Przestrzeń i jej struktura, pojęcie ładu przestrzennego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzeń i jej struktura, pojęcie ładu przestrzennego- opracowanie - strona 1 Przestrzeń i jej struktura, pojęcie ładu przestrzennego- opracowanie - strona 2 Przestrzeń i jej struktura, pojęcie ładu przestrzennego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRZESTRZEŃ I JEJ STRUKTURA, POJĘCIE ŁADU PRZESTRZENNEGO
Przestrzeń zdefiniować można jako zbiór dowolnych przedmiotów między, którymi ustalone zostały pewne relacje natury geometrycznej np. odległość.
Zjawiska na powierzchni ziemi rozpatrywać można pod względem ich właściwości przestrzennych np. lokalizacji i relacji do innych zjawisk, w przyjętym przez nas układzie odniesienia.
Ten trójwymiarowy układ odniesienia nazywamy PRZESTRZENIĄ GEOGRAFICZNĄ.
Jedną z najważniejszych właściwości jednostek i zbiorowości ludzkich jest zmienność, zwłaszcza w przestrzeni geograficznej.
W bazie zasobowej świata zbiorowość ludzka kreuje procesy gospodarcze, przetwarzając różne zasoby.
Jak człowiek korzysta z przestrzeni ?
działa na obszarach (powierzchniach) produkcyjnych np. rolnictwo, leśnictwo
działa w punktach np. zakład przemysłowy
działa wzdłuż linii np. komunikacja, budowa urządzeń infrastrukturalnych
W strukturze przestrzeni geograficznej można wyróżnić 3 kategorie (podprzestrzenie):
☼ przestrzeń przyrodnicza
☼ przestrzeń społeczno - gospodarcza
☼ przestrzeń kulturowa
* W strukturze przestrzeni przyrodniczej wyróżnia się:
* podłoże geologiczne
* warunki klimatyczne
* środowisko wodne
* ukształtowanie powierzchni
* gleby
* świat roślinny
* świat zwierzęcy
* Elementy podprzestrzeni społeczno - gospodarczej
* rolnictwo
* przemysł
* sieć komunikacyjna (transport, łączność)
* sieć usług oraz innych instytucji
* środowisko demograficzne
* sieć osadnicza (miejska i wiejska)
* zasoby kapitałowe i finansowe
* Przestrzeń kulturowa
* zasoby kultury materialnej
* zasoby kultury duchowej
* poziom wykształcenia ludności
* aspiracje społeczne
* zasoby intelektualne
* świadomość społeczna
* świadomość kulturowa
Przestrzeń jest dobrem ekonomicznym, jest dobrem ograniczonym. Ograniczoność przestrzeni wynika z pewnych jej cech:
* skończoność (podaż powierzchni ziemi jest stała)
* zróżnicowanie (niektóre fragmenty ziemi są dla człowieka niedostępne
* wypełnienie (są miejsca gdzie jest straszne wypełnienie elementami)
Przestrzeń jako dobrem ekonomicznym jest dobrem rzadkim.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA -

(…)

…, zdecydowanie z niej wyodrębniona, geograficznie zwarta, o wyraźnie ukształtowanych układach ekonomicznych, którego elementy powiązane są ze sobą i ze środowiskiem przyrodniczym.
ZASOBY PRACY
Aby określić zasoby pracy trzeba znać liczbę ludności w wieku produkcyjnym, czyli ludność między 18 a 64 rokiem życia. Liczba ludności w wieku produkcyjnym nie pokrywa się z liczbą ludności zawodowo czynnej. Zawodowo czynni to bezrobotni poniżej pierwszego roku + pracujący. Odsetek ludności zawodowo czynnej do ogółu ludności w wieku produkcyjnym świadczy o aktywności zawodowej danego społeczeństwa. W Polsce wynosi 58, ale np. w Holandii przekracza 80.
Najistotniejsze jest jednak to, że poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych państw odzwierciedla się w zawodowym składzie ludności, tworząc różne typy struktury…
… Światowej w Polsce olbrzymi ruch migracyjny związany z nowym ładem Polski w Europie.
SKUTKI MIGRACJI W OBSZARACH NAPŁYWOWYCH I ODPŁYWOWYCH
OBSZARY NAPŁYWOWE:
„+” zwiększanie korzyści ekonomicznych
„-„ wzrost patologii społecznej i konflikty z ludnością miejscową
OBSZARY ODPŁYWOWE:
„+” spadek bezrobocia
„-„ drenaż mózgów (wyjazd wykwalifikowanej siły roboczej), nieszczęście dla krajów biednych i średnich.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz