Proces cywilny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces cywilny-opracowanie - strona 1 Proces cywilny-opracowanie - strona 2 Proces cywilny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
PROCES CYWILNY
Kodyfikacja procesu cywilnego w Austrii. 1781 r. (Józef II) - Powszechna Ordynacja Sądowa - postępowanie przed sądami cywilnymi w sprawach spornych → jej większą wersją była Powszechna ordynacja sądowa dla Galicji Zachodniej z 1796 r. (razem z procedurą józefińską) wymiana pism procesowych;
formalizm;
sporności (kontradyktoryjności);
przezorności (ewentualności); teoria dowodów formalnych (dowody: przyznanie, dokumenty, świadkowie, opinia znawców, przysięga)
drobiazgowość przepisów proceduralnych;
Tryb postępowania: Wniesienie pisemnej skargi sąd przesyłał ją pozwanemu wraz z terminem na ekscepcje na ekscepcję powód miał replikę duplika pozwanego sąd wyznaczał termin do złożenia akt składnia pism w porządku chronologicznym i na ich podstawie sędzia wydawał wyrok (niepubliczny, bez motywów) stanowczy lub przedstawnowczy (jako postanowienie o dopuszczeniu dowodów i określeniu kwestii do udowodnienia).
sprawy drobne - postępowanie ustne, uproszczone, gdzie sąd dbał o zachowanie formalności przez strony.
odrębne przepisy - postępowanie posesoryjne, w sprawach małżeńskich, w sprawach ze stosunków poddańczych, a także przed sądami szczególnymi: wekslowymi, górniczymi i woj­skowymi.
Ostra krytyka → reforma częściowa w ustawie o postępowaniu w sprawach drobiaz­gowych z 1873 r. → odejście od założeń powszechnego procesu cywilnego → wprowadzenie jawności i ustności przed sędzią wyrokującym (zasada bezpośredniości) oraz zasady swobodnej oceny dowodów. 1895 r. (autor: Franz Klein) - całkowita reforma postępowania (zwana kleinowską) → przekonanie, że proces ma funkcję społeczną
obok zasady pisemności, zasada ustności, jawności i bezpośredniości uzupełniała zasadę kontradyktoryjności zasadą instrukcyjną (sąd z własnej inicjatywy dążył do tego, by strony złożyły potrzebne wyjaśnienia, mógł żądać osobistego stawiennictwa, ekspertyz, przesłuchania świadków, przedłożenia dokumentów itp., chyba że obie strony sobie tego nie życzyły)
zasada swobodnej oceny dowodów Tryb postępowania: Wniesienie skargi → bezzwłoczne działania sędziego (doręczenie pozwu pozwanemu i wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy) próba pojednania stron, rozstrzygnięcie ekscepcji, wyrok w razie zgody pozwanego lub powoda lub termin złożenia pisemnej odpowiedzi na skargę → rozprawa główna → sąd mógł w celu koncen­tracji materiału procesowego (skupienie materiału faktycznego na podstawie, którego sąd ustalał faktyczne okoliczności sprawy) odrzucać twierdzenia i dowody przytaczane dla przewlekania procesu i nakładać grzywny za pieniactwo

(…)

… społeczny, przyznanie podsądnemu określonych praw (gwarancji przed samowolnym uwięzieniem, prawo do obrony, domniemanie niewinności)
Najwcześniej przebudowa w tym kierunku we Francji (konieczna zmiana polityczno-społecznego ustroju).
Proces karny rewolucji francuskiej i w czasach Napoleona. Deklaracja - 1. zakaz oskarżenia, aresztowania i więzienia w wypadkach przez ustawę nieprzewidzianych; 2. domniemanie…
…)
równouprawnienie stron w sporze dochodzonym przed sądem
dające pozycję podmiotu - domniemanie niewinności, prawo do obrony
równość możliwości - tzw. zasada równości broni, dostęp do wszystkich czynności do których dopuszczony był oskarżyciel
zasada obustronnego przesłuchania (sędzia nie może uznać jednej tezy, jeśli nie wysłucha strony drugiej)
jawność zewnętrzna (rozprawa główna) i wewnętrzna (każda faza…
…; nie poszukiwania prawdy materialnej, przyznanie jako królowa dowodów)
wzorowano się na angielskich wzorach (nie zawsze dobrze je rozumiejąc)
instytucja przysięgłych
charakter skargowy procesu → skarga popularna (prywatna lub policyjna), sądowa, publiczna.
Postawienie w stan oskarżenia → śledztwo wstępne (o ile dopuszczalne) - cel: doprowadzeni oskarżonego przed odpowiedniego sędziego z zagwarantowanie…
… przedmiotem, bez prawa do obrony
zmiany w systemie dowodowym - negatywna teoria dowodowa (sędzia nie mógł skazać jeśli nie było określonych dowodów) a przyznanie oskarżonego musiał oceniać na tle całego materiału dowodowego (zaczątek swobodnej oceny dowodów)
zniesiony formalny podział na inkwizycję generalną i ściślejszą. wymóg by wyrok wydany był przez kolegium sędziowskie a nie przez jednego sędziego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz