Przynależność rzeczy oraz sposób zawarcia umowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przynależność rzeczy oraz sposób zawarcia umowy - strona 1 Przynależność rzeczy oraz sposób zawarcia umowy - strona 2

Fragment notatki:


16. Sposób zawarcia umowy w ofertowym trybie: Umowa  – zgodne oświadczenie woli stron (konsens) zmierzające do wywołania skutku prawnego  ( ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku prawnego .) Zasady zawarcia umowy: a) złożnie oferty i jej przyjęcie:  b) aukcje i przetargi c) negocjacje. OFERTA- oświadczenie woli oferenta skierowane do adresata , które wyraża wole zawarcia umowy  i  określa jej istotne postanowienia. Stan związania oferty- oferent jest związany złożoną przez siebie oferta aż do upływu oznaczonego  terminu ; stan zobowiązania polega na tym, że adresat oferty sam może (uprawnienie będące jego  prawem podmiotowym ) poprzez przyjęcie oferty ( jednostronne oświadczenie woli ) doprowadzić  do zawarcia umowy ( bez udziału oferenta)  aukcje i przetargi: forma ustna bądź inna umozliwiająca bezposredni kontakt ;  oferta  związana w toku aukcji przestaje wiązac , gdy  inny uczestnik aukcji złozy oferte  korzystniejsza , chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.   Przetargi: składanie pisemnych ofert w odpowiedzi na przetarg ; pisemna oferta złozona  w  toku przetargu przestaje wiązac , gdy została wyrażona inna ofertą  , albo gdy  przetarg  został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert .  negocjacje: umowa zostaje zawarta , gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej  postanowień , które były przedmiotem negocjacji.  17. Przynależność rzeczy, czy jej część składowa? (np. płot, smyczek):  części składowe: elementy rzeczy , które nie mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej  zmiany całości , albo przedmiotu odłączonego . Nie mogą być  przedmiotem   odrębnych praw  rzeczowych. Ale z chwila odłączenia , staja się rzeczami  samoistnymi.  przynależność   –   odrębne   rzeczy   potrzebne   do   korzystania   z     rzeczy   głownej   zgodnie   z   jej  przeznaczeniem.  18. Zasiedzenie jako sposób nabycia własności: Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy w drodze długotrawałego posiadania . Przez  zasiedzenie może nabyc prawo własności tylko posiadacz samoistny , czyli taka osoba , która włada  rzeczy w charakterze właściciela .  • termin zasiedzenia własności nieruchomości  wynosi 20 lat w dobrej wierze,  • lub 30 lat w złej wierze,  • własność rzeczy ruchomej – 3 lata  ( tylko w dobrej wierze !)  19.Rodzaje wad oświadczenia woli i ich skutki: 1.) Brak swiadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli: 2.) pozorność 3.) błąd- błąd jest wadą oświadczenia woli , gdy: jest istotny, błąd musi być subiektywnie istotny i obiektywnie istotny.

(…)

…:
• podstawa odpowiedzialności dłużnika może być wszelka wina, zarówno rozmyślne
działanie jak i niedbalstwo.
• dłużnik nie ponosci odpowiedzialności kontraktowej, jeżeli przyczyną niewykonania
umowy była siła wyższa lub przypadek .
• zdarzenie pochodzące z zewnątrz którego nie można było przewidzieć , ani mu zapobiec
naturalnie sosowanymi srodkami .
• kazde zdarzenie które uniemożliwiło wykonianie…
….
• poważna- tzn. taka , że składający oświadczeni woli może się obawiać, iż jemu lub
innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe
20. Odpowiedzialność kontraktowa (definicje, 3 przesłanki wystąpienia tej
odpowiedzialności oraz jej granice)
Odpowiedzialnosc kontraktowa- gdy szkoda została wyrządzona niewykonanie lub
nienależytym wykonaniem przez jedna ze stron zobowiązania łączącego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz