Przyczyny powstawania złych warunków wodnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny powstawania złych warunków wodnych-opracowanie - strona 1 Przyczyny powstawania złych warunków wodnych-opracowanie - strona 2 Przyczyny powstawania złych warunków wodnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2 i 3
PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZŁYCH WARUNKÓW WODNYCH
_ Zróżnicowanie opadów (zasobów) w czasie i przestrzeni
_ Ewapotranspiracja w okresie wegetacyjnym opady
_ Przyspieszenie odpływu wody w wyniku działalności człowieka (odwodnienia, uszczelnienia powierzchni, zmiany użytkowania itp.
_ Globalne zmiany klimatu (zwiększenie częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych)
_ Szybki odpływ wód zanieczyszczonych związkami biogennymi
_ Nadmierne osuszenie obszarów rolnych i leśnych w wyniku budowy systemów odwadniających
_ Degradacja obszarów bagiennych w wyniku obniżenia zwierciadła wód gruntowych i
ograniczenia zalewów wiosennych dolin rzecznych
ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI WARUNKÓW WODNYCH W LASACH
- zachowanie śródleśnych zbiorników i cieków w stanie zbliżonym do naturalnego lub ich odtwarzanie,
- zachowanie w stanie naturalnym śródleśnych bagien, trzęsawisk, mszarów, torfowisk i łąk jako regulatorów wilgotności siedlisk i użytków ekologicznych różnicujących warunki siedliskowe,
- zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów wilgotności siedlisk i klimatu lokalnego (mikroklimatu),
- przywracanie lasów w wylesionych partiach zlewni górskich i w strefach wododziałowych, - dostosowywanie sposobów zagospodarowania lasów wodochronnych do pełnienia przez nich funkcji, które były kryterium uznania ich za ochronne.
METODY POPRAWY WARUNKÓW WODNYCH
- zwiększanie zasobów wodnych poprzez retencjonowanie wody lub spowalnianie jej obiegu w zlewni,
- regulowany odpływ,
- nawodnienia w szkółkach leśnych,
- odwodnienia w sytuacjach wyjątkowych.
ZAKRES REGULACJI STOSUNKÓW WODNYCH W LASACH
• Zwiększenie małej retencji wodnej (wykorzystanie istniejących śródpolnych zbiorników wodnych, odtworzenie oczek polodowcowych, retencja wód drenarskich w zagłębieniach terenu, wprowadzenie zastawek na rowach)
• Zwiększenie retencji glebowej,
• Właściwe kształtowanie struktury szaty roślinnej
BILANSE WODNE
- naturalne,
- wodnogospodarcze,
- wód powierzchniowych, wód podziemnych,
- profilu glebowego, pola, zlewni, dorzecza, kraju,
- różnych okresów (rok, sezon wegetacyjny i itd.)
Rok hydrologiczny - jednostka czasu używana w hydrologii przy obliczaniu bilansu wodnego danego obszaru. Podobnie jak rok kalendarzowy trwa 12 miesięcy. Rok hydrologiczny w Polsce rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października. Związane jest to z retencją opadów w postaci śniegu i lodu w początkowym okresie roku hydrologicznego, co później uwidocznia się podczas wiosennych roztopów. W ten sposób nie występuje sytuacja, gdy opady z poprzedniego roku hydrologicznego mają wpływ na poziom wód w późniejszym okresie kolejnego roku hydrologicznego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz