Przyczyny odwoławcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny odwoławcze - strona 1 Przyczyny odwoławcze - strona 2 Przyczyny odwoławcze - strona 3

Fragment notatki:

PRZYCZYNY ODWOŁAWCZE - uchybienia, których stwierdzenie przez organ odwoławczy powoduje określone konsekwencje procesowe w stosunku do zaskarżonej decyzji procesowej. I. Względne przyczyny odwoławcze ( Art. 438 )- 1. skutkują uchyleniem lub zmianą decyzji procesowej jedynie wtedy, gdy a. uchybienie mogło mieć wpływ ( lub miało wpływ ) na treść zaskarżonej decyzji procesowej W przypadku przyczyn 1 i 4 przesłanka ta jest ukryta już w samej treści- np. każda obraza prawa materialnego ma wpływ na treść wydanej z jego naruszeniem decyzji. b. uchybienie to skarżący podniósł w środku odwoławczym c. w granicach zaskarżenia Wyjątek ( od b, c ): rażąca niesprawiedliwość ( Art. 440 - zob. niż. ) Katalog względnych przyczyn odwoławczych 1. obraza przepisów prawa materialnego ( ERROR IURIS )- naruszenie każdej dziedziny prawa materialnego, która była stosowana przez organ orzekający- zarówno karnego, jak i cywilnego ( orzekanie o roszczeniach majątkowych ), administracyjnego, finansowego ( prawo karne skarbowe ) przez niezastosowanie lub nieprawidłowe zastosowanie norm prawa materialnego do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. a. błędna wykładnia b. niewłaściwe zastosowanie ( np. wymierzenie kary nie przewidzianej w ogóle za dany czyn ). c. niezastosowanie przpisu ius cogens ( np. niezastosowanie środka karnego, choć było to obligatoryjne ). Jeśli sięganie po daną normę jest dyspozytywne ( fakultatywne )- to można co najwyżej mówić o przyczynie 3 i 4. 2. obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść decyzji procesowej ( ERROR IN PROCEDENDO )- naruszenie norm procesowych zarówno w toku postępowania jak i w samej decyzji procesowej, które mogła mieć wpływ na jego treść. a. ERROR IN OMITTENDO - zaniechanie określonych nakazów płynących z przepisów prawa procesowego ( np. nieodczytanie protokołów ) b. ERROR IN FACIENDO - działanie sprzeczne z danymi normami ( odczytanie notatek z dochodzenia z czynności, których protokołowania zaniechano ) c, ERROR IN IUDICANDO - naruszenie przepisów orzekania ( np. sprzeczność między treścią wyroku a jego uzasadnieniem ) 3. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę decyzji procesowej, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tej decyzji ( ERROR FACTI ) Nieprzestrzeganie dyrektyw obowiązujących przy ocenie dowodów ( Art. 7 ), błąd w logicznym rozumowaniu. 4. rażąca niewspółmierność kray lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub innego środka . Np. sytuacja, gdy istnieje wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną a tą, którą należałoby wymierzyć przy prawidłowym zastosowaniu dyrektyw wymiaru kary z Art. 53 kk.

(…)

… obsadzie sądu
Zarówno zbyt mało ( np. 3 sędziów w sprawie o czyn zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności ) jak i zbyt dużo ( jeśli ustawa nie przewiduje możliwości rozpoznania sprawy w składzie rozszerzonym ze względu na zawiłość sprawy ). Jeśli natomiast uczestniczy inny ławnik niż wskazany w zarządzeniu prezesa sądu, to nie jest to przyczyną odwoławczą, jedynie kwestia natury organizacyjnej. 4…
… należącej do właściwości sądu wyższego rzędu
III. błąd tkwiący w samym orzeczeniu
7. orzeczenie kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego nieznanych ustawie
Takie, które są w ogóle nie znane w polskim systemie karnym- np. orzeczono karę śmierci czy karę chłosty., kary 20 lat pozbawienia wolności. Jeśli orzeczono karę, której dany przepis nie przewiduje, ale przewiduje ją w ogóle ustawa karna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz