Producent

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Producent - strona 1 Producent - strona 2 Producent - strona 3

Fragment notatki:


ROLA I CEL DZIAŁALNOŚCI PRODUCENTA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Producent jest podmiotem gospodarczym, który decyduje co i ile produkować. Decyzje producentów znajdują odzwierciedlenie w kszta ł towaniu się popytu rynkowego na czynniki produkcji oraz w kształtowaniu się podaży wyprodukowanych dóbr. Zadanie producenta polega na takim wyborze kombinacji nakładów na produkcji i efektów z produkcji aby różnica między nakładami przychodami byłą i możliwie maks y malna Celem działalności producenta jest maksymalizacja z y sków. Producent kupuje czynniki produkcji płacąc ceny rynkowe (wydatki, nakłady). Nakłady na produkcję wyr a żone w pieniądzu to koszty produkcji. Kapitał, który pr o ducent przeznacza na proces produkcji przechodzi przez fazy:  Zakup czynników produkcji (kapitał-pieniądze)  Produkcja dóbr (kapitał-rzecz)  Sprzedaż (kapitał-pieniądze) Jeżeli różnica między sumą wydatkowaną w fazie 1 i fazie3 jest ujemna to producent osiąga straty. Zadanie produce n ta polega na takim wyborze kombinacji nakładów i efe k tów by różnica była dodatnia i maksymalna. Osiągnięcie zysku jest podstawowym warunkiem rozwoju przedsi ę biorstwa. TEORIE ZYSKU Kompensacyjne i funkcjonalne teorie zysku Z ysk normalny jest postrzegany jako wynagrodzenie przedsiębiorcy (właściciela) za zarządzanie firmą i podejmowanie ryzyka. Dla akcjonariuszy finansuj ą cych przedsięwzięcie zysk (w postaci dywidendy lub wzrostu kursu akcji) jest nagrodą za dostarczenie kapitału i poniesienie ryzyka. Inna kompensacyjna teoria zysku zakłada , że klienci są skłonni zapłacić cenę pokrywającą z nadwyżką koszty robocizny, m a teriałów, kapitałów, podatków i innych wydatków związanych z dostarczeniem towarów lub usług. Oszczędza to czas, a więc jest użyteczne dla klientów i akceptowane przez nich. Frykcyjne i monopolistycz ne teorie zysku P odstawą jest założenie, że zysk może być wynikiem szczęścia, posiadania kapitału, odpowiedniej lokal i zacji, niedostatecznie silnej konkurencji. Technologiczne i innowacyjne teorie zysku Z akładają one, że technologia i innowacje mogą umożliwić osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku. N o we metody produkcji i dystrybucji zwiększają zyski przez obniżenie kosztów lub neutralizację czynników powodujących wzrost kosztów. Jeśli innowacje z o staną rozpowszechnione lub skopiowane, firma traci przewagę nad rywalami i zysk spada do „normaln e go” poziomu. PRODUKCJA I FUNKCJA PRODUKCJI Produkcja polega na łączeniu różnych czynników produ k cji w celu uzyskania określonej ilości produktów.

(…)

… kapitału
K - ilość jednostek kapitału
Przedstawione równanie jest równaniem liniowym podobnym w swojej koncepcji do linii ograniczenia budżetowego konsumenta. Jest to linia jednakowego kosztu. Linia ta może przybierać różne położenie, w zależności od tego ile wynoszą środki producenta oraz jakie są ceny jednostek pracy i kapitału. Wraz ze zwiększaniem środków na czynniki produkcji linia jednakowego kosztu…
… zmieniają się nakłady czynników oraz proporcje między pracą i kapitałem. Izokwant produkcji podobnie jak krzywych obojętności konsumenta może być bardzo wiele. Nachylenie izokwanty wyrażone relacją ΔK/ΔL jest negatywne co oznacza, że wzrost (spadek) kapitału oznacza zawsze spadek (wzrost) nakładu czynnika pracy. Stosunek, zgodnie z którym można zastąpić jeden czynnik produkcji drugim czynnikiem…
… produkcji jest podobna do procedury poszukiwania optymalnego koszyka konsumpcji. Jedyna różnica sprowadza się do tego, że wtedy szukaliśmy tego koszyka dóbr na prostej ograniczenia budżetowego, w czym pomagały nam krzywe obojętności, a teraz jest w pewnym sensie odwrotnie, gdyż optymalnej metody produkcji szukamy na krzywej izokwanty produkcji a pomocne są proste jednakowego kosztu.
izokwanta produkcji
Q 1…
… (kapitał-rzecz)
 Sprzedaż (kapitał-pieniądze)
Jeżeli różnica między sumą wydatkowaną w fazie 1 i fazie3 jest ujemna to producent osiąga straty. Zadanie producenta polega na takim wyborze kombinacji nakładów i efektów by różnica była dodatnia i maksymalna. Osiągnięcie zysku jest podstawowym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa.
TEORIE ZYSKU
Kompensacyjne i funkcjonalne teorie zysku Zysk normalny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz