Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę - strona 1 Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę - strona 2 Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę
Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłki towarowe to odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu i oparta jest na zasadzie obiektywnej - za skutek. Przewoźnik odpowiada na zasadzie ryzyka, z której zwalnia co do zasady wyłącznie przeprowadzenie dowodu (skuteczna egzoneracja) przez przewoźnika, iż utrata uszkodzenie ,zaginięcie lub opóźnienie w przewozie przesyłki nastąpiło na skutek siły wyższej (vis major), właściwości towaru lub z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika. W wypadkach określonych w pkt 3 przepisu art. 65 Prawa przewozowego, jeżeli przewoźnik wykaże jedną z tych okoliczności przyjmuje się domniemanie że szkoda wynikła z określonych tam przyczyn - co skutkuje przerzuceniem ciężaru dowodu na stronę przeciwną - to ona żeby się zaspokoić musi udowodnić, że szkoda powstała na skutek działań lub zaniechań po stronie przewoźnika Osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń z w/w tytułu są: nadawca lub odbiorca w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo do rozporządzania przesyłką Nadawca jest uprawniony do czasu odbioru przesyłki lub listu przewozowego albo wprowadzenia zmian do umowy przewozu. Od tego momentu uprawnionym jest odbiorca Można też mówić o zakresie podmiotów zobowiązanych. Zgodnie z art. 5 Prawa przewozowego przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne, a także , zgodnie z art. 6 przewóz może być wykonywany przez kilku przewoźników tej samej lub różnej gałęzi transportu na podstawie jednej umowy przewozu i jednego dokumentu przewozowego. Należy zaznaczyć, iż odpowiedzialność przewoźników jest solidarna. Przewoźnik, który zapłacił odszkodowanie, ma Roszczenie zwrotne do przewoźnika ponoszącego odpowiedzialność za okoliczności, z których szkoda wynikła. Jeżeli okoliczności tych ustalić nie można, odpowiedzialność ponoszą wszyscy przewoźnicy stosownie do wysokości przypadającego im przewoźnego; od odpowiedzialności jest wolny przewoźnik, który udowodni, że szkoda nie powstała w czasie wykonywania przez niego przewozu. Można też mówić o odpowiedzialności innych podmiotów np. naładowcy. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w/w, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz