Przedawnienie roszczeń na gruncie Prawa przewozowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie roszczeń na gruncie Prawa przewozowego - strona 1 Przedawnienie roszczeń na gruncie Prawa przewozowego - strona 2

Fragment notatki:

Przedawnienie roszczeń na gruncie Prawa przewozowego
Wszelkie roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy przedawniają się z upływem roku. Tak więc Przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych następuje z upływem roku od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić( art. 77 ust. 1 i 3 pkt 4 Prawa przewozowego). Odmienne, krótsze terminy przedawnienia zostały przewidziane jedynie dla roszczeń z tytułu zwłoki w przewozie oraz roszczeń przysługujących przewoźnikowi wobec innych przewoźników. Pierwszy z w/w przypadków dotyczy roszczeń z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Wówczas roszczenia takie przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki. Drugi z wyjątków dotyczy roszczeń pomiędzy przewoźnikami. Na gruncie prawa cywilnego ogólną zasadą jest, że terminy roszczeń związanych z działalnością gospodarczą są zazwyczaj krótsze. Prawo przewozowe podporządkowuje się tej ogólnej tendencji. Dlatego też roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo. Dotyczy to w szczególności roszczeń, które powstały na skutek powierzenia przewozu przez jednego przewoźnika innemu przewoźnikowi jak też gdy przewóz jest wykonywany przez kilku przewoźników. Dla ustalenia czy upłynął termin przedawnienia bardzo istotną kwestią jest oznaczenie zdarzenia, od którego biegnie termin przedawnienia. Zgodnie z art. 77 ust. 3 PrPrzew przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu: utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą, ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki, szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody, zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić, niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji, innych zdarzeń prawnych - od dnia, w którym Roszczenie stało się wymagalne. Należy również stwierdzić, iż bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów. Okres na jaki następuje zawieszenie przedawnienia nie może jednak przekroczyć terminu przewidzianego do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz