Przykład z zaliczenia - Rachunkowość - Środek trwały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykład z zaliczenia - Rachunkowość - Środek trwały - strona 1 Przykład z zaliczenia - Rachunkowość - Środek trwały - strona 2 Przykład z zaliczenia - Rachunkowość - Środek trwały - strona 3

Fragment notatki:

Nr
Saldo wybranego konta
wartość
konta
010
050
080
030
140
310
501
601
527
550
111
801
802
162
1
2
3
4
5
6
7
Środki trwałe
Umorzenie środków trwałych
Środki trwałe w budowie
Inwestycje długo terminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Należności od odbiorców (krótko terminowe)
Środki pieniężne w banku
Środki pieniężne w kasie
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zobowiązania wobec dostawców(krótkoterminowe)
Zobowiązania z tytułu podatku VAT
Zobowiązania wobec ZUS
Kredyt bankowy krótkoterminowe
1 080 000,220 000,45 000,110 000,90 000,145 000,210 000,410 000,25 000,75 000,170 000,187 000,3 000,1 300 000,520 000,200 000,45 000,85 000,180 000,-
Zakupiono partię materiałów X i przyjęto do magazynów - faktura obca
a) Wartość wg ceny nabycia materiałów
b) Należny VAT (22%)
Materiały; US / Zobowiązania wobec dostawców
Spłata zobowiązania za zakupioną partię materiałów Y – przelew
Zobowiązania wobec dostawców / BRB
Zakupiono gotowy ŚT Y (nie wymagający montażu) i przekazano do użycia
- faktura obca
a) Cena nabycia
b) Należny VAT (22%)
Środki trwałe; US / Zobowiązania wobec dostawców
Spłata zobowiązania za zakupiony ŚT Y wekslem własnym
a) Kwota zobowiązania
b) Kwota odsetek (r = 12%; t = 4 m-c)
Zobowiązania wobec dostawców (a); KF (b) / Zob. z tyt. weksli i czeków
Zakupiono program komputerowy i przekazano do używania (ustalony okres
amortyzacji 3 lata) – faktura obca:
a) Cena nabycia
b) Naliczony VAT (22%)
WNiPR; US / Zobowiązania wobec dostawców
Spłata zobowiązania za zakupiony program komp. – czekiem potwierdzonym
Zobowiązania wobec dostawców / Zob. z tyt. weksli i czeków
Posiadacz czeku zrealizował czek w banku (wyciąd z rachunku bankowego)
Zob. z tyt. weksli i czeków / BRB
30 000
…………
…………
50 000
…………
…………
…………
72 000
…………
…………
…………
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Przekazano do innej spółki w formie aportu składniki majątkowe, w zamian za
objecie udziałów tej spółki (operacje 8, 9 i 10)
Wyksięgowanie przekazanych środków trwałych
a) Wp
b) U.
Um. środki trwałe (b); PKO (a-b) / Środki trwałe (a)
Wyksięgowanie przekazanego środka trwałego w budowie (wg poniesionych
nakładów)
PKO / Środki trwale w budowie
Zaksięgowanie objętych udziałów (wg) wartości nominalnej) w zamian za
przekazane składniki majątku jak w operacjach 8 i 9
Inw. dł. terminowe / PPO
Przekazano partię materiałów z magazynu do produkcji
Produkcja w toku / Materiały
Otrzymano fakturę za zużycie energii elektrycznej
a) Wartość zużycia energii
b) naliczony VAT (22%)
Produkcja w toku; US / Zobowiązania wobec dostawców
Otrzymano fakturę za wykonane usługi produkcyjne w ciągu miesiąca
a) Wartość wykonanych usług
b) Naliczony VAT (22%)
Produkcja w toku; US / Zobowiązania wobec dostawców
Obliczyć i zaksięgować miesięczną kwotę amortyzacji (umorzenia) wartości
niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa – okres amortyzacji 3 lata)
Produkcja w toku / um. WNiPR
Obliczyć i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz