Mała retencja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mała retencja-opracowanie - strona 1 Mała retencja-opracowanie - strona 2 Mała retencja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest „Mała retencja”
MAŁA RETENCJA = zwiększenie możliwości gromadzenia (retencjonowania) wody w miejscu powstawania jej zasobów w wyniku opadów atmosferycznych, to jest na obszarach rolnych i leśnych, a także zurbanizowanych.
MAŁA RETENCJA = działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie jej zdolności retencyjnych
MAŁA RETENCJA = tworzenie warunków zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych i wzbogacania walorów przyrodniczych krajobrazu rolniczego, leśnego, zurbanizowanego
Mała retencja to zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.
Mała retencja to renaturalizacja krążenia wody w krajobrazie - naprawa tego, co w krajobrazie zostało popsute
METODY RETENCJONOWANIA WODY
Planistyczne - kształtowanie ładu przestrzennego zlewni (układ pól ornych, łąk, lasów, enklawy ekologiczne, mokradła),
Technologiczne - dobór sposobu użytkowania zlewni: agrotechnika (poprawa struktury gleby), zabiegi przeciwerozyjne (ograniczenie spływu powierzchniowego), prawidłowe zbiorowiska leśne, prace leśne, obszary infiltracyjne,
Techniczne - obiekty melioracyjne i hydrotechniczne hamujące odpływ wód powierzchniowych (zbiorniki wodne, jeziora, piętrzenia na rzekach),
Eksploatacyjne (wykorzystanie istniejącej infrastruktury do hamowania odpływu wody).
FUNKCJE MAŁEJ RETENCJI
Hydrologiczne (zwiększenie zasobów wodnych, wpływ na poziom wód gruntowych, ochrona przed powodzią)
Meteorologiczne (kształtowanie mikroklimatu)
Biologiczne (zwiększenie biologicznej różnorodności)
Ochronne (bariery biogeochemiczne ograniczające migrację zanieczyszczeń)
Krajobrazowe (zwiększenie walorów estetycznych i turystycznych)
LEŚNA GOSPODARKA WODNA W LICZBACH
Nakłady na realizację małej retencji w Lasach Państwowych wyniosły w latach 1998-2005 około 38,6 mln zł.
W 2006 roku z funduszu leśnego dopłacono do realizacji działań retencyjnych 2,3 mln. zł.
W 2007 roku 2,2mln. zł.
Urszula Zabrocka, DGLP
2007 rok - na wykonanie dokumentacji projektowo technicznych wydatkowano ponad 1,6 mln. zł,
2008 rok - koszty rzędu 40 mln zł. na zasadzie czasowego udostępniania nadleśnictwom środków z funduszu leśnego na realizację inwestycji.
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa
Organizacja:


(…)

… i weryfikacja przedsięwzięć zgłaszanych przez nadleśnictwa (we współpracy ze specjalistami z dziedziny małej retencji)
• opracowanie:
- Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu,
- Programu małej retencji w Lasach Państwowych,
- Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu
- Studium wykonalności
- wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności
• wdrażanie poszczególnych etapów projektu
• monitoring…
… zł
• Poziom dofinansowanie z Funduszu Spójności do 85%
• Okres realizacji lata 2008 - 2013
• Liczba nadleśnictw 190
• Liczba realizowanych obiektów ok. 4100
• Objętość retencjonowanej wody ok. 45 mln m3 *
(*nie obejmuje retencji gruntowej)
Rodzaje realizowanych obiektów
• małe zbiorniki retencyjne
• zastawki
• groble
• progi
• przepusty
• brody
• rowy
• jazy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz