samo? – odpowiedz – nie.
b. Faza operacji konkretnych. Charakterystyczna dla dzieci normalnych (od 7 – 11 r. ż.) oraz upośledzonych w stopniu lekkim. Rozszerza się zakres czynności myślowych, chociaż nadal opieramy się o czynności konkretno - obrazowe...

...Cechy pamięci osób z niepełnosprawnością umysłową:
1) Trwałość – Pamięć krótkotrwała , tylko nieliczne informacje zostają w pamięci dłuższy czas, trwałość pamięci maleje wraz ze wzrostem stopnia niepełnosprawności.
2) Szybkość – Bardzo mała. Dziecko aby cos zapamiętać potrzebuje dużej liczby powtórzeń.
3) Dokładność ( wierność ) – Niska , dziecko nie potrafi wiernie odtworzyć tego co zapamiętało. Pojawia się często pseudologia , czyli uzupełnianie luk pamięciowych. Dzieci , które nie mogą sobie czegoś przypomnieć , wymyślają różne rzeczy. Ponieważ umysł dziecka niepełnosprawnego umysłowo ma zaburzone operacje
umysłowe jak porównywanie , uogólnianie , abstrahowanie , nie potrafi przywołać do pamięci faktów na zasadzie skojarzeń.
4) Gotowość – Niska , dziecko niepełnosprawne umysłowo nie potrafi odtwarzać na zawołanie. Potrzebuje do tego dużo czasu. Lęk , lub stres przed odpytywaniem może jeszcze wydłużyć czas gotowości.
5) Pojemność – Niska , dlatego przy nauczaniu dziecka niepełnosprawnego umysłowo , należy dokonywać selekcji
informacji, wybierać tylko te najistotniejsze , pomijając te , których umysł dziecka i tak nie ogarnie

(…)


Shellhas
Leland
Kostrzewski zmodyfikował i zaadaptował skalę dla polskich potrzeb.
Skala została skonstruowana dla osób upośledzonych umysłowo w różnych stopniach
upośledzenia , mogą z niej korzystać także osoby z zaburzeniami emocjonalnymi , osoby
nieprzystosowane społecznie , osoby z zaburzeniami zachowania , zaburzeniami
sensorycznymi ( ociemniali , niedosłyszący ) , jak również osoby prawidłowo…
….
Powinna być stosowana raz na pół roku.
Użyteczność skali:
1) Umożliwia ona poznanie profilu ogólnego niezależnego
funkcjonowania.
2) Określa profil zaburzeń w zachowaniu przystosowawczym.
3) Wszechstronne poznanie osoby badanej.
4) Pozwala na wczesne poznanie zaburzeń zachowania.
5) Pozwala na zaprogramowanie procesu rewalidacyjnego dostosowanego
do profilu mierzonych kategorii zachowań.
6) Pozwala na ocenę efektów…
… towarzyszą istotne
ograniczenia w zakresie funkcjonowania przystosowawczego przynajmniej w zakresie dwu ,
spośród wielu takich sprawności jak:
-komunikowanie się słowne
-porozumiewanie się
-samoobsługa ( troska o siebie )
-radzenie sobie w obowiązkach domowych
-sprawności interpersonalne
-korzystanie ze środków zabezpieczenia społecznego
-kierowanie sobą
-zdolności szkolne ( czytanie , pisanie etc. )
-praca…
…. odpowiedzialność.
10. uspołecznienie.
Druga część bada zaburzenia w zachowaniu, którą tworzą 14 kategorii:
1. gwałtowne i destrukcyjne zachowanie
2. zachowanie antyspołeczne.
3. buntownicze.
4. kradzież i kłamstwo.
5. zamykanie się w sobie.
6. stereotypie ruchowe i dziwaczne ruchy.
7. niewłaściwe formy zachowania się towarzyskiego.
8. niewłaściwe nawyki głosowe.
9. niewłaściwe i ekscentryczne nawyki.
10…
… ból
 Wrażliwość na duże różnice temperatur
III Zbyt mała wrażliwość na dotyk
 Brak reakcji na ból i silne doznania cielesne
 Rzucanie ciałem, ruchy ciałem
III „Biały szum”
 Gęsia skórka, dreszcze
 Częste drapanie się
 Wybuchy taktylizmu- ciche i spokojne dziecko nagle uderza innych lub siebie
IV Nadwrażliwość węchowa
 Wyczuwanie zapachów i przedmiotów których normalnie się nie odczuwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz