przepis prawny - omówienie - Poprzednik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przepis prawny  - omówienie - Poprzednik - strona 1 przepis prawny  - omówienie - Poprzednik - strona 2

Fragment notatki:

II. PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno języka prawnego jak i prawniczego. Elementy przepisu prawnego: a) poprzednik - określa okoliczności powstania skutków prawnych np.: „Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest określony...” b) następnik - ustala skutki prawne wiązane z okolicznościami w poprzedniku np.: „dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni.” c) funktor normotwórczy - łączy oba człony w całość zwrotem wyznaczającym postępowanie np.: „obowiązany jest” Rodzaje przepisów prawnych: a) konkretne - to te które bezpośrednio i w sposób pełny (kompletny i wyczerpujący) określają sposób postępowania oczekiwany od adresata. Np.: „Dłużnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne obowiązany jest zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z odsetkami w terminie...” b) odsyłające - odsyłają do innego przepisu w celu skompletowania danego przepisu w całość. Np.: „Niedopełnienie obowiązku podatkowego określonego w art... powoduje” c) blankietowe to takie, które nie formułują w pełni postępowania lecz upoważniają niższy organ do wydania uzupełnienia w przyszłości. Np.: „Minister Sprawiedliwości określi na drodze rozporządzenia wysokość kosztów postępowania...” Ponad to: a) przepisy I stopnia - to te, które z określonymi faktami wiążą bezpośrednio skutki prawne. b) przepisy II stopnia to meta przepisy o innych przepisach. Uchylają moc lub wyznaczają czas obowiązywania przepisów I stopnia. W tej kategorii wyróżniamy: - przepisy intertemporalne (przejściowe) np.: „do dnia wejścia w życie stosuje się art.” - przepisy derogacyjne (uchylające) np.: klauzule typu „ustawa traci moc z dniem...” Przepisy prawne są ustanawiane mocą normatywnych aktów prawnych np. ustaw. Akt prawny normatywny - to akt złożony z przepisów prawnych wyrażających normy prawne, wydany przez państwowy organ upoważniony. Elementy aktu prawnego normatywnego: a) nagłówek to nazwa rodzaju aktu np.: ustawa o szkolnictwie wyższym, lub uchwała RM, lub rozporządzenie Prezesa RM, zarządzenie Ministra Finansów. b) wskazanie podstawy prawnej (z wyłączeniem ustaw ponieważ są samoistne gdyż moc czerpią z konstytucji) na mocy, której akt został wydany. c) preambuła (arenga) to uzasadnienie wydania aktu np.: określa cel wydania aktu. d) część zasadnicza to merytoryczna zawartość w formie przepisów usystematyzowanych za pomocą cyfr kolejno jako artykuły w ustawie, a paragrafy w rozporządzeniach i zarządzeniach. Tu wyróżniamy: - część ogólną zawierającą wyjaśnienia i znaczenie pojęć używanych w danym akcie, - część szczególną zawierającą zasadniczą materię szczegółową aktu normatywnego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz