Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze - strona 1 Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze - strona 2 Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze - strona 3

Fragment notatki:

Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze działalność człowieka, świadczącą m.in.o postępie gospodarczym, mająca ten postęp na celu przyczyniła się do rozwoju:
przemysłu wydobywczego
przemysłu przetwórczego
komunikacji
rolnictwa
urbanizacji
∗ każda z wymienionych wyżej dziedzin gospodarki oddziałowuje w różny sposób na litosferę, stratosferę, hzdrosferę, biosferę...wymaga to obserwacji skutków zachodzącch oddziaływań
∗ Państwowy monitoring środowiska - dotyczy śledzenia zmian zachodzących w epigeosferze na skutek przeprowadzonej przez człowieka działalności
∗ w odniesieniu do litosfery dużą rolę w monitoringu zachodzących zmian odgrywają służby geologiczne, realizowany jest monitoring wód podziemnych, osadów rzecznych i morskich, monitoring radioendogeniczny i geochemiczny
Monitorowanie zmian zachodzących w litosferze Rodzaje i zakres monitoringu atmosferyczny - atmosfera, stratosfera
geochemiczny - geochemia gleb, osadów wodnych i morskich, wód powierzchniowych, morskich i podziemnych
radioekologiczny - wody powierzchniowe, morskie i podziemne
teledetekcyjny - zajęcia satelitarne, lotnicze
zagospodarowania przestrzennego - kartografia sozologiczna (bioeter)
Monitorowanie zmian zachodzących w litosferze powinno sygnalizować konieczność podejmowania działań zwrotnych, mających na celu utrzymanie równowagi (homeostazy) w głównym ekosystemie

potrzebny jest globalny program stymulujący i organizujący niekorzystne procesy zachodzące w litosferze, możliwe i konieczne jest również tworzenie kontynentalnych i regionalnych programów ochrony litosfery
Rekultywacja ∗ funkcjonowanie życia organicznego wymaga odpowiedniego środowiska abiotycznego (problem niezbędnych uwarunkowań dla istnienia i rozwoju świata organicznego)
∗ życie może się rozwijać przy spełnianiu określonych warunków fizycznych i chemicznych
∗ dalsze trwanie populacji ludzkiej zależy od utrzymania określonych parametrów środowiska abiotycznego (przyrody nieożywionej)
∗ bezwzględna konieczność utrzymania odpowiedniej kondycji środowiska przyrodniczego
⇒ zależy to w dużym stopniu od kondycji powierzchniowej warstwy litosfery
z powyższego wynikają 2 problemy
niedopuszczenie do istotnych


(…)


ukształtowanie rzeźby terenu
budowa sieci gróg, niezbędnych objazdowych
uregulowanie strosunków wodnych
odtworzenie gleb - metodami technicznymi
rekultywacja biologiczna
biologiczna zabudowa skarp (nasadzanie drzew, zabezpieczanie przed erozją)
regulacja lokalnych stosunków wodnych (urządzenia melioracyjne, ochrona wód przed zanieczyszczeniami)
odtworzenie gleby (metody agrotechniczne)
inicjowanie…
… korzystania i ochrony wód
woda decyduje o życiu organizmów, umożliwia przemianę materii
całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała
wielkość wody jest zgromadzona w oceanach i morzach
wody naturalne - morskie słone, śródlądowe słodkie
Woda jest elementem niezbędnym do życia człowieka, spełnia też ważne funkcje w gospodarce. Wykorzystanie tego zasobu naturalnego niezgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przyczynia się do jego degradacji
Aby uniknąć niepożądanych w tym względzie efektów, ochrona wód uzyskała odpowiednie zabezpieczenia
→ prawo wodne, prawo ochrony środowiska
→ państowowa inspekcja sanitarna i inne ustawowe jednostki kontrolne
Zarządzanie zasobami wodnymi
stworzenie systemu zarządzania zasobami wodnymi ma na celu usystematyzowanie funkcji społeczno-gospodarczej wody. funkcje te zostały ujęte w siedmiu punktach art.2 Prawa wodnego
w świetle codziennej gospodarki woa szczególnie trze z nich mają bezpośredni związek z realizacją przepisów o ochronie wód a mianowicie
∗ zapewnienie odpowiedniej ilości wody
∗ zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu
∗ ochrona zasobów wody przed zanieczyszczeniami
Prawo własności wód
w dziale pierwszym Prawa wodnego omówiona została prawna kwestia wiosności…
… organiczne, resztę mineralna
wszystkie rodzaje papieru i tektura 34%
resztki żywności 20%
popioły 10%
suche liście, trawa 9%
szkło i ceramika 9%
tekstylia 5%
drewno i części roślin 4%
tworzywa sztuczne z gumą 2%
metale 2%
Uciążliwość odpadów dla środowiska
zanieczyszczają wody podziemne i powierzchniowe, atmosferę, gleby, szatę roślinną w okolicy miejsca składowania
stanowią zagrożenie sanitarno…
… reducentów szczątki organiczne tworzą ściółkę leśną, poprawiając strukturę i żyzność gleby
baza pokarmowa człowieka
Funkcje lasu
• ekologiczne
wpływają na temperaturę powietrza, wilgotność, klimat
chronią przed powodzią, erozją, silnymi wiatrami
są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi, filtrami i magazynami czystej i zdrowej wody
pochłaniaja CO2 lasy produkują znaczną ilość tlenu - ok.26,6 mln t…
… surowców z materiałów odpadowych i wykorzystanie ich do produkcji (zwracanie surowców odpadowych do ponownego wykorzystania)
Do recyklingu nadają się m.in.opakowania szklane, makulatura, złomy metali, przedmioty z tworzyw sztucznych, tekstylia a także odpady żywności.
Odpady, których nie można wykorzystać gospodarczo, należy unieszkodliwić lub ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia przez rozkład…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz