Proces technologiczny i jego dokumentacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces technologiczny i jego dokumentacja-opracowanie - strona 1 Proces technologiczny i jego dokumentacja-opracowanie - strona 2 Proces technologiczny i jego dokumentacja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Proces technologiczny i jego dokumentacja
1.1 Poj cia
Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy
gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako ciowym) z materia ów, pó fabrykatów, cz ci lub
zespo ów. Proces produkcyjny obejmuje proces technologiczny oraz dzia ania pomocnicze takie jak:
magazynowanie, transport mi dzyoperacyjny, kontrol i konserwacj .
Proces technologiczny g ówna cz
procesu produkcyjnego, w której nast puje obróbka cz ci oraz monta
cz ci w zespo y i wyrób.
Rozró nia si :
- procesy technologiczne obróbki,
- procesy technologiczne monta u,
- procesy obróbkowo monta owe.
1.2 Struktura procesu technologicznego.
Gdzie:
Operacja - cz
procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym przez
jednego pracownika (lub grup pracowników) na jednym przedmiocie (lub grupie przedmiotów) bez
przerw na inn prac .
Ustawienie (zamocowanie) unieruchomienie w ustalonym po o eniu cz ci z si potrzebn do
wykonania danej operacji.
Pozycja ka de z mo liwych po o e cz ci (lub kilku jednocze nie obrabianych cz ci) wzgl dem
zespo ów roboczych obrabiarki, przy jednym zamocowaniu w uchwycie z urz dzeniem podzia owym
lub na stole obrotowym.
Zabieg cz
operacji, której cechy zale ne s od rodzaju obróbki:
- w obróbce skrawaniem:
a.) zabieg prosty
cz
operacji odnosz ca si do obróbki jednej powierzchni, jednym
narz dziem przy sta ych (niezmiennych) parametrach obróbki,
b.) zabieg z o ony
cz
operacji odnosz ca si do obróbki zespo u powierzchni jednym
narz dziem, wykonuj cym ruchy posuwowe wed ug okre lonego programu (np. obróbka
kopiowa) lub do obróbki zespo u powierzchni zespo em narz dzi o sprz onych ruchach
posuwowych przy sta ym nastawieniu
parametrów skrawania (np. obróbka wa ka
stopniowanego jednocze nie kilkoma no ami w suporcie przednim tokarki wielono owej),
- w obróbce plastycznej to np. podstawowa czynno w procesie t oczenia, wykonywana
z u yciem jednego przyrz du bez zmiany narz dzia, w której zachodzi tylko jedna zmiana kszta tu
t oczonego przedmiotu,
- w obróbce cieplnej to cz operacji, wykonywanej przy sta ych parametrach (temperatura,
pr dko nagrzewania, pr dko ch odzenia),
-
w obróbce wyka czaj cej to cz
operacji wykonywana przy sta ych parametrach zale nych od
metody obróbki (np. powlekanie galwaniczne),
- w monta u to cz operacji, w której do cza si do okre lonego zespo u jednakowe cz ci lub
zespo y (np. przykr canie jednakowymi rubami pokrywy do korpusu skrzyni biegów).
Przej cie cz
zabiegu, w której nast puje zdj cie jednej warstwy materia u za pomoc jednego lub
kilku narz dzi przy okre lonym posuwie.
Operacja, zabieg i przej cie to czynno ci g ówne procesu technologicznego, ustawienie i pozycja to czynno ci
pomocnicze.
1.3 Cykl produkcyjny
Cykl produkcyjny jest to suma czasu trwania poszczególnych operacji i czasu przerw pomi dzy nimi. Tak wi c
cykl produkcyjny to okres obejmuj cy realizacj procesu produkcyjnego. W ramach cyklu produkcyjnego
poszczególnym cz ciom sk ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz