Przegrupowanie ziareń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przegrupowanie ziareń - omówienie - strona 1 Przegrupowanie ziareń - omówienie - strona 2 Przegrupowanie ziareń - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Spiekanie :   Przegrupowanie ziaren  Kinga Dro żdż 2 Przegrupowanie ziaren • Jest to pierwszy etap spiekania. • Proces przemieszczenia ziaren w kierunku  jego gestszego upakowania w przestrzeni • Rozpoczyna się w momencie utworzenia  pierwszych szyjek i prowadzi do  zwiększania liczby szyjek przypadających  na każde ziarno 3 Mechanizm przegrupowania ziaren • 1. Wytwarzanie szyjek • 2.Po ślizg po granicach  prowadz ących do  zwi ększania powierzchni  szyjek • 3. Rotacja ziaren 4 Dyfuzyjny mechanizm spiekania • Na początku spiekania tworzą się szyjki  między ziarnami (powstają wiązania  między 2 sąsiednimi atomami ziaren) 5 Mikrostruktura proszków • G ęste upakowanie kulistych ziaren Obj ętość zajmowana przez kule  Puste przestrzenie mi ędzy ziarnami    0.26 Ka żda kula styka się z 12  s ąsiadami Nc= 12  6 • Rzeczywiste upakowanie proszku: Statycznie rozmieszczone kule z  pustymi miejscami o obj ętości ~0.5.  Średnia liczba ziaren =7 wacha się w  granicach 3-10.  Porównuj ąc tą liczbę ze średnią liczbą ścian typowego ziarna w spieku ~14.  Świadczą o przemieszczeniu ziaren w  trakcie procesu. 7 • Modele matematyczne – przypadkowego  uło żenia Zale żność Nc od gęstości upakowania  ρ wg różnych symulacji 8 Zmiany liczby sąsiednich kulek  (Nc) w trakcie zagęszczania [%] 9 Zwi ększanie powierzchni rozdziału ciało  stałe/ ciało stałe zwi ązane z utworzeniem  ka żdej szyjki i odpowiednie zmniejszenie  powierzchni ciało stałe/ gaz  świadczy o  samorzutno ści procesu. 10 Źródłem siły napędowej procesu przegrupowania ziaren Jest nadmiarowa energia nagromadzona w ich powierzchni. Ze względu na to, że jednostkowa energia  powierzchniowa granicy rozdziału ciało stałe / ciało stałe jest niższa  od jednostkowej energii granicy rozdziału ciało stałe / gaz, wszystkie  procesy prowadzące do zastępowania granic rozdziału ciało stałe /  gaz na granice ciało stałe / ciało stałe są termodynamicznie  korzystne i mogą zachodzić samorzutnie. Termodynamicznie  korzystny jest więc także wzrost liczby kontaktów  międzyziarnowych. Konieczność podgrzania układu dla  zapoczątkowania tych procesów wynika z potrzeby dostarczenia pewnej energii aktywacji. Pod wpływem dostarczonego ciepła, wzrasta energia drgań atomów  (jonów), także tych na powierzchni ziaren, co umożliwia utworzenie  wiązań chemicznych pomiędzy atomami (jonami) przynależnymi do  dwóch różnych ziaren.

(…)

….
Co jest równoważne działąjącemu z zewnątrz
ciśnieniu hydrostatycznemu , działającemu w
kierunku zwiększenia zagęszczenia , wywołującemu
proces przegrupowania
Termodynamika przegrupowania
ziaren
Im większa
powierzchnia
powstającej
szyjki, tym
większa siła
napędowa
przegrupowania
16
ziaren
Literatura:
• Wykłady Podstaw Inżynierii materiałowej –
Prof. S. Jonas
• Wstęp do laboratorium z P.I.M – kinetyka
spiekania ZnO…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz