Psychologia społeczna - Relacje interpersonalne

Nasza ocena:

4
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - Relacje interpersonalne  - strona 1

Fragment notatki:Psychologia społeczna - bada i opisuje, jakie relacje psychiczne zachodzą między jednostkami społecznymi.
Dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych - takich, w których występują inni ludzie.
Psychologia społeczna bada w jaki sposób ludzie wywierają wpływ na sposób myślenia, emocje i postawy innych ludzi zarówno nieświadomie, jak i celowym działaniem. Dziedziną badań tej nauki są zarówno procesy społeczne wpływające na indywidualnego człowieka, jak i procesy zachodzące w małych grupach ludzkich.
1. Problematyka postaw (czyli co myślimy o sobie).
2. Percepcja wzajemna (jak siebie widzimy).
3. Komunikacja interpersonalna. 4. Sympatia, atrakcyjność społeczna.
5. Funkcjonowanie człowieka w grupie.
6. Konflikty, negocjacje.
7. Stres.
8. Kim jestem, jaki jestem?
9. Osobowość człowieka.
Relacje interpersonalne (czyli związki między ludźmi) - sposób wyrażania między dwoma lub więcej partnerami interakcji uczuć i postaw (co wynika z psychologicznego podziału pomiędzy ja i ty). Relacje koncentrują się na wzajemnych stosunkach ich uczestników, które odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy partnerami, których wyrazem mogą być na przykład: agresja, wrogość, atrakcyjność interpersonalna, miłość, zakochanie, intymność, obojętność, nienawiść, konflikt, zerwany kontakt, dystans emocjonalny, admiracja, skupienie uwagi, przemoc, manipulacja, kontrolowanie, lekceważenie.
Relacje interpersonalne można podzielić na:
* rzeczywiste (oparte na faktach, z jasno wyznaczonymi rolami)
* przeniesieniowe (bazujące na oczekiwaniach lub mylone z relacjami do innych osób).
Stereotyp - schematyczna skrócona, wybiórcza wiedza o ludziach, podlegająca samoutrwaleniu. Np. Szkot - skąpy, Polak - pijak. [konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony), emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne fałszywe przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych.]
Skojarzenia - odgrywają dużą rolę w percepcji wzajemnej.
Atrybucja - przypisywanie czegoś komuś lub czemuś. W psychologii pojęcie atrybucji odnosi się do tego jak ludzie wyjaśniają przyczyny swojego bądź cudzego zachowania, tzw. naiwne teorie przyczynowości.
Polega na poszukiwaniu wyjaśnień skąd wzięło się dane zdarzenie, dlaczego konkretny człowiek zachowuje się w dany sposób. Proces dzieli się na: postrzeganie wewnętrzne (dyspozycyjne) i zewnętrzne (sytuacyjne).
Atrybucja wewnęt

(…)

… to proces wymiany informacji między jej uczestnikami.
Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy.
Nadawca → kodowanie
↓ kanał
Odbiorca → odkodowanie
Komunikacja werbalna - komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej.
W komunikacji werbalnej dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak:
* akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, co często ma większy wpływ na partnera interakcji niż treść wypowiedzi
* stopień płynności mowy
* zawartość (treść) wypowiedzi - w tym przypadku zasób leksykalny ma związek z kompetencjami kulturowymi jednostki - np. osoby o mniejszych kompetencjach kulturowych rzadziej posługują się językiem literackim, a częściej gwarą środowiskową lub regionalną.
Komunikacji werbalnej najczęściej towarzyszy komunikacja niewerbalna. W trakcie rozmowy przekazywanym treściom towarzyszą gesty oraz mimika, które w przyjętym kodzie językowym w danej kulturze potwierdzają komunikaty zwerbalizowane.
Mowa ciała, język ciała, komunikacja niewerbalna - zespół niewerbalnych…
… mierze nieświadome (psychoanaliza)
* jest wynikiem potrzeby eksploracji i procesów poznawczych (psychologia poznawcza)
* jest rezultatem doświadczanej akceptacji (psychologia humanistyczna)
* jest komunikatem pozostającym w sprzężeniu zwrotnym, zarówno przyczyną, jak i skutkiem (psychologia systemowa)
* jest usiłowaniem przystosowania się organizmu w celu przetrwania (psychologia ewolucyjna).
Dysonans…
… od tego, co się zdarzy:
* coś pozytywnego - a. wewnętrzna egocentryzm atrybucyjny
* coś negatywnego - a. zewnętrzna.
Egocentryzm atrybucyjny - przecenianie własnego wkładu we wspólną pracę. Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za egoc.atryb. jest większa łatwość przypominania sobie działań własnych niż partnera. Ludzie przeceniają stopień w jakim ich działania i wygląd są zauważane przez innych.
Atrybucje w służbie ego…
….
STRUKTURA OSOBOWOŚCI WG EYSENCKA
EKSTRAWERTYWNY
Towarzyski Aktywny
Otwarty Optymistyczny
Rozmowny Aktywny
Żywo reagujący Zmienny
Łatwy we współżyciu Pobudliwy
Żywy Agresywny
Beztroski Niespokojny
Przywódczy Sangwinik Choleryk Nadwrażliwy
STABILNY NIESTABILNY (neurotyzm)
Spokojny Flegmatyk Melancholik Chimeryczny
Zrównoważony Lękliwy
Rzetelny Sztywny
Kontrolujący się Poważny
Ugodowy Pesymistyczny
Rozważny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz