Produkt Krajowy brutto - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt Krajowy brutto  - omówienie zagadnienia - strona 1 Produkt Krajowy brutto  - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Produkt Krajowy brutto
Produkt Krajowy Brutto (PKB, ang. GDP – Gross Domestic Product) – pojęcie
ekonomiczne, oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego
stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług
finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w
ciągu roku).
Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia np. pochodzenie
kapitału, własność firmy itp.
Wartość wytworzonych usług i dóbr finalnych oblicza się odejmując od produkcji całkowitej
wartość dóbr i usług zużytych do tej produkcji. W skali przedsiębiorstwa jest to więc wartość
dodana, a PKB jest sumą wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty
gospodarujące.
W praktyce stosuje się inną formułę. Najpopularniejsza z nich ma podstawę w spostrzeżeniu,
że PKB jest w dobrym przybliżeniu równy finalnym wydatkom wszystkich nabywców
wartości dodanej wytworzonej na terenie kraju.
PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport - import + zmiana stanu
zapasów.
PKB nominalny oblicza się według bieżącej wartości pieniądza, PKB realny natomiast
według realnej wartości pieniądza, a więc oczyszczony z wpływu inflacji. Przeliczenie polega
na podzieleniu PKB nominalnego przez indeks cen.
PKB jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB stanowi miarę
wzrostu gospodarczego.
Produkt Krajowy Netto (PKN, ang. NDP – Net Domestic Product) – to produkt krajowy
brutto(PKB) pomniejszony o wartość amortyzacji środków trwałych.
PKB należy odróżnić od produktu narodowego brutto (PNB), który jest miarą wartości
wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby
prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy
za granicą.
Czyste PKB jest złą miarą dobrobytu społeczeństwa, ponieważ nie uwzględnia liczby
ludności. Więc jako miarę dobrobytu społeczeństwa używa się PKB w przeliczeniu na osobę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz