Przykładowy zestaw egzaminacyjny - cz.1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy zestaw egzaminacyjny - cz.1  - strona 1 Przykładowy zestaw egzaminacyjny - cz.1  - strona 2 Przykładowy zestaw egzaminacyjny - cz.1  - strona 3

Fragment notatki:

Legenda:
A - zdefiniować;
B - wymienić, sformułować, opisać zwięźle;
C - zapisać przy pomocy przyjętej symboliki i wyjaśnić;
D - przedstawić graficznie opisując wykres;
E - rozwiązać zadanie.
Zadanie 1
Środowisko naturalne człowieka wg A. Symonowicza (A).
Środowisko naturalne człowieka to ogół elementów przyrody martwej i ożywionej, pozostającej w stanie pierwotnym (naturalnym) lub przekształconym przez człowieka i stanowiącym środowisko, w którym żyje.
Zadanie 2
Podział zasobów (bogactw) naturalnych odnawialnych określając ich skład (B).
Bogactwa naturalne odnawialne:
mineralne (woda, powietrze, gleba);
biologiczne (lasy podlegające szczególnej ochronie, wszystkie gatunki roślin i zwierząt). Zadanie 3
Dwie podstawowe funkcje, jakie pełnią zbiorniki retencyjne w gospodarowaniu zasobami wodnymi (B).
Dwie funkcje zbiorników retencyjnych:
ochrona przed powodzią;
poprzez ich budowanie zwiększa się naturalna dyspozycyjność zasobów wodnych.
Zadanie 4
Trzy najważniejsze źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce, w 2007 roku, w kolejności od największego do najmniejszego (B).
Środki własne gospodarujących przedsiębiorstw i gmin.
Środki pochodzące z zagranicy.
Środki z funduszy ekologicznych.
Zadanie 5
Cztery podstawowe kierunki działania, jakich wymaga racjonalne gospodarowanie odpadkami (B).
Wprowadzanie technik i technologii matriałooszczędnych, energooszczędnych, niskoodpadowych.
Unieszkodliwianie odpadów poprzez ich spalanie, kompostowanie, odgazowywanie, neutralizację chemiczną i biologiczną.
Właściwe, bezpieczne składowanie odpadów.
Segregacja odpadów, wtóre wykorzystywanie ich części dzięki stosowaniu metody recyclingu.
Zadanie 6
Poznany schemat systemu ekonomiczno-ekologicznego (D).
produkcja konsumpcja
odpady
surowce naturalne szkodliwe zasoby
do produkcji substancje bezpośredniej
konsumpcji
Dobra ekonomiczne z produkcji zasilają proces konsumpcji.
Z produkcji i konsumpcji wydalane są odpady, które trafiają do środowiska.
Odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne tworzą w środowisku szkodliwe substancje, które zanieczyszczają zarówno surowce naturalne do produkcji, jak i zasoby bezpośredniej konsumpcji.


(…)

… ekologicznej UE w zarządzaniu środowiskiem (B).
Zasada zrównoważonego rozwoju - oznaczająca potrzebę równorzędnego traktowania i rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w procesie rozwoju społeczeństwa.
Zasada integracji - postulująca ścisły związek między politykę ekologiczną oraz polityką funkcjonowania i rozwoju wszystkich sektorów gospodarki (usług, przemysłu i rolnictwa).
Zasada równego dostępu - zapewniająca wszystkim grupom społecznym i regionom, a także następnym pokoleniom, możliwość równego korzystania ze środowiska.
Zasada regionalizacji - rozumiana jako potrzeba dostosowania polityki ekologicznej do zróżnicowanych warunków, występujących w poszczególnych regionach.
Zasada uspołeczniania - oznaczająca dążenie do szerokiego angażowania społeczeństwa w działania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz