Przedsiębiorstwo - Gospodarstwo rolne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo -  Gospodarstwo rolne - strona 1 Przedsiębiorstwo -  Gospodarstwo rolne - strona 2 Przedsiębiorstwo -  Gospodarstwo rolne - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWO -słowo przedsiębiorstwo używane jest w tekstach prawnych w co najmniej 3 znaczeniach:
1) na oznaczenie jakiś podmiotów prawa cywilnego , np. przedsiębiorstwo państwowe w ustawie z 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych
2) na oznaczenie jakiejś działalności , np. zwrot „w zakresie działalności przedsiębiorstwa”
3) na oznaczenie przedmiotu czynności lub stosunku prawnego , np. art. 55 1 , 52 1 , 75 1 1) Pojęcie przedsiębiorstwa - art. 55 1 KC stanowi, iż przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
-pojęcie obejmuje wartości, które wpływają dodatnio na wartość rynkowa przedsiębiorstwa, lecz nie mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od zorganizowanego kompleksu majątkowego, np. lokalizacja, dobra renoma
-przedsiębiorstwo jest jednym przedmiotem prawa, a nie zbiorem odrębnych praw
-jego zbycie może nastąpić w drodze jednej czynności prawnej 2) Gospodarstwo rolne -normy prawne traktują je inaczej niż przedsiębiorstwo, ze względu na szczególne warunki produkcji rolnej i funkcję społeczną gospodarstw rolnych
-za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
-gospodarstwo nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego, nie można go zbyć jedną czynnością prawną 3) Zbycie przedsiębiorstwa -czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z samej czynności bądź z przepisów szczególnych
-ta zasada odnosi się również do innych czynności, np. dzierżawa, ustanowienie użytkowania Zbycie przedsiębiorstwa  jest to czynność kazualna wskazana w stosunku zobowiązaniowym wiążącym strony
-kauzę wskazuje czynność zobowiązująco-rozporządzająca, np. sprzedaż, darowizna
-z mocy prawa skutki mogą być rozdzielone
-strony mogą najpierw zawrzeć umowę zobowiązującą tylko do zbycia przedsiębiorstwa, a dopiero po wykonaniu podjętego zobowiązania rozporządzić przedsiębiorstwem, przenosząc je na nabywcę
-umowa ta obejmuje jeden przedmiot -następstwem zbycia przedsiębiorstwa jest przeniesienie praw podmiotowych do poszczególnych składników przedsiębiorstwa objętych jego strukturą (zakres składników określa art. 55 1 ) Forma zbycia  zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania może być dokonane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym


(…)

… (następuje to w momencie powstawania stosunku prawnego)
-funkcję indywidualizującą pełnią również pseudonimy (oznaczenia przesłaniające)
-przybierane są dowolnie w związku z działalnością artystyczną, literacką lub wojskową
-posługiwanie się nimi jest dozwolone, co nie uchyla jednak norm dotyczących imienia i nazwiska
-częściowo zastępczą rolę indywidualizującą pełnią linie papilarne
-art. 79 KC stanowi…
…) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki
-dane te pozwalają odróżnić osoby fizyczne noszące to samo imię i nazwisko
-rejestruje się je wraz z imieniem i nazwiskiem w księgach stanu cywilnego
Księgi stanu cywilnego  prowadzone są przez urzędy stanu cywilnego
-rejestruje się w nich fakty: urodzenia, małżeństwa i zgonu z podaniem miejsca i daty ich zajścia
-ponadto wpisuje się:
-pochodzenie od rodziców
-imię i nazwisko dziecka, jeżeli doszło do przysposobienia
-zmiany dotyczące podanych powyżej okoliczności
-akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych
-niezgodność aktów stanu cywilnego z prawdą może być udowodniona tylko w trybie szczególnego postępowania cywilnego
-dla wykazania faktów podlegających rejestracji osoby zainteresowane mogą żądać wydania im odpisu zupełnego…
… rejestruje się w aktach stanu cywilnego, poza tym wskazuje na nią imię dziecka oraz końcówka nazwiska
-wpis może okazać się błędny w przypadku obojnactwa i istnieje możliwość zmiany takiego wpisu
5) Wiek  w aktach stanu cywilnego rejestruje się datę urodzenia człowieka
-ta cecha ma szczególne znaczenie przy ustalaniu początku zdolności prawnej człowieka
6) Stan cywilny pojęcie to oznacza, że człowiek…
… cywilnego, jest możliwa tylko z ważnych powodów
-decyzję o zmianie imienia/nazwiska podejmuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
-system prawny wyznacza generalny obowiązek ustalenia imienia i nazwiska dla każdego człowieka
-obowiązek nie jest wypowiedziany w 1 ogólnym przepisie prawnym
-normę tą można zrekonstruować na podstawie szeregu przepisów prawnych
-identyfikacja osoby fizycznej przez ujawnienie…
… jej imienia i nazwiska nie jest konieczna we wszystkich fazach stosunków prawnego
-nie zachodzi np. przy zawieraniu i wykonywaniu masowych umów życia codziennego
-niekiedy system wymaga posiadania anonimowego znaku legitymacyjnego (np. numerek do garderoby) lub papierów wartościowych
-w czynnościach prawnych dokonywanych pisemne konieczne jest określenie podmiotu, co najmniej poprzez podanie nazwiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz