Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze - strona 1 Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze - strona 2 Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze - strona 3

Fragment notatki:

Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze działalność człowieka, świadczącą m.in.o postępie gospodarczym, mająca ten postęp na celu przyczyniła się do rozwoju:
przemysłu wydobywczego
przemysłu przetwórczego
komunikacji
rolnictwa
urbanizacji
∗ każda z wymienionych wyżej dziedzin gospodarki oddziałowuje w różny sposób na litosferę, stratosferę, hzdrosferę, biosferę...wymaga to obserwacji skutków zachodzącch oddziaływań
∗ Państwowy monitoring środowiska - dotyczy śledzenia zmian zachodzących w epigeosferze na skutek przeprowadzonej przez człowieka działalności
∗ w odniesieniu do litosfery dużą rolę w monitoringu zachodzących zmian odgrywają służby geologiczne, realizowany jest monitoring wód podziemnych, osadów rzecznych i morskich, monitoring radioendogeniczny i geochemiczny
Monitorowanie zmian zachodzących w litosferze Rodzaje i zakres monitoringu atmosferyczny - atmosfera, stratosfera
geochemiczny - geochemia gleb, osadów wodnych i morskich, wód powierzchniowych, morskich i podziemnych
radioekologiczny - wody powierzchniowe, morskie i podziemne
teledetekcyjny - zajęcia satelitarne, lotnicze
zagospodarowania przestrzennego - kartografia sozologiczna (bioeter)
Monitorowanie zmian zachodzących w litosferze powinno sygnalizować konieczność podejmowania działań zwrotnych, mających na celu utrzymanie równowagi (homeostazy) w głównym ekosystemie

potrzebny jest globalny program stymulujący i organizujący niekorzystne procesy zachodzące w litosferze, możliwe i konieczne jest również tworzenie kontynentalnych i regionalnych programów ochrony litosfery
Rekultywacja ∗ funkcjonowanie życia organicznego wymaga odpowiedniego środowiska abiotycznego (problem niezbędnych uwarunkowań dla istnienia i rozwoju świata organicznego)
∗ życie może się rozwijać przy spełnianiu określonych warunków fizycznych i chemicznych
∗ dalsze trwanie populacji ludzkiej zależy od utrzymania określonych parametrów środowiska abiotycznego (przyrody nieożywionej)
∗ bezwzględna konieczność utrzymania odpowiedniej kondycji środowiska przyrodniczego
⇒ zależy to w dużym stopniu od kondycji powierzchniowej warstwy litosfery
z powyższego wynikają 2 problemy
niedopuszczenie do istotnych


(…)


ukształtowanie rzeźby terenu
budowa sieci gróg, niezbędnych objazdowych
uregulowanie strosunków wodnych
odtworzenie gleb - metodami technicznymi
rekultywacja biologiczna
biologiczna zabudowa skarp (nasadzanie drzew, zabezpieczanie przed erozją)
regulacja lokalnych stosunków wodnych (urządzenia melioracyjne, ochrona wód przed zanieczyszczeniami)
odtworzenie gleby (metody agrotechniczne)
inicjowanie…
… korzystania i ochrony wód
woda decyduje o życiu organizmów, umożliwia przemianę materii
całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała
wielkość wody jest zgromadzona w oceanach i morzach
wody naturalne - morskie słone, śródlądowe słodkie
Woda jest elementem niezbędnym do życia człowieka, spełnia też ważne funkcje w gospodarce. Wykorzystanie tego zasobu naturalnego niezgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przyczynia się do jego degradacji
Aby uniknąć niepożądanych w tym względzie efektów, ochrona wód uzyskała odpowiednie zabezpieczenia
→ prawo wodne, prawo ochrony środowiska
→ państowowa inspekcja sanitarna i inne ustawowe jednostki kontrolne
Zarządzanie zasobami wodnymi
stworzenie systemu zarządzania zasobami wodnymi ma na celu usystematyzowanie funkcji społeczno-gospodarczej wody. funkcje te zostały ujęte w siedmiu punktach art.2 Prawa wodnego
w świetle codziennej gospodarki woa szczególnie trze z nich mają bezpośredni związek z realizacją przepisów o ochronie wód a mianowicie
∗ zapewnienie odpowiedniej ilości wody
∗ zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu
∗ ochrona zasobów wody przed zanieczyszczeniami
Prawo własności wód
w dziale pierwszym Prawa wodnego omówiona została prawna kwestia wiosności…
… organiczne, resztę mineralna
wszystkie rodzaje papieru i tektura 34%
resztki żywności 20%
popioły 10%
suche liście, trawa 9%
szkło i ceramika 9%
tekstylia 5%
drewno i części roślin 4%
tworzywa sztuczne z gumą 2%
metale 2%
Uciążliwość odpadów dla środowiska
zanieczyszczają wody podziemne i powierzchniowe, atmosferę, gleby, szatę roślinną w okolicy miejsca składowania
stanowią zagrożenie sanitarno…
… reducentów szczątki organiczne tworzą ściółkę leśną, poprawiając strukturę i żyzność gleby
baza pokarmowa człowieka
Funkcje lasu
• ekologiczne
wpływają na temperaturę powietrza, wilgotność, klimat
chronią przed powodzią, erozją, silnymi wiatrami
są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi, filtrami i magazynami czystej i zdrowej wody
pochłaniaja CO2 lasy produkują znaczną ilość tlenu - ok.26,6 mln t…
… surowców z materiałów odpadowych i wykorzystanie ich do produkcji (zwracanie surowców odpadowych do ponownego wykorzystania)
Do recyklingu nadają się m.in.opakowania szklane, makulatura, złomy metali, przedmioty z tworzyw sztucznych, tekstylia a także odpady żywności.
Odpady, których nie można wykorzystać gospodarczo, należy unieszkodliwić lub ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia przez rozkład…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz