Przetargi - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przetargi - referat - strona 1 Przetargi - referat - strona 2 Przetargi - referat - strona 3

Fragment notatki:


Przetargi Klaudyna Trzyna Anna Szczygieł Anna Śmigielska Grzegorz Stopka Wojciech Wiśniewski Tomasz Wojciechowski Przetarg - wiadomości ogólne Przetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego konkursu, w którym uczestniczy wielu ubiegających się o dokonanie transakcji, a organizator wybiera spośród nich tego, który oferuje najlepsze Korzyści stosowania przetargów: -dotarcie do najkorzystniejszego źródła zakupu i wyboru najkorzystniejszego oferenta przy pełnej porównywalności zawartych w ofertach cen i warunków;
-obiektywizm w wyborze oferenta, eliminujący ewentualne zarzuty o stronniczość przy zakupach;
-możliwość zlecania postępowania przetargowego specjalistom.
Rodzaje przetargów: Nowe prawo o zamówieniach publicznych
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177)
Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Procedury udzielania zamówień publicznych: Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienia z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Aukcja elektroniczna Przetarg nieograniczony: Jest procedurą podstawową i może być stosowany w każdej sytuacji.
Jeden z najpopularniejszych trybów udzielenia zamówienia. Wszczęcie postępowania - ogłoszenie. Zamawiający wszczyna postępowanie poprzez publiczne ogłoszenie. Udostępnienie SIWZ. Wraz z publikacją ogłoszenia rozpoczyna się proces udostępniania SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu. Przetarg nieograniczony jest jedynym trybem, w którym zamawiający może udostępniać SIWZ odpłatnie. Cena, jakiej wolno żądać za ten dokument może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania (zamawiający nie powinien zarabiać na SIWZ). Złożenie ofert przez wykonawców. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Każdy z wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

(…)

….
Zaproszenie do składania ofert w przetargu, zawarte w ogłoszeniu, powinno jednoznacznie wskazywać typ umowy, jaką zamierza zawrzeć zamawiający (np. umowa dostawy, umowa o roboty budowlane, umowa-zlecenie). Dodatkowo w ogłoszeniu należy wskazać przedmiot umowy lub miejsce i czas wykonywania usług lub robót, i wreszcie kryteria oceny ofert lub informację dotyczącą wadium. Opis warunków przetargu przyjmuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz