Profilaktyka PO w procesie nauczania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Profilaktyka PO w procesie nauczania - strona 1

Fragment notatki:

ZASADNICZE CELE I ZADANIA PROFILAKTYKI PO W PROCESIE NAUCZANIA.
Profilaktyka oznacza czynność zabezpieczenia się przed czymś, zapobieganie temu, co uznajemy za niekorzystne. Zabezpieczenie zaczyna się i możliwe jest wówczas, gdy potrafimy przewidzieć bieg wydarzeń i następstwa zauważonych faktów. Wiele działań indywidualnych i wysiłków zbiorowych w różnych dziedzinach życia ma charakter profilaktyczny. Według M. Bogdanowicz, zabiegi profilaktyczne w odniesieniu do dzieci to  właściwie zorganizowany proces wychowawczy oraz stymulowanie rozwoju czynności psychicznych, szczególnie tych, których tempo rozwoju jest nieco wolniejsze.      Warunkiem skuteczności zabiegów profilaktycznych jest możliwie jak najwcześniejsze stwierdzenie zagrożenia procesu rozwoju dziecka lub wczesnych objawów i skierowanie go na badania konsultacyjne. Do podstawowych dydaktycznych środków zapobiegania i zwalczenia niepowodzeń szkolnych zaliczamy:
Profilaktykę pedagogiczną, w tym nauczanie problemowe i grupowe
Diagnozę pedagogiczną, a przede wszystkim poznawanie uczniów, kontrola i ocena wyników nauczania
Terapię pedagogiczną, czyli głównie wyrównywanie wykrytych zaległości ucznia w materiale.      Najczęściej stosowanymi formami działania profilaktycznego są:
nauczanie problemowe,
nauczanie grupowe,
koordynacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli uczących w danej klasie,
włączenie organizacji uczniowskich do współpracy, organizowanie zespołów samopomocy koleżeńskiej,
systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów,
jawne ocenianie wyników nauczania.
Nauczanie problemowe :
   Jak podaje Cz. Kupisiewicz, nauczanie problemowe to: kompleksy zabiegów  dydaktycznych nauczyciela, które mają na celu wdrożenie uczniów do dostrzegania, formułowania i rozwiązywania określonych problemów teoretycznych lub praktycznych w drodze własnej aktywności badawczej na lekcji, a także w czasie zajęć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Z określenia tego wynika, że problem jest centralnym punktem pracy dydaktycznej nauczyciela i ucznia. Występuje on bowiem zarówno w części wprowadzającej lekcji, jak i w częściach poświęconych opracowaniu nowego zagadnienia oraz służących zebraniu, usystematyzowaniu i utrwaleniu przerobionego materiału. W nauczaniu występują zarówno problemy zamknięte - rozwijające myślenie konwergencyjne, jak i otwarte - rozwijające myślenie dywergencyjne. Problemy otwarte ćwiczą płynność i giętkość myślenia, a to z kolei ułatwia wysuwanie wielu nowych pomysłów rozwiązania. Pozwala także zmienić kierunek poszukiwania rozwiązania, gdy obrany nie prowadzi do celu. Problemy stają przed człowiekiem w każdym okresie jego życia. Wyłaniają się w trakcie zabawy, nauki, pracy zawodowej itp. Najczęściej tylko w szkole mają charakter zamknięty. Poza szkołą natomiast zdecydowanie dominują różnorodne problemy otwarte, których uczniowie często nie potrafią rozwiązać lub czynią to z wielkim trudem, gdyż przyzwyczajeni są głównie do rozwiązywania gotowych zadań podręcznikowych o charakterze zamkniętych. Kierując się tym dorośli powinni świadomie - już od najwcześniejszych lat życia dziecka - zmierzać do tego, aby wyrabiać w nim nastawienie na samodzielne i twórcze pokonywanie trudności. Problemy otwarte dają się stosunkowo łatwo dostosowywać do możliwości uczniów i dzięki temu aktywizują oraz pozwalają wywołać postawę badawczą. Nauczanie problemowe nie może zastępować wszystkich pozostałych metod pracy dydaktycznej nauczyciela z uczniami. Stanowi ono ważny element na

(…)

… - wychowawczej, ujednolicone wymagania. Dzięki tego rodzaju kontaktom, nauczyciele lepiej poznają swoich wychowanków oraz ich sytuację rodzinną. Skuteczność profilaktyki zależy tutaj głównie od wzajemnego zaufania i szczerości. Często praktykowana formą kontaktów z rodzicami w szkole jest zapraszanie rodziców na zajęcia lekcyjne. Pozwala im to na zaobserwowanie zachowania oraz możliwości intelektualnych…
… który w danym dniu spełnia dyżur pomaga uczniom odrabiać lekcje lub uczyć się i wyjaśniać materiał na następne zajęcia. Teksty programowe- są to podręczniki i materiały programowe w postaci programów komputerowych
Koła zainteresowań- przykładowo koła naukowe, sportowe, artystyczne, by uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności. Podstawowy cel profilaktyki pedagogicznej- podsumowanie. Rosnąca liczba zachowań…
… się do współodpowiedzialności za postępy w nauce pojedynczych osób.
Wyniki uzyskane przez grupę referuje jeden z uczniów, będący jej członkiem.
Podstawową metoda pracy grupowej jest dyskusja nad wspólnie rozwiązywanym zagadnieniem.
Prace poszczególnych grup nad rozwiązywaniem szczegółowych zagadnień na lekcji poprzedza zwykle dyskusja lub pogadanka z całą klasą.
   Grupowe formy pracy uczniów na lekcji mogą stać się ważnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz