Przedsiębiorstwo-cele, rodzaje, koszty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo-cele, rodzaje, koszty - strona 1 Przedsiębiorstwo-cele, rodzaje, koszty - strona 2 Przedsiębiorstwo-cele, rodzaje, koszty - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo - cele, rodzaje, koszty
Pojęcia:
przedsiębiorstwo - jednostka gosp. wyodrębniona pod względem techniczno-organizacyjnym i ekonomicznym, prowadząca działalność produkcyjną, handlową lub usługową; przedsiębiorca organizuje czynniki wytwórcze i dąży do zysku, umożliwiającego kontynuację działalności. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Mając ją na względzie przedsiębiorcy określają rozmiary produkcji, decydują o jej strukturze asortymentowej, podejmują decyzje inwestycyjne, zatrudniają pracowników itd.
akcje uprzywilejowane - akcje gwarantujące np. pierwszeństwo w wypłacie dywidend, prawo do większej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, niższą od rynkowej cenę nabycia, możliwość blokowania decyzji o charakterze strategicznym
profesjonalizacja zarządzania - zarządzaniem zaczynają się zajmować menedżerowie zamiast właścicieli
rodzajowy układ kosztów - punktem wyjścia jest analiza zużywania się poszczególnych czynników produkcji; wyróżniamy: koszty wynikające ze stopniowego zużywania się środków trwałych (amortyzacja), wartość materiałów zużytych w produkcji, zużytą energię, wynagrodzenia pracowników i fundusz socjalny oraz usługi obce (np. transportowe, bankowe)
kalkulacyjny układ kosztów - polega na rozliczaniu kosztów poszczególnych wyrobów; wyodrębnia się koszty bezpośrednie (np. materiały, robocizna) i pośrednie (np. amortyzacja, zużycie energii, odsetki bankowe)
koszty stałe - nie zmieniają się wraz ze wzrostem produkcji (np. administracja, kary)
koszty zmienne - rosną wraz ze wzrostem produkcji (np. płace, surowce, paliwa, energia); w długim okresie wszystkie koszty są zmienne!
koszty przeciętne - stosunek kosztów całkowitych do ilości wyprodukowanych wyrobów
koszty krańcowe - przyrost kosztów całkowitych, gdy produkcja wzrasta o jedną jednostkę wyrobu
optimum technologiczne - informuje, przy jakich rozmiarach produkcji występuje najniższy koszt przeciętny; punkt przecięcia krzywej kosztów krańcowych z krzywą kosztów przeciętnych
produkt całkowity - całkowita wielkość produkcji wytworzonej w jednostce czasu
produkt krańcowy - przyrost produkcji spowodowany wzrostem zatrudnienia zmiennego czynnika wytwórczego o jednostkę
produkt przeciętny - ilość produktu całkowitego przypadająca na jednostkę czynnika wytwórczego
spółka komandytowa - forma prawna przedsiębiorstwa, w której występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze


(…)

…, fundusze obce i wynik finansowy netto (zysk niepodzielony)
środki trwałe - zużywają się stopniowo; obejmują: grunty, budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne (np. patenty, marka)
środki obrotowe - zużywają się w cyklu produkcyjnym; obejmują: zapasy (materiały, towary, produkcja w toku, wyroby gotowe), środki pieniężne, należności od odbiorców i in.
fundusze obce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz