Przewody ochronne w instalacjach elektrycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewody ochronne w instalacjach elektrycznych - strona 1

Fragment notatki:


Przewody ochronne    W instalacji elektrycznej przewody dzielą się na przeznaczone do:    1) przesyłu energii elektrycznej,  2) równoczesnego  przesyłu energii elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej,  3) ochrony  przeciwporażeniowej.  Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie przewody lub żyły w przewodach wielożyłowych,  służące do ochrony przed porażeniem, nazywają się przewodami ochronnymi. Jednak  potocznie przyjmuje się następujący podział przedstawiony w tablicy nr 5.    Tablica 5.  Podział przewodów ochronnych    Nazwa Oznaczenie  Przeznaczenie-Funkcja  Przewód ochronny  PE  Przyłączenie do części przewodzących  dostępnych.  Przewód ochronno-neutralny 1)  PEN  Przyłączenie do części przewodzących  dostępnych i przesył energii elektrycznej.  Przewód uziemiający E  Łączenie części przewodzących dostęp- nych, części przewodzących obcych,  głównej szyny uziemiającej itp. z uzio- mem.  Przewód wyrównawczy główny  CC 2)  Połączenia wyrównawcze główne, łączące  z główną szyną uziemiającą:  −  przewód ochronny,  −  przewód ochronno-neutralny,  −  części przewodzące obce,  −  części przewodzące dostępne.  Przewód wyrównawczy  dodatkowy (miejscowy)  CC 2)  Połączenia wyrównawcze dodatkowe,  łączące z sobą:  −  przewód ochronny,  −  przewód ochronno-neutralny,  −  części przewodzące dostępne,  −  części przewodzące obce.  Przewód wyrównawczy  nieuziemiony  CC 2)  Nieuziemione połączenia wyrównawcze  miejscowe, łączące z sobą wszystkie nie- uziemione części jednocześnie dostępne  Uziom   Nadawanie określonym częściom prze- wodzącym potencjału ziemi.  1) Przy napięciach prądu stałego analogiczną funkcję może spełniać uziemiony biegun  napięcia, jak np. szyny jezdne w trakcji elektrycznej, lub uziemiony biegun środkowy M.  2) Dotyczy elementów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej.  Przy doborze wymienionych w tablicy nr 5 przewodów, sposobu ich prowadzenia i  łączenia, należy kierować się postanowieniami normy. Na rysunku nr 8 przedstawiono  przykładowy schemat połączeń ochronnych przy pomocy różnego rodzaju przewodów.      Oznaczenia: 1- przewód ochronny PE; 2 - przewód ochronno-neutralny PEN; 3 - przewód  uziemiający E; 4 - przewód wyrównawczy główny CC; 5 - przewód wyrównawczy dodatkowy  (miejscowy) CC, łączący z sobą dwie części przewodzące dostępne; 6 - przewód  wyrównawczy dodatkowy (miejscowy) CC, łączący z sobą część przewodzącą dostępną  oraz część przewodzącą obcą; 7 - przewód wyrównawczy nieuziemiony CC; 8 - główna  szyna (zacisk) uziemiająca; 9 - uziom; Z - złącze; T - transformator separacyjny; O - 

(…)

…, lecz o przekroju mającym taką obciążalność jak 25 mm2 Cu.
Dane przedstawione w tablicy nr 6 odnoszą się do przewodów różnego
przeznaczenia, wykonanych z takiego samego materiału. W przypadku stosowania przewodu
o określonym przeznaczeniu z innego materiału należy tak dobrać jego przekrój, aby została
zachowana odpowiednia przewodność elektryczna.
W szczególnych przypadkach może zachodzić konieczność…
… jak np. rury gazu, palnych cieczy itp. nie mogą być
wykorzystywane jako uziomy. Natomiast wszystkie wyżej wymienione elementy powinny
być w danym budynku połączone ze sobą poprzez główną szynę uziemiającą, celem
stworzenia ekwipotencjalizacji.
W związku z powyższym, celem wykonania połączeń wyrównawczych, za
wystarczające uważa się zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz