Przykładowe pytania na egzamin - Funkcjonowanie UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na egzamin - Funkcjonowanie UE - strona 1 Przykładowe pytania na egzamin - Funkcjonowanie UE - strona 2 Przykładowe pytania na egzamin - Funkcjonowanie UE - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Funkcjonowanie UE
Przykładowe pytania
1.
b.
c.
d.
Zasada subsydiarności mówi, że instytucje wspólnotowe UE regulują:
Te polityki, w których państwa członkowskie nie są w stanie same (bez wsparcia instytucji UE) realizować
współpracy;
Wszystkie polityki prowadzone przez państwa członkowskie;
Tylko politykę handlową;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Tzw. I filar w strukturze UE reguluje:
Polityki wspólnotowe;
Politykę międzyrządową;
Wszystkie kwestie mieszczące się w ramach integracji europejskiej;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Zasada tzw. wzmocnionej współpracy, pogłębiająca integrację europejską, umożliwia współpracę:
Żadne z poniższych;
Nie obowiązuje w UE;
Tylko sześciu tzw. państwom-założycielom;
Tylko tzw. nowym państwom członkowskim, które to państwa przystąpiły do UE po 31 kwietnia 2005 r.
a.
b.
c.
d.
Porozumienie o Stowarzyszeniu UE-Turcja zostało zawarte:
We wrześniu 1963 r;
W styczniu 2007 r;
1 kwietnia 1995 r;
Zostanie najprawdopodobniej zawarte po zakończeniu prac tzw. Grupy refleksyjnej.
a.
b.
c.
d.
Czy UE jest podmiotem prawa międzynarodowego?
Tak;
Nie;
Tylko niekiedy, np. wykonując zadania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Jednym z etapów procesu integracji gospodarczej jest wspólny rynek. Osiągnięcie tego etapu oznacza:
Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej;
Wprowadzenie w życie tzw. czterech swobód;
Zawarcie dwustronnego porozumienia o zachowaniu wzajemnych ceł na tylko jeden określony produkt;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Cztery swobody zawierają:
Żadne z poniższych;
M. in. swobodny przepływ know-how i wzajemne uznanie kalendarza gregoriańskiego;
M. in. swobodny przepływ kapitału i osób;
M. in. swobodny przepływ praw autorskich i kapitału.
a.
b.
c.
d.
Państwo ubiegające się o członkostwo w UE, prowadzi negocjacje akcesyjne z:
Wybranymi państwami członkowskimi;
M. in. ze wszystkimi państwami członkowskimi;
Wyłącznie z Komisją Europejską;
Żadne z powyższych.
a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prof. Janusz Świerkocki
Funkcjonowanie UE
Przykładowe pytania
9.
a.
b.
c.
d.
Państwo, które zakończyło proces negocjacji akcesyjnych, przystępuje:
Tylko do I filara UE;
Tylko do II i III filara UE;
Do UE jako całości, czyli I, II i III filara;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
Przypadek wystąpienia z UE (pozbycia się statusu członka UE):
Miał miejsce w przypadku Szwecji;
Nie miał dotychczas miejsca;
Jest wykluczony na mocy prawa wspólnotowego.
a.
b.
c.
d.
Na terytorium Grenlandii jako część składowej Danii:
Obowiązuje prawo wspólnotowe;
Nie obowiązuje prawo wspólnotowe UE;
Grenlandia nie wchodzi w skład Danii;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Państwa-założyciele UE to m.in.:
Austria, Szwajcaria i Francja;
Niemcy, Francja, Grecja;
Włochy, Belgia, Hiszpania;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Zasady ogólne prawa międzynarodowego stosowane w UE, jak np. zasada proporcjonalności, są:
Obowiązujące na terenie całej UE;
Nieobowiązujące;
Dowolne;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Prawny dorobek wspólnotowy, czyli tzw. acquis communautaire, obowiązuje:
Wszystkie państwa członkowskie, ale żadną z instytucji;???
Tylko wybrane instytucje wspólnotowe;
Wyłącznie sądy i trybunały UE;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Rozporządzenia, jako wiążące akty prawa wspólnotowego:
Mają zasięg ogólny, czyli wiążą zarówno państwa członkowskie, jednostki prawne i fizyczne;
Są adresowane tylko do państw;
Są adresowane tylko do jednostek fizycznych;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
Dyrektywa, jako źródło prawa wspólnotowego, ma na celu:
Żadne z poniższych;
Harmonizację porządku prawnego państw członkowskich UE;
Ujednolicenie porządku prawnego państw członkowskich UE.
a.
b.
c.
d.
Decyzje, jako akty prawa UE:
Wchodzą w życie bez aktów wykonawczych;
Wymagają odrębnych aktów prawa państw członkowskich;
Są adresowane wyłącznie do przedsiębiorstw działających na terenie UE;
Wymagają implementacji przez państwa członkowskie.????/
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Prof. Janusz Świerkocki
Funkcjonowanie UE
Przykładowe pytania
18.
a.
b.
c.
d.
Niewiążące akty prawa wspólnotowego, to:
Decyzje;
Ustawy;
Opinie i zalecenia;
Konkluzje i rezolucje.
a.
b.
c.
d.
Do zadań prezydencji w Radzie UE należy m.in.:
Prowadzenie katalogu wszystkich dotychczas uchwalonych aktów prawa wspólnotowego;
Zarządzanie sprawami, którymi kieruje Rada UE;
Uchwalanie rozporządzeń;
Prezydencja nie ma obowiązków.
a.
b.
c.
d.
Prezydencja w Radzie UE trwa (zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami):
Miesiąc;
2 miesiące;
12 miesięcy;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Od 1 stycznia 2008 r. państwem członkowskim, które przejęło obowiązki Prezydencji, jest:
Francja – z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracach UE;
Słowenia – jako pierwsze państwo z grupy tzw. nowych członków UE;
Litwa – ponieważ graniczy z Federacją Rosyjską, a stosunki z tym państwem są dla UE szczególnie ważne;
Żadne z powyższych.
19.
20.
21.
22.
a.
b.
23.
Swoboda przepływu osób, obowiązująca w UE, oznacza m.in.:
Zakaz dyskryminacji na rynku pracy z uwagi na obywatelstwo;
Prawo do przebywania na terytorium dowolnego państwa członkowskiego UE przez nieograniczony czas bez
obowiązku posiadania
meldunku w tym państwie;
a.
b.
c.
Swoboda przepływu osób może być ograniczona m.in.:
Względami porządku publicznego i zdrowia;
Względami bezpieczeństwa publicznego i higieny osobistej;
Nie może być ograniczona.
a.
b.
c.
d.
Obywatelstwo UE uprawnia m.in. do:
Wykonywania dowolnego zawodu na terenie UE;
Wykonywania biernego i czynnego prawa wyborczego na terenie UE;
Ignorowanie prawa państwa pochodzenia;
Żadne z powyższych.
a.
b.
c.
d.
Rada Europy
Jest tożsama z Radą Europejską:
Jest tożsama z Radą Unii Europejskiej;
Jest odrębną instytucją, niezwiązaną z UE;
Nie istnieje.
a.
b.
c.
d.
Deputowani do Parlamentu Europejskiego zorganizowani są wg.:
Wyznania;
Orientacji seksualnej;
Frakcji politycznych;
Kraju pochodzenia.
24.
25.
26.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz