Przestrzeń miejska w szkole Chicagowskiej - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzeń miejska w szkole Chicagowskiej - opracowanie - strona 1 Przestrzeń miejska w szkole Chicagowskiej - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:


PRZESTRZEŃ MIEJSKA W SZKOLE CHICAGOWSKIEJ- PROHIBICJA I ALCAPONE W SOCJOLOGICZNYM OGŁĄDZIE
* Niezbyt precyzyjnym mianem „orientacja ekologiczne” określa się liczne i rozmaite nurty, a także kierunki badawcze poszukujące i interpretujące zależności zachodzące między określoną przestrzenią a zachowaniami jej użytkowników. Zainteresowania ekologów miejskich są przynajmniej dwukierunkowe:
badają oni zachowanie przestrzenne ludzi oraz zbiorowości uznawane w pewnym systemie aksjologiczno- normatywnym za normalne ( np. migracje domiejskie, adaptacje i przyswajanie przestrzeni);
akty i zachowania o charakterze dewiacyjnym. Do najistotniejszych spośród nich zalicza się przejawy patologii biologicznej ( np. przestrzenne występowanie chorób psychicznych i psychoz)oraz społecznej (np. przestrzenne zróżnicowanie kradzieży, włamań, zabójstw i innych form przemocy).
* Ekologowie społeczni bardzo szeroko pojmują „choroby przestrzeni miejskiej” i zaliczają do nich również wyraźne i jednoznaczne procesy segregacji przestrzennej, społeczno- przestrzennej, powstawanie swoistych gett etnicznych czy rasowych.
Podstawy nowoczesnej ekologii, podobnie jak wielu innych nauk przyrodniczych i społecznych, znajdujemy w pracach wielkich biologów: Charlesa Darwina i Alfreda Russela Wallace'a. W fundamentalnym dziele” O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego” Darwin zawarł podstawowe idee, które do dzisiaj w znacznym stopniu tworzą teoretyczny układ odniesienia dla orientacji ekologicznej. Darwin i Wallach postrzegali cały świat ożywiony jako układ wielorakich zależności tworzących sieć życia (web of liefe). U jej podstaw tkwi, wszechobecna w przyrodzie, walka o byt. Wydaje się, że naukowa ekologia zawdzięcza tym badaczom przynajmniej trzy elementy teoretyczne:
pojęcie sieci życia, w której organizmy przystosowały się do innych osobników z własnego i innych gatunków;
traktowanie procesu przystosowania jako nieustannej walki o byt;
definiowanie środowiska jako złożonego kompleksu warunków przystosowania.
Pojęcie EKOLOGIA SPOŁECZNA (social ecology), EKOLOGIA LUDZKA (human ecology) pojawiły się po raz pierwszy w znanym podręczniku socjologii Introduction to the Science of Socjology, przygotowanym przez Roberta Ezrę Parka i Williama Ernesta Burgessa, a opublikowanym w 1921 r. Obaj uczeni oraz bliski ich współpracownik, Roderick D. McKanzie, położyli w dwudziestych i trzydziestych latach XX w. ogromne zasługi w wykorzystaniu orientacji ekologicznej w naukach społecznych. W historii myśli socjologicznej uformowany przez nich kierunek określany często bywa między innymi jako „ klasyczny nurt ekologii społecznej” bądź też jako „szkoła chicagowska”. Za umowną zaś datę powstania owej szkoły uważa się rok 1915, w którym Park opublikował w American Journal of Sociology

(…)

… darwinizmie, transponującym ideę walki o byt ze świata zwierząt do społeczeństw ludzkich. * Ważne dla powstania i ugruntowana szkoły chicagowskiej były z jednej strony systemy pragmatyzmu, z drugiej zaś- badania nad naturą ludzką prowadzone głównie przez Charlesa Hortona Cooleya. Chicagowska szkoła pragmatyzmu rozwijana przez Jamesa Deweya, George'a Herberta Meada,Jamesa Ttuftsai Jamesa R. Angela opracowała…
… charakterystycznymi dla miasta budowlami, często o monumentalnym charakterze, parkami, arteriami komunikacyjnymi, liniami kolejowymi czy granicami obszarów przemysłowych. * Przez analogię do obszaru naturalnego badacze chicagowscy utworzyli pojęcie „obszar i porządek ekonomiczny”. Porządek ekonomiczny, zamiennie określany jako konkurencyjny, opiera się przede wszystkim na wymianie dóbr usług na konkurencyjnym rynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz