Przygotowanie zbrojenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie zbrojenia - strona 1 Przygotowanie zbrojenia - strona 2 Przygotowanie zbrojenia - strona 3

Fragment notatki:

Przygotowanie zbrojenia
Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposażonych w niezbędne urządzenia i ma­szyny. Te warsztaty są urządzane na placu bu­dowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie składowana na placu magazynowym, na pod­kładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0+2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bez­pośrednio na gruncie.
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w krę­gach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują ta­kie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cię­cie, gięcie i montaż.
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby za­pewnić dobrą współpracę (przyczepność) beto­nu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smara­mi, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy niełuszczącej się nie jest szko­dliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź za-tłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzy­nowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń prę­ty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wy­prostować przed przystąpieniem do dalszej ob­róbki (cięcia itd.).
Pręty zbrojeniowe w kręgach można prosto­wać przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki (rys. 9.8). Obecnie częściej jednak stosuje się mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych (rys. 9.9). Niekie­dy, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami (rys. 9.10). Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne (rys. 9.11), a także (zwłaszcza w przypadku prętów więk­szych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi moż­na przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się no­życe hydrauliczne przewoźne (rys. 9.12). Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbro­jarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą gię­tarek ręcznych (rys. 9.13). Najczęściej jednak pręty wygina się za pomocą giętarek mecha­nicznych (rys. 9.14). Można przy tym jedno­cześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona mon­tuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przy­gotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i slupów można mon­tować na dwóch lub trzech kozłach (rys. 9.15). Na tych kozłach układa się pręty dolne zbroje­nia belki lub zbrojenia stosowanego przy jed­nym boku słupa, a następnie nakłada się strze­miona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okresłonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strze­miona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkie­let wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w de­skowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u do­łu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz