Przeróbka kopalin użytecznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeróbka kopalin użytecznych - wykład - strona 1 Przeróbka kopalin użytecznych - wykład - strona 2 Przeróbka kopalin użytecznych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 11. Przeróbka kopalin użytecznych.
11.1.Wiadomości wstępne
Celem przeróbki kopalin użytecznych jest wytworzenie z uzyskanej ze złoża kopaliny surowej produktów handlowych o wymaganej przez odbiorców jakości.
W przypadku węgla energetycznego warunki stawiane przez od­biorców dotyczą głównie wartości opałowej, wielkości ziarn (sor­tymentu) i zawartości popiołu. W węglu koksowniczym duże znaczenie ma spiekalność. W kruszcach oraz rudach metali najważniejsza jest odpowiednio wysoka i równomierna zawartość metalu w rudzie. Praktycznie przeróbce podlegają wszystkie kopaliny użyteczne, a więc węgiel kamienny i brunatny, rudy metali, siarka, sole, oraz materiały ceramiczne i budowlane (gliny, żwiry, piaski itp.). Przeróbkę kopalin użytecznych w zależności od stosowanych środków można podzielić na przeróbkę mechanicżną i chemiczną: Przeróbka mechaniczna kopalin odbywa się środkami mechanicz­nymi głównie przez:
- klasyfikację, czyli podział ziarn materiału surowego na żądane grupy o określonych wymiarach ziarn lub określonych gęstoś­ciach,
- wzbogacenie urobku, polegające na usunięciu z niego nieużyte­cznych ziarn skały płonnej w celu zwiększenia w nim udziału ziarn minerału użytecznego.
Przy przeróbce mechanicznej struktura chemiczna i mineralna minerałów użytecznych nie ulega zmianie.
Przeróbka chemiczna dokonywana jest przez zmianę struktury chemicznej i mineralnej minerału użytecznego (koksowanie, spiekanie, przeróbka ogniowa).
W kopalniach stosowana jest najczęściej przeróbka mechaniczna. Dokonuje się jej w specjalnych zakładach - zakładach przeróbczych, w których przez zastosowanie odpowiednich procesów technologicz­nych (tzw. procesów przeróbczych) uzyskuje się produkt o wymaganej przez odbiorców jakości. Jest to tzw. koncentrat złożony z ziarn minerału użytecznego.
Obok niego uzyskuje się w wyniku prooesu wzbogacania:
- produkt pośredni, złożony z ziarn skały płonnej zrośniętych z ziarnami minerału użytecznego,
- odpady złożone z ziarn skały pionnej.
Bardzo korzystne dla przedsiębiorstwa górniczego jest wykorzy­stanie możliwości zużytkowania produktów pośrednich i odpadów. W kopalniach węgla kamiennego przerosty spala się w kotłow­niach własnych, a odpady kruszy się i kieruje do podsadzki hydraulicz­nej jako składnik materiału podsadzkowego. Przynosi to niewątpliwie korzyści ekonomiczne i wpływa po- zytywnie na ochronę środowiska, dzięki uniknięciu zwałowania odpadów.
Przeróbka kopalin użytecznych ma duże znaczenie dla rozwoju górnictwa. Biorąc pod uwagę wyczerpywanie się bogatych złóż kopa­lin użytecznych, jest ona tym czynnikiem, który umożliwia ekonomicz­ńą eksploatację złóż uboższych. Postęp techniczny dokonywany w tej dziedzinie zezwala na eksploatację złóż uznanych dawniej za niezdatne do eksploatacji, jak również wykorzystanie odpadów uznawanych do tej pory za nieużyteczne.

(…)

…: 11.2.7. Wzbogacanie flotacyjne
Wzbogacanie flotacyjne (flotacja) jest metodą wzbogacania opartą na różnicy zwilżalności ziarn minerałów wchodzących w skład materiału podanego do wzbogacenia.
Poszczególne ciała stałe cechują się różnym stopniem zwilżalności. Kropla wody umieszczona na powierzchni ciała łatwo zwilżalnego rozpływa się. W miarę zmniejszania się zwilżalności kropla coraz trudniej się rozpływa i kształt jej staje się bardziej kulisty.
Miarą zwilżalności powierzchni ciała jest graniczny kąt skrajny (rys. 11.9) wynoszący 0° przy zupełnym zwilżęniu powierzchni i 180° przy zupełnym jej niezwilżeniu (ciało idealnie niezwilżalne).
Rys. 11.9. Stopień zwilżalności mierzony kątem skrajnym
Do flotacji kieruje się materiał o uziarnieniu poniżej 1 mm. Kopalina użyteczna powinna być rozdrobiona…
… się do pęcherzyków powietrza i będą porywane przez nie na powierzchnię, tworząc tam pianę obciążoną ziarnami mineralnymi. Ziarna, łatwo zwilżalne oto­czone wodą ze wszystkich stron będą tonąć i gromadzić się na dnie naczynia (rys. 11.10).
Rys. 11.10. Rozdział ziarn o różnej zwilżalności w procesie flotacji
Dla ułatwienia procesu flotacji stosuje się w nim, zależnie od potrzeby, substancje zwane odczynnikami…
…)
Rudy zawierające siarkę w wyniku prażenia tracą znaczną część tego szkodliwego pierwiastka, przez co stają się pełnowartościowym składnikiem wsadu wielkopiecowego. Do prażenia kieruje się rudę wstępnie wzbogaconą.
Prażenie magnetyzujące. Prowadzi się je w celu przemiany parama­gnetycznych tlenków żelaza (hematyt, limonit) w tlenki ferromag­netyczne (magnetyt). Dzięki temu możliwe jest wydzielanie…
… przy ziarnach grubszych stosować wzbogacanie grawitacyjne w osadzarkach. Uzu­pełnieniem metod grawitacyjnych jest flotacja.
Przy średnich wpryśnięciach mineralnych stosuje się flotację. Rudę poddaje się kruszeniu i klasyfikacji, a flotację prowadzi się kolejno dla poszczególnych minerałów, wyflotowywując najpierw blendę, a potem galenę (rys. 11.15).
Rudy z przewagą minerałów użytecznych krzemianowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz