Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych - strona 1 Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych - strona 2

Fragment notatki:

Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych
Ze względu na duży wzrost kosztów robo­ty ziemne w okresie zimowym należy prowa­dzić w przypadkach niezbędnych lub tam, gdzie ujemne temperatury są czynnikiem obniżają­cym koszty budowy, np. w gruntach nawodnio­nych, kurzawce itp.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zi­mowym należy:
— zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemiesz­czenia gruntu,
— grunt przewozić na odległości możliwie naj­krótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych,
— organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu,
— starać się odpowiednio wcześnie zabezpie­czyć grunt przed zamarznięciem (por. niżej),
— wstrzymać roboty w przypadku spadku tem­peratury poniżej - 10°C. Zabezpieczanie gruntu przed zamarznię­ciem. W przypadku przewidywanego prowa­dzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można zabezpieczyć grunt przed zamarznię­ciem następującymi sposobami:
— pokryć teren przewidywanych robót środka­mi izolacyjnymi warstwami grubości:
liście i wióry - 25 cm,
trociny i rozdrobniony torf - 30 cm,
żużel i miał węglowy - 40 cm,
suchy popiół - 25 cm,
maty słomiane - jedna warstwa,
— spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości ok. 35 cm, a następ­nie na głębokość 5-5-10 cm,
— nasycić grunt środkami chemicznymi opóź­niającymi zamarzanie, takimi jak: chlorki ma­gnezu, wapnia i sodu oraz ług posulfitowy; środki te należy stosować ściśle według recep­tur,
— zastosować osłony typu namiotowego z na­dmuchem ciepłego powietrza. Rozmrażanie gruntu. Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe oraz wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: a) ognisk i koksowników; ze względu na duże koszty sposób ten stosuje się jedynie w przypadku awarii i związanej z tym koniecznością rozmrażania gruntu na małej powierzchni,
b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obu­dowie blaszanej,
c) parowych ocieplaczy z rur pełnych w ukła­dzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym; baterie rur nakrywa się od góry ma­tami słomianymi lub płachtami brezentowymi,
d) gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
e) dmuchaw ciepłego powietrza pod przykry­ciami namiotowymi,
f) elektrod elektrycznych poziomych lub piono­wych wykonanych ze stali zbrojeniowej o śred­nicy 12+20 mm; elektrody wbija się lub wwier­ca w grunt; podłączenie i proces rozmrażania winien odbywać się pod nadzorem elektryka. Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą:

(…)

… pracu­jących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50+70°C,
c) igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarznięte­go gruntu; sposób ten jest niedozwolony w po­bliżu instalacji podziemnych ze względu na nie­bezpieczeństwo porażenia prądem.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz