Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską - strona 1 Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską - strona 2 Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską - strona 3

Fragment notatki:


Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią Europejską Decyzja o rozpoczęciu przez Unię Europejską negocjacji akcesyjnych z pięcioma państwami Europy Środkowej i Wschodniej (Czechami, Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami) oraz z Cyprem zapadła na posiedzeniu Rady Europejskiej w Luksemburgu 13 grudnia 1997 r. Jej podstawą była wcześniejsza rekomendacja zawarta w Opiniach Komisji Europejskiej (Avis) z 16 lipca 1997 r. na temat złożonych przez te państwa wniosków członkowskich oraz stosowny raport Prezydencji dla Rady.
Negocjacje toczą się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i ich zastępców w ramach dwustronnych Konferencji Międzyrządowych, które zostały zainaugurowane 31 marca 1998 r. w Brukseli. Z tej okazji obie strony przedstawiły oświadczenia w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych. Praktyczne działania związane z kolejnymi spotkaniami są realizowane przez przewodniczącego delegacji unijnej, w ramach jego obowiązków reprezentanta strony gospodarzy. Zaplanowano, że spotkania będą się odbywać nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy (na szczeblu ministrów i ich zastępców) a ich częstotliwość zostanie dostosowana do bieżących potrzeb. W szczególnych przypadkach mogą zostać powołane wspólne grupy robocze. Mają one działać pod ścisłym nadzorem zastępców, w wyraźnie określonym zakresie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Spotkania negocjatorów i ich zastępców odbywają się w Brukseli, z wyjątkiem kwietnia, czerwca i października, kiedy ich miejscem jest Luksemburg. Funkcję sekretariatu Konferencji pełni, pod nadzorem sekretarza generalnego Rady UE lub jego przedstawiciela, zespół złożony z urzędników Sekretariatu Generalnego Rady i urzędników wskazanych przez polską delegację.
W końcu marca 1998 r., przewodniczącym specjalnie utworzonego unijnego Zespołu ds. Negocjacji Akcesyjnych został - w randze dyrektora - Nikolaus van der Pas, zaś odpowiedzialność za negocjacje z Polską spoczęła na należącej do tego zespołu Francoise Gaudenzi. Wraz z powołaniem nowej Komisji Europejskiej, we wrześniu 1999 r. utworzono w jej strukturach nową Dyrekcję Generalną ds. rozszerzenia, podporządkowaną komisarzowi Guenterowi Verheugenowi. Jej dyrektorem został Eneko Landaburu. Osobą odpowiedzialną za przebieg negocjacji z Polską pozostaje Francoise Gaudenzi. Pełnomocnikiem Rządu RP do spraw negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej został mianowany w marcu 1998 r., w randze sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, Jan Kułakowski, który przewodniczy powołanemu przez premiera RP kilkunastoosobowemu Zespołowi Negocjacyjnemu.
Negocjacje akcesyjne między Unią Europejską a kandydatami
przebiegają w dwóch etapach.
- Pierwszy etap to tzw. screening, czyli przegląd ustawodawstwa
państw kandydujących pod kątem jego zgodności z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej (acquis communautaire).


(…)

…. Swobodny przepływ towarów (22 maja 1999 r.)
6. Polityka społeczna i zatrudnienie (30 września 1999 r.)
7. Swobodny przepływ kapitału (30 września 1999 r.)
8. Energia (12 listopada 1999 r.)
9. Polityka transportowa (12 listopada 1999 r.)
10. Ochrona środowiska (7 grudnia 1999 r.)
11. Podatki (7 grudnia 1999 r.)
12. Polityka regionalna (6 kwietnia 2000 r.)
13. Swobodny przepływ osób (26 maja 2000 r.)
14…
… spółek (11 grudnia 1998 r.)
13. Swobodny przepływ towarów (28 stycznia 1999 r.)
14. Unia Gospodarcza i Walutowa (28 stycznia 1999 r.)
15. Polityka konkurencji (28 stycznia 1999 r.)
16. Rybołówstwo (12 lutego 1999 r.)
17. Energia (31 maja 1999 r.)
18. Polityka społeczna i zatrudnienie (31 maja 1999 r.)
19. Swobodny przepływ kapitału (15 lipca 1999 r.)
20. Swobodny przepływ usług (15 lipca 1999 r.)
21. Polityka transportowa (15 lipca 1999 r.)
22. Swobodny przepływ osób (30 lipca 1999 r.)
23. Kontrola finansowa (6 sierpnia 1999 r.)
24. Ochrona środowiska (8 października 1999 r.)
25. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (8 października 1999 r.)
26. Podatki (22 października 1999 r.)
27. Polityka regionalna (30 listopada 1999 r.)
28. Finanse i budżet (30 listopada 1999 r.)
29. Rolnictwo (16 grudnia…
… z późniejszym zwrotem tego podatku podmiotom, które zużyły to paliwo do napędu silników lotniczych - na podstawie art. 8 ust. 1 lit. B Dyrektywy 92/81/EWG; Polska zastrzegła też sobie prawo stosowania limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnień podmiotowych w wysokości 10 tys. euro, w powołaniu na art. 24 ust. 2-6 Szóstej Dyrektywy Rady);
10. Swobodny przepływ towarów (Polska zastrzegła…
… z Polską
W drugiej fazie negocjacji akcesyjnych, w okresie od września 1998 r. do grudnia 1999 r. Polska złożyła na ręce Prezydencji Unii Europejskiej stanowiska negocjacyjne w następujących obszarach (w nawiasie podano datę złożenia danego stanowiska):
1. Nauka i badania (1 września 1998 r.)
2. Edukacja i kształcenie (1 września 1998 r.)
3. Polityka przemysłowa (1 września 1998 r.)
4. Małe i średnie…
… związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji; 4-letni okres przejściowy w odniesieniu do Dyrektywy Rady 98/70/WE w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych; 3-letni okres przejściowy w odniesieniu do Rozporządzenia Rady 3093/94/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową; 10-letni okres przejściowy w odniesieniu do Dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz