Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy I. Styczek - notatki z literatury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 11088
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy I. Styczek - notatki z literatury - strona 1 Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy I. Styczek - notatki z literatury - strona 2 Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy I. Styczek - notatki z literatury - strona 3

Fragment notatki:

Tematem opracowania jest Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy Ireny Styczek. W treści notatki można trafić na takie zagadnienia jak: etiologiczna klasyfikacja zaburzeń mowy Ireny Styczek, zaburzenia zewnątrzpochodne (egzogenne), zaburzenia wewnątrzpochodne (endogenne), jakie czynniki powodują zaburzenia mowy, defekty anatomiczne, psychoneurologiczne, dyslogsja, dysartria, anartria, dyslalia, alalia, afazja, jąkanie, nerwica mowy, logoneurozy, oligofazja. Ponadto w treści notatki pojęcia takie jak: schizofazja, rola ośrodka Wernickiego w korze mózgowej, afazaja dziecięca, alalia słuchowa, alalia ruchowa, jąkanie nerwicowe, mutyzm, mutyzm psychologiczny, wady mieszne, opis terminologii, słowniczek terminów logopedycznych.

Przyczynowa klasyfikacja zaburzeń mowy I. Styczek  
Klasyfikacja zaburzeń mowy Ireny Styczek określona została jako przyczynowa (etiologiczna), ponieważ dzieli zaburzenia mowy według przyczyn leżących u ich podstaw. I.Styczek dzieli zaburzenia mowy na:
ZEWNĄTRZPOCHODNE (EGZOGENNE, ŚRODOWISKOWE) WEWNĄTRZPOCHODNE (ENDOGENNE). Wśród czynników, które według autorki klasyfikacji mogą powodować zewnątrzpochodne zaburzenia mowy należy wymienić: ü      brak podniet słownych w stosunku do dziecka, ü      nadmiar bodźców słownych, który może wywołać u dziecka reakcję obronną w formie niechęci do mówienia, ü      nieodpowiednie wzorce w otoczeniu głosek, wyrazów, form gramatycznych, akcentowania, intonacji, rytmu mowy, które są naśladowane przez dziecko,
ü      wady wymowy występujące u rodziców i rodzeństwa mogą spowodować wystąpienie ich w mowie dziecka,
ü      niewłaściwa reakcja otoczenia na pierwsze wypowiedzi dziecka, lekceważenie ich lub przyjmowanie pierwszych wypowiedzi dziecka z nadmiernym entuzjazmem,
ü      styl wychowawczy w domu rodzinnym i sytuacja emocjonalna nie sprzyjająca swobodnemu wypowiadaniu się przez dziecko.
Autorka podaje, że w kategoriach przyczyn egzogennych nie stwierdza się defektów anatomicznych czy psychoneurologicznych, które można by uznać za przyczynę; nie są to, więc typowe wady wymowy, lecz zaburzenia. Wcześnie przeprowadzona reedukacja daje bardzo dobre rezultaty.
Drugą o wiele bardziej złożoną grupą zaburzeń mowy są te, które Irena Styczek określiła jako wewnątrzpochodne(endogenne). Ich przyczynami są defekty strukturalne lub psychoneurologiczne. W kategorii endogennych I. Styczek wyróżnia: DYSGLOSJĘ, DYSARTRIĘ, ANARTRIĘ, DYSLALIĘ, ALALIĘ, AFAZJĘ, JAKANIE, NERWICE MOWY (LOGONEUROZY), OLIGOFAZJĘ (DYSLOGIA) I SCHIZOFAZJĘ.
Do wad mowy spowodowanych uszkodzeniem struktur korowych, (uszkodzeniem obszaru kory mózgowej odpowiedzialnego za generowanie i percypowanie wypowiedzi) zalicza się AFAZJĘ, ALALIĘ I DYSLALIĘ.
AFAZJA jest to zaburzenie w nadawaniu i rozumieniu mowy, o charakterze nabytym (w okresie wokalizacji słownej). Jest to utrata rozumienia lub nadawania mowy. Wśród przyczyn wystąpienia afazji należy wymienić: udary (przerwanie dopływu krwi do pewnych okolic mózgu), zniszczenie tkanki nerwowej przez urazy czaszki, nowotwory, ropnie, padaczka. Rozróżniamy AFAZJĘ RUCHOWĄ I AFAZJĘ SŁUCHOWĄ. W przypadku afazji ruchowej osoba rozumie mowę, ale ma trudności z artykulacją. W tym przypadku zostało uszkodzone pole ruchowe mowy - OŚRODEK BROCKA w korze mózgowej. W przypadku afazji słuchowej osoba posiada umiejętność, w sensie technicznym, artykulacji, natomiast jej rozumienie mowy jest zaburzone, osoba słyszy dźwięki, ale nie potrafi ich rozróżnić. W tym przypadku zostało uszkodzone pole słuchowe

(…)

…, nowotwory, stwardnienie rozsiane, ołowica, choroba Parkinsona. U dzieci dysartrycznych zaburzenia mowy towarzyszą zazwyczaj innym objawom chorobowym takim jak: dziecięce porażenie mózgowe, atetoza, porażenie rzekomoopuszkowe, porażenie opuszkowe.
Najczęściej występującą wadą wymowy zaliczaną do zaburzeń wewnątrzpochodnych jest JĄKANIE. Przejawia się ono zaburzeniem płynności mowy, na skutek występowania…
…. Obecnie trafią do przedszkoli normalnych.
Obok zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem struktur korowych należy wymienić zaburzenia spowodowane uszkodzeniem układu pozapiramidowego (uszkodzeniem nerwów czaszkowych i ich jąder w ośrodkowym układzie nerwowym, które są odpowiedzialne za pracę narządów głosowo-artykulacyjnych). Zalicza się do nich DYSARTRIĘ oraz ANARTRIĘ. Terminem dysartria określa…
… strukturach poza nią), odpowiedzialnych za generowanie i percypowanie wypowiedzi;
b) -artria (łac. arthria) odnosi się do zaburzeń wynikających z uszkodzeń lub z dysfunkcji nerwów czaszkowych i ich jąder o ośrodkowym układzie nerwowym, które są odpowiedzialne za prace narządów głosowo-artykulacyjnych;
c) -lalia (łac. lalia) oznacza zaburzenia czynności narządów artykulacyjnych (czyli zaburzenia dotyczące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

s.monikaprezentka napisał(a):

2017-12-26 16:40:40

super notatka